Seksjon for rovvilt (SAR)

Rovviltseksjonen har ansvar for SNOs arbeid med å forebygge og forhindre miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein, overvåke bestandene og gjennomføre tiltak etter vedtak gitt av sentral viltmyndighet.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Sørge for at SNOs arbeid med rovvilt utvikles og gjennomføres i tråd med prioriteringer i miljøvernpolitikken, og sikre at rovviltarbeidet gjennomføres med høy presisjon og fokus på berørte interesser.
  • Forebygge og avdekke miljøkriminalitet i forhold til store rovdyr i nært samarbeid med politiet.
  • Ha et kompetent nettverk av rovviltkontakter, slik at arbeidet med oppfølging av rovviltsaker skjer uten unødig forsinkelse, med høy kvalitet og med stor grad av forutsigbarhet.
  • Gjennomføre feltarbeid innenfor "Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr" og overlevere data til forskning og forvaltning.
  • Gjennomføre statlige fellingsoppdrag og gi bistand til lokale fellingslag.
  • Bidra til metodeutvikling innenfor rovviltarbeidet.
  • Videreutvikle SNOs rovviltarbeid i god dialog med forvaltning og forskning.

Tolv av de lokalt tilsatte i Rovviltseksjonen er regionale koordinatorer for rovviltarbeidet. Hver av dem har ansvar for ett eller flere fylker, med et nettverk av lokale rovviltkontakter. Totalt utgjør disse omtrent 200 personer, spredt over alle landets fylker. Det er rovviltkontaktene som i stor grad gjør feltarbeidet lokalt, spesielt knyttet til skadedokumentasjon på husdyr og tamrein. I tillegg kjøper SNO tjenester fra andre oppsynsaktører, som Fjelltjenesten og fjellstyrer, til spesielle registrerings- og overvåkingsoppdrag på rovviltområdet.

Eivind Faldet

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791532128
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Esben Reidar Bø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795722733
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Espen Marker

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797570975
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Even Bjørnes

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797733058
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Frode Aalbu

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746899505
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Geir Heggmo

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748032350
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ida Glemminge

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799626836
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jan Husklepp Wilberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791674730
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lars Bendik Austmo

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792058678
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lars Gangås

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741610881
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lars Olav Lund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795965128
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Magne Asheim

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792264407
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Oddleif Nordsletta

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622000
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ole Knut Steinset

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746448657
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Rein-Arne Golf

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748094364
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Stein Arne Brendryen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748259027
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Thomas Holm Strømseth

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795972050
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Thomas Johansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799437644
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Tore Solstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799437770
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn

Vegar Pedersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741616771
Seksjon: Seksjon for rovvilt
Avdeling: Statens naturoppsyn