Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-348 | Utgiver: Forsvarbygg Futura

29.04.15 I Noreg fins det over 3000 aktive eller historiske sivile og militære skytebaner. Om lag 1700 er ...

Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-330 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 In a Norwegian context, the cultivation of oilseed rape (OSR; Brassica napus and Brassica rapa) i...

Literature survey of emerging contaminants in the Barents Sea and climate change effects on contaminant fate

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-328 | Utgiver: Akvaplan-niva AS

24.03.15 Based on novel literature (mainly 2012-2014), the main objectives of this report was (I) to give ...

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-318 | Utgiver: RAMBØL Norge AS

Utredningen er gjennomført som en studie av norske regler og praksis, samt regler og praksis fra ...

Vurdering av finansieringsmodeller for overvann

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-317 | Utgiver: BDO

Prosjektet har hatt som formål å skissere opp et utvalg av forskjellige lands tilnærming til...

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-316 | Utgiver: COWI

Store nedbørmengder fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder....

Kostnader og nytte ved overvannstiltak

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-305 | Utgiver: VISTA ANALYSE AS og COWI

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser f...

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-293 | Utgiver: COWI

Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område....

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-292 | Utgiver: COWI

Ekstremnedbør fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder.Målet...

Risikovurdering ved utsetting av ikke-stedegen tare

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-299 | Utgiver: Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

09.03.15 Spredning av gener fra ikke-stedegne arter til nye områder vil kunne medføre endrede konkurransef...

Kunnskapsinnhenting – metylkvikksølv i sedimenter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-266 | Utgiver: DNV GL

06.03.15 I det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i prioriterte kyst- og fjordområder...

Sources of microplastic-pollution to the marine environment

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-321 | Utgiver: Mepex

The overall objective of this study ordered by the Norwegian Environment Agency is to provide a...

Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-320 | Utgiver: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mikroskopiska skräppartiklar analyserades i avloppsvatten från tre avloppsreningsverk, VEAS (700...

Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-319 | Utgiver: NIVA

This report reviews the current understanding of the occurrence, distribution and effects of...

Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-283 | Utgiver: NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført...

Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M244 | Utgiver: Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen

04.02.15 Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er de...

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-304 | Utgiver: Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

03.02.15 Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter a...

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på 6 utvalgte lokaliteter: Årsrapport 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-303 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

03.02.15 Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot...

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-302 | Utgiver: Havforskningsinstitiuttet

03.02.15 Den varme sommeren 2014 ga mange steder gunstige vilkår for stillehavsøstersen, og det er...

Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-241 | Utgiver: NIVA og NGI

27.01.15 I 2012 fikk Miljødirektoratet utarbeidet miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser i vann, sedime...