Rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften kapittel 3

Veilederen gir en oversikt over kravene i produktforskriften kapittel 3. Det gis veiledning om hvordan bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensel skal forstås og dokumenteres. Dette inkluderer krav til reduksjon av klimagassutslipp, arealkriterier og oppfyllelse av prinsippene om massebalanse. 

Videre gis det veiledning til de særskilte retningslinjene for biodrivstoff og flytende biobrensler laget av avfall og rester, og om dobbeltelling av visse typer biodrivstoff og flytende biobrensler. Omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk er forklart og utdypet. Veilederen gir også retningslinjer for hvordan den rapporteringspliktige skal rapportere til Miljødirektoratet, og omtaler og utdyper kravene til uavhengig revisjon av denne rapporteringen. Veilederen er oppdatert  pr. januar 2017.


Type:
Veileder
Nummer:
M-10
Språk:
NB

Publisert:
13.01.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
58 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema