HR og utvikling (OHR)

Seksjon for HR og utvikling har som hovedoppgave å bidra til at ledere og medarbeidere utfører Miljødirektoratets oppdrag på best mulig måte. Vi er en driver i direktoratets strategiske arbeid og i endringsprosesser.

Seksjonen leverer tjenester til om lag 60 ledere, ledergrupper og over 600 medarbeidere innenfor lønn, personal, reise, helse-, miljø og sikkerhet (HMS), kompetanse, rekruttering og leder- og medarbeiderutvikling. Vi har også ansvar for å bistå ledelsen i organisasjonens utviklings- og omstillingsarbeid.

Seksjonen har ansvaret for å utvikle og drifte kvalitetssystemet, avviks- og hendelseshåndtering og å stimulere til læring gjennom evaluering. Vi har også ansvaret for å utvikle Miljødirektoratets personalpolitiske verktøy.

Seksjonen har sekretariatfunksjonen for dialogen og samhandlingen med direktoratets tillitsvalgte gjennom IDF, AMU og vernetjenesten i tillegg til ansettelsesrådet.

Seksjonen har medarbeidere i både Trondheim og Oslo.