Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontor i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.


Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. Foto: Siri Nordberg.

Miljødirektoratets funksjoner

• miljøkunnskap og formidling
• myndighetsutøvelse
• styring og veiledning av regionalt og kommunalt nivå
• faglig rådgiver
• internasjonalt miljøarbeid

I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Forvalte norsk natur og hindre forurensning

Hovedoppgavene våre er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Les mer om Miljødirektoratet

Mål for arbeidet vårt

Regjeringen og Stortinget fastsetter ambisjonsnivået i miljøpolitikken. Miljøpolitikken er delt opp i ulike resultatområder med konkrete nasjonale mål.

Miljødirektoratet har viktige oppgaver som skal bidra til å nå målene på disse områdene:

 • stabilt klima og styrket tilpasningsevne
 • mangfoldige skoger
 • storslåtte fjellandskap
 • frodige våtmarker
 • giftfritt miljø
 • aktivt friluftsliv
 • verdifulle kulturlandskap
 • levende hav og kyst
 • livskraftige elver og innsjøer
 • avfall og gjenvinning
 • ren luft og mindre støy

Miljødirektoratets visuelle profil er laget i samarbeid med Brandlab.

Relaterte lenker