Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Sammendragsrapport

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-509 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Rapporten omfatter kartlegging av kilder til direkteutslipp av metan og NMVOC fra norske...

Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-489!2016 | Utgiver: NINA

24.05.16 Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet på...

Spredning av ferskvannsfisk i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-506 | Utgiver: NINA

23.05.16 Denne rapporten omhandler en videreføring av et tidligere prosjekt om tiltaksrettet overvåking av...

Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-554 | Utgiver: NGU

02.05.16 NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for...

Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-553 | Utgiver: Norconsult

02.05.16 NOAH Langøya beregner at deponikapasiteten for uorganisk farlig avfall er oppbrukt i løpet av 202...

Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-552 | Utgiver: Mepex

02.05.16 I Norge oppstår det årlig omtrent 500.000 tonn uorganisk farlig avfall. Størsteparten er...

Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-551 | Utgiver: COWI

02.05.16 COWI er engasjert av Miljødirektoratet til å gjennomføre en utredning om egnetheten til Brevik so...

Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-504 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

19.04.16 Denne rapporten viser at vi i dag har en rekke akvakulturanlegg som ligger slik plassert at de...

Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-545 | Utgiver: Mepex

19.04.16 This report describes and assesses both generic and specific measures to reduce microplastic...

Environmental challenges related to offshore mining and gas hydrate extraction

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-532 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.04.16 This report summarizes the current knowledge of known resources of deep-sea minerals and gas...

Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyrfra akvakulturanlegg i sjø

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-452 | Utgiver: NINA

06.04.16 Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av forstyrrelser på fugl og...

Tiltak i husdyrproduksjonen. Potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-471 | Utgiver: NMBU

03.04.16 Denne rapporten har vurdert hvordan tiltak i husdyrproduksjonen kan bidra til å redusere...

Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-443 | Utgiver: NINA

Rapporten sammenstiller kunnskap om effektene av klimaendringer på norsk natur, fra artsnivå til...

Effect of maintenance on particulate emissions from residential woodstoves

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-518 | Utgiver: Sintef

18.03.16 Literature review and test results from particulate matter measurements based on Norwegian Standa...

Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014-2015

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-450 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.03.16 Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal...

Fjellrev i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-480 | Utgiver: NINA

24.02.16 Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr.

Statusoversikt for jaktbart småvilt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-483 | Utgiver: NINA

24.02.16 Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarte...

Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-465 | Utgiver: NTNU

09.02.16 Restaurering av drenert myr og torvmark gir stans eller reduksjon av CO2-utslipp og kan være et...