Miljødirektoratets organisasjon

Miljødirektøren

Ellen Hambro er direktør for Miljødirektoratet. Stine Bjørn og Jonas Landstad Fjeldheim er hennes stab.

Hav- og industriavdelingen

Avdelingen behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra landbasert industri og petroleumsvirksomheten, og stiller krav til utslipp til luft, vann... 15.01.19

Klimaavdelingen

Avdelingen har ansvaret for Miljødirektoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter alle direktoratets funksjoner: vi skaffer klimakunnskap, gir faglige råd, vi er... 16.01.19

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har fagansvar for informasjon og kommunikasjon i direktoratet. Vi gjennomfører kommunikasjonstiltak i samarbeid med avdelingene og ledelsen. 16.01.19

Land- og friluftsavdelingen

Våre seksjoner: Friluftsliv (LFI) Seksjonen ivaretar direktoratets ansvar innen friluftsliv. Vi arbeider med å opprettholde og forbedre folks tilgang til attraktive områder, og... 17.01.19

Miljøgiftavdelingen

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets arbeid på avfalls- og kjemikalieområdet, nasjonalt, i EU og globalt. Utvikling og implementering av regelverk er en viktig del av... 15.01.19

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets ulike administrative funksjoner innen IKT, HR, økonomi, dokumentforvaltning, husforvaltning og overordnede styringssystemer.... 15.01.19

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er en avdeling i Miljødirektoratet. Ledelsen er lokalisert i Trondheim, mens det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt... 16.01.19

Tilsyn- og arealavdelingen

Tilsyn- og arealavdelingen fører tilsyn med kjemikalier og innhold av farlige stoffer i produkter, og med landbasert industri og offshore virksomhet på norsk sokkel. Avdelingen... 16.01.19

Vann- og kunnskapsavdelingen

Våre seksjoner: Fisk (VFI) Fiskeseksjonen har ansvaret for å forvalte laks, sjøørret og sjørøye og innlandsfisk etter lakse- og innlandsfiskeloven og naturmangfoldloven, og for ... 16.01.19