Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter

For å beskytte både mennesker og miljøet innfører Norge et nasjonalt forbud mot , bruk av det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter.

Perfluoroktansyre (PFOA)

Kan skade reproduksjonen hos pattedyr, og det kan også være kreftfremkallende.
 
Ekstremt kjemisk stabilt, hoper seg opp i dyr og brytes svært sakte ned i miljøet. En følge av dette er at mengdene i naturen bare øker og øker etter hvert som vi tilfører mer av det.
 
Langtransporterte forurensninger er en viktig kilde til spredning av PFOA i Norge.

Perfluoroktansyre (PFOA) er et syntetisk stoff som ikke naturlig hører hjemme i miljøet. En nyere dansk undersøkelse tyder på at det kan være en sammenheng mellom PFOA-nivåer hos gravide og risiko for at døtre blir overvektige i 20-årsalderen.

Norsk forbud

Det norske forbudet mot PFOA omfatter både faste og flytende produkter, og tekstiler.

– Vi jobber for å beskytte forbrukerne og miljøet mot de verste stoffene. Et forbud mot PFOA i forbrukerprodukter er et viktig tiltak for å stanse utslippene av et stoff vi vet har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter, sier Marit Kjeldby, fungerende direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Finnes i forbrukerprodukter

PFOA har vært brukt i en rekke ulike forbrukerprodukter i mange år. Stoffet kan brukes i produksjonen av fluorpolymerer, som brukes blant annet i vannavstøtende, "pustende" ytterjakker. Stoffet kan også inngå i blandinger til å behandle tepper og tekstiler med for å gjøre dem vann- og smussavstøtende.

Forbud mot PFOA

Fra 1. juni 2014 er det forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder perfluoroktansyre (PFOA) og enkelte salter og estere av PFOA i Norge.

Det er knyttet en grenseverdi til forbudet. Denne er satt lavt og litt ulikt for forskjellige produkttyper: 0,001 vektprosent PFOA i en stoffblanding, 1 mikrogram/kvadratmeter i tekstiler og 0,1 vektprosent i faste produkters enkeltdeler.

Forbudene gjelder ikke matemballasje, matkontaktmaterialer og medisinsk utstyr.

– Hvert enkelt produkt utgjør en liten kilde til PFOA, men sammen bidrar alle slike små kilder til den totale mengden PFOA som bygger seg opp i mennesker, miljøet og næringskjeden, sier Marit Kjeldby.

Stoffet er funnet i både isbjørn og arktiske fugler, som lever langt unna der hvor det lages og brukes. Man finner også stoffet regelmessig i blodprøver fra mennesker.

Reguleres også i EU

Parallelt med arbeidet med det norske forbudet er vi en av pådriverne for å få  PFOA forbudt i hele EU-/EØS-området. Etter forslag fra Norge og Tyskland avgjorde nylig EUs kjemikaliebyrå ECHA at PFOA er et PBT-stoff (persistent, bioakkumulerende og toksisk), og førte stoffet opp på EUs kandidatliste over kjemiske stoffer som gir særlig grunn til bekymring.

Miljøgifter kjenner ingen landegrenser, og det er derfor svært viktig å få på plass internasjonale reguleringer. sier Marit Kjeldby. – For å få dette til i  samarbeider vi aktivt med  miljømyndighetene i andre land.

Relaterte lenker

Tema