Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering (MBK)

Seksjonen drifter og utvikler produktregisteret – myndighetenes register over farlige kjemikalier i Norge. Seksjonen har hovedansvaret for det felles europeiske biocidregelverket og ansvar for miljøgifter i flere regionale og globale konvensjoner.

Vi har ansvar for nettsiden www.Produktinformasjonsbanken.no (PIB) der forbrukere, industri og myndigheter kan finne åpen informasjon fra produktregisteret og sikkerhetsdatablader.

Seksjonen deltar i EUs vurderingsprogram for biocidstoffer og har ansvar for godkjenning av biocidprodukter i Norge. Gjennom svartjenesten for biocider (www.biocider.no) besvares spørsmål om biocidregelverket.

Seksjonen har ansvar for Norges globale kjemikaliearbeid i Stockholmkonvensjonen om persistente organiske stoffer (POP-er), Rotterdamkonvensjonen om varsling ved import og eksport av farlige kjemikalier, og Minamatakonvensjonen om kvikksølv og i tillegg POP-protokollen og tungmetallprotokollen i den regionale Langtransportkonvensjonen (LRTAP), samt miljøgiftarbeidet i Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR).

Seksjonen bidrar i faglig arbeid med overvåkning av miljøgifter.