Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Statusoversikt for jaktbart småvilt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-483 | Utgiver: NINA

24.02.16 Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarte...

Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-465 | Utgiver: NTNU

09.02.16 Restaurering av drenert myr og torvmark gir stans eller reduksjon av CO2-utslipp og kan være et...

Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-458 | Utgiver: CMS

04.02.16 Christian Michelsen Research AS (CMR) har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å kartlegge systeme...

Forslag til hydrologisk overvåking av restaurert myr i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-442 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.01.16 NIBIO har fra Miljødirektoratet fått i oppdrag å utrede mulige effekter av metoder for overvåking...

Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-444 | Utgiver: DNV-GL

10.12.15 Denne rapporten beskriver teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og s...

Sårbarhetsvurdering i verneområder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-457 | Utgiver: NINA

08.12.15 Rapporten beskriver det teoretiske grunnlaget til en systematisk metode for å vurdere...

Rapport PFAS i husstøv

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-430 | Utgiver: NILU

24.11.15 NILU har på oppdrag fra Miljødirektoratet undersøkt PFAS-er i husstøv fra seks norske...

Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-435 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.11.15 I løpet av de siste 10-årene har det vært en omfattende spredning av ferskvannsfisk her i landet....

Tømming av sandfangkummer - system for oppfølging og kostnader

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-427 | Utgiver: COWI

09.11.15 På oppdrag fra Miljødirektoratet har COWI utarbeidet en beskrivelse av en metode/fremgangsmåte fo...

Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-432 | Utgiver: NINA

30.10.15 Prosjektet skal gjennom kartlegging og overvåkning av spredningsveien import av plante-produkter...

Overvannsflom Metoder for kartlegging og analyser

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-424 | Utgiver: Rambøll

21.10.15 Utredning om metoder og verktøy for kartlegging og beregning av overvannsflom. 

Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-419 | Utgiver: NINA

19.10.15 Denne rapporten representerer en sammenstilling av resultater fra nasjonal og internasjonal...

Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fram mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050: Sluttrapport

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-393 | Utgiver: DNV GL

29.09.15 Miljødirektoratet tildelte et oppdrag til DNV GL for å få vurdert forventet teknologiutvikling fo...

Klima i Norge 2100

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-406 | Utgiver: Norsk klimaservicesenter (NKSS)

22.09.15 Rapporten er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge,...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-366 | Utgiver: NILU – Norwegian Institute for Air Research

16.09.15 This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme...

The status and trends of Seabirds breeding in Norway and Svalbard and Svalbard

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-396 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.08.15

Sjøfugl og marine økosystemer

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-395 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.08.15 Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard.

Nyttig bruk av organisk avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-361 | Utgiver: Bioforsk

02.07.15 I denne rapporten er det oppsummert norsk erfaringsgrunnlag med bruk av ulike typer behandlet...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-357 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, Uni Research, Norsk institutt for vannforskning

02.07.15 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av Havforskningsinstituttet...

Naturindeks – om rammeverk, beregningsmetode og data

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-382 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.06.15 Naturindeks for Norge 2015 vil bli presentert høsten 2015. Denne rapporten beskriver det økologis...

Overvåking av palsmyr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-383 | Utgiver: NINA

29.06.15 Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for...

Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-385 | Utgiver: NGI

25.06.15 Miljødirektoratet har engasjert NGI til å lage grunnlaget for en veileder for deponering av...

Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-310 | Utgiver: NGI

25.06.15 Veilederen har som formål å gi retningslinjer for å identifisere og karakterisere potensielt...

Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-378 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.15 Grønnstruktur omtales ofte som veven av store og små naturpregede områder og sammenhenger i byer ...