Utfasing av torvuttak i Norge

I denne rapporten gir vi en generell vurdering av hvilke konsekvenser moderne, industrielt torvuttak for torvproduksjon har på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester fra myr, slik som klimaregulering (karbonlager), erosjons- og flomdemping, regulering av vasskvalitet gjennom filtrering, regulering av ferskvasstilførsel til elver og innsjøer fra omkringliggende nedbørsfelt, biobrensel og vekstsubstrat for jord- og hagebruk.

Videre gis det en generell vurdering av effektene av en utfasing av dagens torvuttak på naturmangfold og økosystemtjenester. Her vurderes ulike scenarier for utfasing og ulike typer etter-behandling av de berørte myrene. Rapporten gir også en generell beskrivelse og gjennomgang av viktige tiltak ved restaurering av myr etter torvuttak med fokus på restaurering av høgmyr.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-963
Språk:
NB

Publisert:
31.01.2018 00:00:00
Opphav:
NTNU Vitenskapsmuseet
Omfang:
44 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema