Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-575 | Utgiver: Miljøfaglig Utredning

23.06.16 Fuktige kystfuruskoger ble kartlagt i 2015.

Cold venting and fugitive emissions from Norwegian offshore oil and gas activities – summary report

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-515 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 The report presents a survey and mapping of direct methane and NMVOC emissions from Norwegian...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 4 - Kontrollsjekk av beregningsmetoder for diffuse utslipp og smålekkasjer

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-514 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Diffuse utslipp og smålekkasjer er svært vanskelig å kvantifisere. Faktormetoder som anvendes inn...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 3B - Tiltaksmuligheter og reduksjonspotensialer

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-513 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 For et flertall av kildene til direkteutslipp av metan og NMVOC er det identifisert teknikker...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 3A - Forslag til beste tilgjengelige teknikker (BAT)

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-512 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Basert på kartleggingen av utslippskilder i modul 1 av dette prosjektet, ble muligheter for...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 2 - Utslippsmengder og kvantifiseringsmetodikk

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-511 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Basert på kartleggingen av utslippskilder i Modul 1 av dette prosjektet, ble metodikk for...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 1 - Kartlegging av utslippskilder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-510 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Kilder til direkte utslipp av metan og NMVOC ble kartlagt ved en gjennomgang av innretningene på...

Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Sammendragsrapport

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-509 | Utgiver: add novatech as

21.06.16 Rapporten omfatter kartlegging av kilder til direkteutslipp av metan og NMVOC fra norske...

Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-489!2016 | Utgiver: NINA

24.05.16 Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet på...

Spredning av ferskvannsfisk i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-506 | Utgiver: NINA

23.05.16 Denne rapporten omhandler en videreføring av et tidligere prosjekt om tiltaksrettet overvåking av...

Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-554 | Utgiver: NGU

02.05.16 NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for...

Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-553 | Utgiver: Norconsult

02.05.16 NOAH Langøya beregner at deponikapasiteten for uorganisk farlig avfall er oppbrukt i løpet av 202...

Framtidige mengder uorganisk farlig avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-552 | Utgiver: Mepex

02.05.16 I Norge oppstår det årlig omtrent 500.000 tonn uorganisk farlig avfall. Størsteparten er...

Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-551 | Utgiver: COWI

02.05.16 COWI er engasjert av Miljødirektoratet til å gjennomføre en utredning om egnetheten til Brevik so...

Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle marine naturtyper, rødlista habitat og arter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-504 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

19.04.16 Denne rapporten viser at vi i dag har en rekke akvakulturanlegg som ligger slik plassert at de...

Primary microplastic- pollution: Measures and reduction potentials in Norway

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-545 | Utgiver: Mepex

19.04.16 This report describes and assesses both generic and specific measures to reduce microplastic...

Environmental challenges related to offshore mining and gas hydrate extraction

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-532 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.04.16 This report summarizes the current knowledge of known resources of deep-sea minerals and gas...

Effekter av forstyrrelser på fugl og pattedyrfra akvakulturanlegg i sjø

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-452 | Utgiver: NINA

06.04.16 Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av forstyrrelser på fugl og...

Tiltak i husdyrproduksjonen. Potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-471 | Utgiver: NMBU

03.04.16 Denne rapporten har vurdert hvordan tiltak i husdyrproduksjonen kan bidra til å redusere...

Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-443 | Utgiver: NINA

Rapporten sammenstiller kunnskap om effektene av klimaendringer på norsk natur, fra artsnivå til...

Effect of maintenance on particulate emissions from residential woodstoves

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-518 | Utgiver: Sintef

18.03.16 Literature review and test results from particulate matter measurements based on Norwegian Standa...

Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014-2015

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-450 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.03.16 Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal...

Fjellrev i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-480 | Utgiver: NINA

24.02.16 Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr.