Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne hovedkonklusjonen fra Faglig forum og Overvåkningsgruppen for Norskehavet og Barentshavet støttes etter gjennomgangen av vitenskapelige publikasjoner om miljøgifter for perioden 2010-2013. Gamle "legacy" organiske miljøgifter som PCB og klororganiske plantevernmidler viser nedadgående trender, mens miljøgifter som ikke er regulert, eller som nylig har blitt regulert, har stabile eller økende trender. Hos noen toppredatorer i systemet som polarmåke, svartbak, storjo, isbjørn og spekkhugger er PCB-nivåene høye nok til å kunne gi negative helseeffekter. Klimaendringer vil kunne påvirke global distribusjon, lagring og omsetning av miljøgifter så det kan ikke utelukkes at nivåer i dyr kan endres uavhengig av endringer i utslipp. Rapporten gir videre en kort innføring i forskningsområdet samvirkende effekter. Det gis en oversikt over relevant litteratur for våre nordlige havområder (2010-2013) og en vurdering av kunnskapsstatus om samvirkende effekter. Til slutt gir rapporten en vurdering av kunnskapsbehovet i forhold til miljøgifter og samvirkende effekter i våre nordligste havområder.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-17
Språk:
NB

Publisert:
22.08.2013 00:00:00
Forfatter:
Kjetil Sagerup (Apn) Jonny Beyer (NIVA) Anita Evenset (Apn) Norman W. Green (NIVA) Anna Helena Falk (Apn)
Opphav:
Akvaplan-niva
Omfang:
40 s.
Sted:
Tromsø

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema