Stabile klimagassutslipp framover

Klimagassutslippene gikk ned med 0,8 prosent fra 2011 til 2012. Klif venter at utslippene av klimagasser vil være omtrent på samme nivå i 2013.

Viktig utslippskilde: Gasskraftverket på Kårstø har nærmest vært ute av drift siden sommeren 2011. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Globalt oppvarmingspotensial

  • Klimagasser har svært ulik oppvarmingseffekt. Levetiden i atmosfæren varierer fra få år til flere titusener av år.
  • For lettere å kunne sammenligne de ulike klimagassenes oppvarmingseffekt, har forskerne kommet fram til en måleenhet som kalles globalt oppvarmingspotensial (GWP eller Global Warming Potential).
  • GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til karbondioksid (CO2) over et valgt tidsrom.
  • Et lite utslipp av en klimagass med høy GWP-verdi kan medføre mer oppvarming enn et stort utslipp av en gass med lav GWP-verdi.
  • For eksempel vil en gass som SF6 forårsake 23 900 ganger så mye oppvarming som en tilsvarende mengde CO2 sett i et hundreårs perspektiv.
  • Metan og lystgass har GWP-verdier på henholdsvis 21 og 310.
  • Fluorholdige gasser som svovelheksafluorid (SF6) og PFK-gasser (CF4) og C2F6) brytes ikke ned av ultrafiolett stråling, og kan dermed oppholde seg i atmosfæren i flere tusen år.
Utslippene av klimagasser gikk ned til 52,9 millioner tonn fra 2011 til 2012. Det viser de foreløpige utslippstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Fra 2010 til 2011 gikk de innenlandske klimagassutslippene også ned, med 1,8 prosent.

Kårstø bidrar kraftig

− Hovedårsaken til nedgangen i klimagassutslippene i fjor er at gasskraftverket på Kårstø har stått stille siden juni i 2011, sier avdelingsdirektør Audun Rosland i Klif.

Utslippene har gått ned fra 558 000 tonn i 2011 til snaue 26 000 tonn i 2012. Utslippene fra Kårstø var til sammenligning på mer enn én million tonn CO2 i 2009. Lave strømpriser i forhold til prisen på gass har utkonkurrert energiproduksjon fra gasskraftverket.

Fire måneder inn i 2013 står produksjonen fortsatt stille ved gasskraftverket. Klif har ikke grunn å tro at det blir startet opp i løpet av året.

− Det er ingenting som tyder på at forholdet mellom strøm- og gasspriser kommer til å endre seg med det første, sier Audun Rosland.

Olje og bil

En annen viktig kilde til klimagassutslipp er olje– og gassproduksjon.  Utslippene økte med 0,5 prosent fra 2011 til 2012. Framskrivningene av CO2-utslipp fra petroleumssektoren, som ble presentert i Perspektivmeldingen 2013, viser at utslippene fra petroleumssektoren anslås å øke fram til rundt 2015, for deretter gradvis å avta.

Utslippene fra transport på vei har økt kraftig de siste tiårene. Det er ventet en svak vekst i veitrafikken framover også. Fra 2011 til 2012 øker salget av bensinbiler. Andelen dieselbiler av nybilsalget falt fra 70 til 50 prosent i 2012.

Økonomisk usikkerhet

Ett usikkerhetsmoment i utviklingen av klimagassutslippene i Norge er den økonomiske utviklingen i Europa og verden. Lav økonomisk aktivitet hos våre handelspartnere påvirker aktiviteten i eksportindustrien.

− Dersom den økonomiske krisen i Europa slår hardere inn i Norge, vil det kunne dempe aktiviteten i flere deler av norsk økonomi. Industrien og bygg- og anleggsbransjen er to sektorer som kan bli rammet, noe som igjen vil påvirke klimagassutslippene fra transportsektoren, sier Audun Rosland.

CO2-utfordring

Aluminiumsproduksjonen er en bransje som følger de økonomiske konjunkturene og etterspørselen på verdensmarkedet.  Men teknologiforbedringer over flere år, og tett samarbeid med myndighetene, har redusert utslippene fra denne industrien betydelig.

Utslippene av klimagassen PFK- perfluorkarboner fra aluminium, er for eksempel redusert med 93 prosent siden 1990.

Et annet eksempel er utslippene av lystgass fra produksjon av mineralgjødsel, som er redusert fra 2,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 0,28 millioner tonn i 2012.

− Den store utfordringen i industrien framover er å redusere utslippene av CO2. Utslippene har ligget relativt stabile over tid, men kommer til å øke dersom ikke nye virkemidler og tiltak settes inn, sier Audun Rosland.

Utslippene av CO2 totalt i Norge har økt med 27 prosent fra 1990 til 2012, mens utslipp av de andre klimagassene er redusert med 44 prosent.

Relaterte lenker

Tema