Støtter vannområder med 6,5 millioner

Vannområdene Jæren i Rogaland og Morsa og Haldenvassdraget i Akershus og Østfold mottar til sammen 6,5 millioner kroner fra Klif, til miljøovervåking og tiltak for å bedre vannforholdene.

Forurenset: Hobølelva, som er en del av Morsa vannområde, gikk flomstor i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl.

Vannregioner og vannområder

  • Norge er inndelt i 16 vannregioner, som igjen er inndelt i til sammen 101 vannområder. Vannregionmyndigheten er lagt til fylkeskommunene.
  • Morsa vannområde omfatter Vansjø, Hobølvassdraget og Hølenvassdraget og tilhørende nedbørsfeltet.
  • Vannområdet Haldenvassdraget består av en rekke avlange innsjøer forbundet av elver og kanaler. Vassdraget begynner i Nes kommune i Akershus og har utløp til Iddefjorden i Østfold.
  • Jæren vannområde omfatter i hovedsak elver og innsjøer i kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.
Vassdragene i vannområdene Morsa, Jæren og Haldenvassdraget sliter med avrenning av næringssalter og jordpartikler fra landbruket og kloakkutslipp. Dette gir økt algevekst, gjengroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene.
 
Forurensningene fører også til økt nedbryting av biologisk materiale, som igjen kan gi oksygenmangel. Resultatet kan bli redusert biologisk mangfold, tap av fisk og bunndyr og hyppigere oppblomstringer av giftalger.

Tildeler 6,5 millioner

Klif tildeler nå 1 million kroner til Jæren vannområde, 2 millioner kroner til Morsa vannområde, og 3,5 millioner kroner til Haldenvassdraget.

Jæren og Morsa har i flere år mottatt støtte til vannforvaltningstiltak, mens Haldenvassdraget først fikk midler i 2012.

– Årets tildeling skal brukes til å fortsette miljøovervåking og gjennomføring av tiltak som skal bedre vannkvaliteten. Tildelingen er basert på undersøkelser og anbefalinger etter fjorårets arbeid med vannområdene, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i tilsynsavdelingen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

I fjorårets tildeling fikk Jæren 1,5 millioner, Morsa 3 millioner og Haldenvassdraget 3,5 millioner kroner.

Viktig støtte til pilotprosjekter

Den alvorlige forurensningen i vassdragene på Jæren, Morsa vannområde og Haldenvassdraget er bakgrunnen for at Klif i flere år har støttet tiltak for å bedre vannmiljøet og minske forurensningssituasjonen.

Eutrofiering/overgjødsling

  • Overgjødsling (eutrofiering) innebærer at det tilføres for mye næringssalter – som fosfor og nitrogen – til innsjø, elv, fjord eller kyst
  • Landbruk, kommunale avløp og fiskeoppdrett er de største utslippskildene.
  • En rekke tiltak har redusert utslippene av næringssalter fra landbruk, kommunalt avløp og industri de siste 20-30 årene. Tilsvarende tiltak er gjennomført i store deler av Europa, noe som også kommer Norge til gode.
– Tiltakene har gitt resultater, men mer arbeid gjenstår for å kunne friskmelde vannområdene. Vannområdeutvalgene gjør en utmerket jobb, og Klif ser det som viktig å bidra til en fortsatt bedring av vannkvaliteten i disse vannområdene, sier Bjørn Bjørnstad i Klif.

Samarbeid og utveksling av kunnskap

Morsa, Jæren og Haldenvassdraget har fungert som pilotprosjekter. Tidligere støtte fra Klif har gitt ny og verdifull kunnskap, som er brukt i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i flere norske vassdrag.

Jæren vannområde, Haldenvassdraget og Morsa vannområdeutvalg har forpliktet seg til å samarbeide om felles problemstillinger og utveksle erfaringer.

Klif gir støtten under forutsetning om at kunnskapen blir gjort tilgjengelig på en god måte.

Relaterte lenker

Tema