Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Regional undersøkelse av miljøgifter i innsjøsedimenter : delrapport 1. Organiske mikroforurensninger

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1484 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten gir resultatene fra en undersøkelse av 69 norske innsjøer fra ulike deler av landet....

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-1654 | Utgiver: NILU

08.05.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1998, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Atmosfærisk tilførsel, 1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1725 | Utgiver: NILU

08.05.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Effekter av kalking på biologisk mangfold

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2000 | Utgiver:

05.05.00 Undersøkelser i Tovdalsvassdraget 1997-98, de to første årene etter kalkingsstart

Bromerte flammehemmere : Materialstrømsanalyse

Type: Rapport | Nummer: TA-1688 | Utgiver: Hjellnes COWI A/S

13.04.00 Rapporten er en materialstrømanalayse for brommerte flammehemmere i Norge, basert på data fra en...

Luftforurensninger - effekter og verdier (LEVE) : Helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning

Type: Rapport | Nummer: TA-1718 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Denne rapporten er en delrapport under SFTs LEVE-prosjekt. Den vurderer helseeffekter knyttet til...

Mulige tiltak for å redusere støy : framskrivninger til 2010 og oppsummering på tvers av kilder

Type: Rapport | Nummer: TA-1714 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Mulighetene for å redusere støyplager er beskrevet for ulike kilder. Det vil være mulig å nå 15...

National comments regarding the Norwegian data for 1998 and supplementary investigations on cod (1996) and sediment (1996-1997):Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1702 | Utgiver:

12.04.00 This report is part of the Norwegian contribution to the SIME 2000 meeting administrated by OSPAR...

Reduksjon av klimagasser i Norge : en tiltaksanalyse for 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-1708 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Rapporten gjennomgår tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Informasjonen er...

Guidelines for the risk assessment of contaminated sites

Type: Veileder | Nummer: TA-1691 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

12.04.00 A system has been developed for risk assessment of contaminated sites in relation to use of land...

FoU-seminar. Konsekvenser av vindkraft for det biologiske mangfoldet

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 1-2000 | Utgiver:

12.04.00 Formålet med seminaret var todelt; å frambringe kunnskapsstatus om konsekvenser av vindparker for...

Nytte-kostnadsanalyse av prosjektet rotenonbehandling av Steinkjervassdragene

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2000 | Utgiver:

19.01.00 Generelt er det beskjedne og lite oppdaterte kunnskaper om den økonomiske verdien av villaksen. D...

Rotenonbehandling som tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2000 | Utgiver:

18.01.00 En gjennomgang av metodikk, utstyr og rutiner med forslag til forbedringer.

Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall : veileder til kommunene

Type: Veileder | Nummer: TA-1665 | Utgiver: Hjellnes COWI A/S

12.01.00 Veilederen gir råd til kommunene om hvordan de kan bygge opp et mottakssystem for spesialavfall....

Sanering av akutt forurensning på strand : del 1:teoretiske grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Type: Veileder | Nummer: TA-1658 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

12.01.00 Veiledning for sanering av akutt forurensning på strand gir teknisk bakgrunnsinformasjon,...

Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse : krav til dokumentasjon og testing

Type: Veileder | Nummer: TA-1644 | Utgiver: SINTEF

11.01.00 Hensikten med veiledningen er å sikre at miljøvernmyndighetene i størst mulig grad har enhetlige...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1654 | Utgiver:

11.01.00 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 1998.

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7-1999 | Utgiver:

31.12.99 Resultatrapport for 1997 og 1998. En resultatrapport som følger opp "Miljømål for norsk havbruk",...

Etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø

Type: Rapport | Nummer: TA-1657 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

30.12.99 Veiledningen beskriver kjemiske og biologiske undersøkelser under og i etterkant av akutte...

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1998 : olje, kjemikalier og utslipp til luft

Type: Rapport | Nummer: TA-1684 | Utgiver:

27.12.99 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier og utslipp til luft fra...