Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfæriske tilførsler, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver:

22.05.00 Årsmiddelkonsentrasjonene av sterk syre, svovel- og nitrogenkomponenter i nedbøren var høyest lan...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel 1997

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1564 | Utgiver:

22.05.00 Den atmosfæriske tilførselen av forurensende forbindelser overvåkes ved måling av kjemiske...

National Comments to the Norwegian Data for 1995:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) :

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1405 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten er en del av Norges bidrag til SIME 1997-møtet arrangert av OSPARCOM. JAMP 1995...

Contaminants in shellfish and fish 1981-92 : Norwegian biota data

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1156 | Utgiver:

22.05.00 Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobbe...

Overvåking av ozonlaget : årsrapport 1997

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1580 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten presenterer måledata for totalozon,vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norsk...

Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-92 : Joint Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1172 | Utgiver:

22.05.00 Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobbe...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1274 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten oppsummerer forsuringsstatus for 1994, og gjør rede for målinger av nitrat og ammonium,...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1993

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1134 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

22.05.00 Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen i 1994, det er også utgitt et kort sammendrag...

Organiske miljøgifter i taskekrabbe (Cancer pagurus) fra norske referanselokaliteter 1996 : Undersøkelse av polyklorerte dibenzofuraner / dibenzo-p-dioksiner (PCDF/PCDD), andre persistente klororganiske stoffer og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PA

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1663 | Utgiver: Statens næringsmiddeltilsyn

22.05.00 Analyse av blandprøve av taskekrabbe (Cancer pagurus) fra 11 referanselokaliteter fra Østfold til...

Målinger av ozon, Østlandet - Telemark - Sørlandet, 1981-1983

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: 14006 | Utgiver:

22.05.00

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-5187 | Utgiver:

22.05.00 Målinger av ozon pågikk tre steder i nedre Telemark (Langesund, haukenes og Gvarv), ett sted ved...

Levels and environmental effects of TBT in marine organisms and sediments from the Norwegian coast : a summary report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1437 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten oppsummerer konsentrajoner av TBT i sedimenter, blåskjell og purpursnegler, og...

Summary statistics contaminants in shellfish and fish 1981-92 : Norwegian biota data

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1155 | Utgiver:

18.05.00 Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobbe...

Overview of analytical methods employed by JAMP in Norway 1981-92

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0994 | Utgiver:

18.05.00 This report is a compilation of analytical method codes and descriptions used in the Norwegian...

National comments regarding the Norwegian data for 1997 : Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1611 | Utgiver:

18.05.00 This report is part of the Norwegian contribution to the SIME 1999 meeting administrated by OSPAR...

Contaminant in shellfish 1993-1997 : Norwegian biota data : Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1667 | Utgiver:

18.05.00 This report is a compilation of data on contaminant concentrations in marine organisms used in th...

Contaminants in fish 1993-1997:Norwegian biota data:Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1668 | Utgiver:

18.05.00 This report is a compilation of data on contaminant concentrations in marine organisms used in th...

Summary statistics for contaminants in shellfish and fish 1981-1997, Norwegian biota data:Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1669 | Utgiver:

18.05.00 This report is a compilation of data on contaminant concentrations in marine organisms used in th...

National comments to the Norwegian data for 1996:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1489 | Utgiver:

18.05.00 This report is part of the Norwegian contribution to the SIME 1997(2) meeting administrated by...

Contaminants in sediments 1986-92 : Norwegian data NIVA samples

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1180 | Utgiver:

18.05.00 Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobbe...