Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-348 | Utgiver: Forsvarbygg Futura

29.04.15 I Noreg fins det over 3000 aktive eller historiske sivile og militære skytebaner. Om lag 1700 er ...

Environmental risks of fungus resistant GM oilseed rape

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-330 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 In a Norwegian context, the cultivation of oilseed rape (OSR; Brassica napus and Brassica rapa) i...

Literature survey of emerging contaminants in the Barents Sea and climate change effects on contaminant fate

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-328 | Utgiver: Akvaplan-niva AS

24.03.15 Based on novel literature (mainly 2012-2014), the main objectives of this report was (I) to give ...

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-318 | Utgiver: RAMBØL Norge AS

Utredningen er gjennomført som en studie av norske regler og praksis, samt regler og praksis fra ...

Vurdering av finansieringsmodeller for overvann

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-317 | Utgiver: BDO

Prosjektet har hatt som formål å skissere opp et utvalg av forskjellige lands tilnærming til...

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-316 | Utgiver: COWI

Store nedbørmengder fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder....

Kostnader og nytte ved overvannstiltak

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-305 | Utgiver: VISTA ANALYSE AS og COWI

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser f...

GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-293 | Utgiver: COWI

Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område....

METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-292 | Utgiver: COWI

Ekstremnedbør fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder.Målet...

Risikovurdering ved utsetting av ikke-stedegen tare

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-299 | Utgiver: Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen

09.03.15 Spredning av gener fra ikke-stedegne arter til nye områder vil kunne medføre endrede konkurransef...

Kunnskapsinnhenting – metylkvikksølv i sedimenter

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-266 | Utgiver: DNV GL

06.03.15 I det nasjonale arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i prioriterte kyst- og fjordområder...

Sources of microplastic-pollution to the marine environment

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-321 | Utgiver: Mepex

The overall objective of this study ordered by the Norwegian Environment Agency is to provide a...

Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-320 | Utgiver: IVL Svenska Miljöinstitutet

Mikroskopiska skräppartiklar analyserades i avloppsvatten från tre avloppsreningsverk, VEAS (700...

Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-319 | Utgiver: NIVA

This report reviews the current understanding of the occurrence, distribution and effects of...

Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-283 | Utgiver: NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført...

Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M244 | Utgiver: Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen

04.02.15 Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er de...

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-304 | Utgiver: Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

03.02.15 Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter a...

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på 6 utvalgte lokaliteter: Årsrapport 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-303 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

03.02.15 Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot...

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-302 | Utgiver: Havforskningsinstitiuttet

03.02.15 Den varme sommeren 2014 ga mange steder gunstige vilkår for stillehavsøstersen, og det er...

Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-241 | Utgiver: NIVA og NGI

27.01.15 I 2012 fikk Miljødirektoratet utarbeidet miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser i vann, sedime...

Tynntildekking av forurensete sedimenter: Overvåking av fire testfelt i Grenlandsfjordene

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-219 | Utgiver: NGI, NIVA, Stockholms universitet

27.10.14 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for...

Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-212 | Utgiver:

08.10.14 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan i tråd med Statens planretnings...

Evaluering av nedbrytingsegenskaper for åtte utvalgte offshorekjemikalier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-187 | Utgiver: Aquaplan COWI

31.05.14 I den rapporten ble nedbrytningsegenskapene til utvalgte offshorekjemikalier vurdert.

Smolt – en kunnskapsoppsummering

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-136 | Utgiver:

25.04.14 Kunnskap om laksesmoltens økologi, om vandring i ferskvann, brakkvann og ut til beiteområdene i...

Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-151 | Utgiver: Carbon Limits og Norsk Energi

07.04.14 Carbon Limits og Norsk Energi har fått i oppdrag av Miljødirektorartet å utrede (i) hvordan...