Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:The status and trends of Seabirds breeding in Norway and Svalbard and Svalbard

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-396 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.08.15

Sjøfugl og marine økosystemer

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-395 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.08.15 Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard.

Nyttig bruk av organisk avfall

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-361 | Utgiver: Bioforsk

02.07.15 I denne rapporten er det oppsummert norsk erfaringsgrunnlag med bruk av ulike typer behandlet...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-357 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, Uni Research, Norsk institutt for vannforskning

02.07.15 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av Havforskningsinstituttet...

Naturindeks – om rammeverk, beregningsmetode og data

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-382 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.06.15 Naturindeks for Norge 2015 vil bli presentert høsten 2015. Denne rapporten beskriver det økologis...

Overvåking av palsmyr

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-383 | Utgiver: NINA

29.06.15 Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprogram initiert av Direktoratet for...

Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-385 | Utgiver: NGI

25.06.15 Miljødirektoratet har engasjert NGI til å lage grunnlaget for en veileder for deponering av...

Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-310 | Utgiver: NGI

25.06.15 Veilederen har som formål å gi retningslinjer for å identifisere og karakterisere potensielt...

Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-378 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.15 Grønnstruktur omtales ofte som veven av store og små naturpregede områder og sammenhenger i byer ...

Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-348 | Utgiver: Forsvarbygg Futura

29.04.15 I Noreg fins det over 3000 aktive eller historiske sivile og militære skytebaner. Om lag 1700 er ...

Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-330 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 In a Norwegian context, the cultivation of oilseed rape (OSR; Brassica napus and Brassica rapa) i...

Literature survey of emerging contaminants in the Barents Sea and climate change effects on contaminant fate

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-328 | Utgiver: Akvaplan-niva AS

24.03.15 Based on novel literature (mainly 2012-2014), the main objectives of this report was (I) to give ...

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-318 | Utgiver: RAMBØL Norge AS

Utredningen er gjennomført som en studie av norske regler og praksis, samt regler og praksis fra ...

Vurdering av finansieringsmodeller for overvann

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-317 | Utgiver: BDO

Prosjektet har hatt som formål å skissere opp et utvalg av forskjellige lands tilnærming til...

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-316 | Utgiver: COWI

Store nedbørmengder fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder....

Kostnader og nytte ved overvannstiltak

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-305 | Utgiver: VISTA ANALYSE AS og COWI

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser f...

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-293 | Utgiver: COWI

Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område....

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-292 | Utgiver: COWI

Ekstremnedbør fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder.Målet...

Risikovurdering ved utsetting av ikke-stedegen tare

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-299 | Utgiver: Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

09.03.15 Spredning av gener fra ikke-stedegne arter til nye områder vil kunne medføre endrede konkurransef...