Viktig: Miljøavgiften på drikkevareemballasje er et viktig insentiv til bransjen for å oppnå en høy returandel, slik at tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger samles inn. Foto: iStockphoto

Flere tomflasker og bokser gjenvinnes

De godkjente retursystemene for drikkevareemballasje samlet inn store mengder tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger i 2012. Klif er fornøyd med at ressursene utnyttes bedre og at forsøplingen reduseres, selv om det fortsatt er rom for forbedringer.

Godkjente retursystemer

  • Det er i dag 12 godkjente retursystemer i Norge
  • Retursystemene søker årlig om fastsettelse av returandel og rapporterer oppnådd returandel foregående år til Klif
  • Klifs vedtak om returandel ligger til grunn for Toll- og avgiftsdirektoratets fastsettelse av miljøavgift for drikkevareemballasjen

Produsenter og importører av drikkevarer må være medlem av et retursystem, som godkjennes av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Hvert år rapporterer retursystemene til oss om hvor store andeler drikkevareemballasje som ble returnert forrige kalenderår.

Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter så miljøavgift for drikkevareemballasjen i tråd med de forventede returandelene vi har fastsatt. Ved returandeler over 95 prosent gis det fullt fritak fra miljøavgiften.

Gode resultater

I 2012 oppnådde samtlige retursystemer en høyere returandel enn den som var fastsatt av Klif. Hele 6 av 12 retursystemer har en fastsatt returandel på 95 prosent, og det retursystemet med lavest returandel er nylig godkjente Norsk Metallgjenvinning med 70 prosent.

Til sammen utgjør retursystemene med 95 prosent returandel over halvparten av enhetene drikkevareemballasje. Gjennomsnittlig fastsatt returandel har aldri vært høyere.

– Oversikten over fjorårets innsamling viser at stadig mer drikkevareemballasje samles inn, slik at ressursene utnyttes bedre og forsøplingen reduseres. Resultatene viser at returordningen for drikkevareemballasje virker godt. Årets vedtak om hvor mye vi forventer kommer i retur er derfor høyere enn tidligere, sier Marit Kjeldby,  fungerende direktør for Klif.

Fastsatte returandeler i 2013-2014

Klif har fastsatt returandeler for alle retursystemer for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014.

Retursystem Fastsatt returandel i 2013-2014 (prosent)
Bryggeri
og drikkevareforeningen
95
Norsk
Resirk AS Boks
95
Norsk
Resirk AS PET
95
Norsk
Returkartong AS
92
Norsk
Returkartong til skoler og barnehager
95
Plastretur
AS
87
SAS
Inflight service
80
Norsk
Glassgjenvinning
90
Norsk
Metallgjenvinning
70
Ringnes
AS
95
Askim
Frukt- og Bærpresseri
90
K.G.
Puntervold AS
95

Reduserer miljøavgiften: Tabellen viser fastsatte returandeler for retursystemene for drikkevareemballasje i 2013-2014. Returandelen reduserer miljøavgiften på drikkevareemballasje tilsvarende. Kilde: Klif, 2013

Relaterte lenker

Tema