Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26.1.2005, med ikrafttredelse fra samme dato. Retningslinjen ble revidert 2.7 2012 og kalt T-1442/2012. Retningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i ytre miljø, og arealbruken i støyutsatte områder. Den er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og enheter, og er koordinert med regelverket om lydforhold i bygninger, som er gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Denne veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2012.


Type:
Veileder
Nummer:
M-128
Språk:
NB

Publisert:
24.02.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
342 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema