Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Microplastics in marine environments: Occurrence, distribution and effects

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-319 | Utgiver: NIVA

This report reviews the current understanding of the occurrence, distribution and effects of...

Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-283 | Utgiver: NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført...

Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M244 | Utgiver: Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen

04.02.15 Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er de...

Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-304 | Utgiver: Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

03.02.15 Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter a...

Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på 6 utvalgte lokaliteter: Årsrapport 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-303 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

03.02.15 Stillehavsøsters er vurdert som en høyrisikoart i Norge og ansett for å være en trussel mot...

Massedød av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Sverige og Norge, september 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-302 | Utgiver: Havforskningsinstitiuttet

03.02.15 Den varme sommeren 2014 ga mange steder gunstige vilkår for stillehavsøstersen, og det er...

Kvalitetssikring av miljøkvalitetsstandarder

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-241 | Utgiver: NIVA og NGI

27.01.15 I 2012 fikk Miljødirektoratet utarbeidet miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser i vann, sedime...

Tynntildekking av forurensete sedimenter: Overvåking av fire testfelt i Grenlandsfjordene

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-219 | Utgiver: NGI, NIVA, Stockholms universitet

27.10.14 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for...

Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-212 | Utgiver:

08.10.14 Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan i tråd med Statens planretnings...

Evaluering av nedbrytingsegenskaper for åtte utvalgte offshorekjemikalier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-187 | Utgiver: Aquaplan COWI

31.05.14 I den rapporten ble nedbrytningsegenskapene til utvalgte offshorekjemikalier vurdert.

Smolt – en kunnskapsoppsummering

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-136 | Utgiver:

25.04.14 Kunnskap om laksesmoltens økologi, om vandring i ferskvann, brakkvann og ut til beiteområdene i...

Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-151 | Utgiver: Carbon Limits og Norsk Energi

07.04.14 Carbon Limits og Norsk Energi har fått i oppdrag av Miljødirektorartet å utrede (i) hvordan...

Tallknusing av miljøovervåkingsdata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-139 | Utgiver: NIVA

13.03.14 Natural populations are affected by a range of factors, including climate and contaminants. In th...

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-7 | Utgiver: NILU

18.02.14 Konsentrasjoner av en lang rekke miljøgifter i sjøfuglegg er analysert. I alt 201 forskjellige...

Kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-102 | Utgiver: Østfoldforskning

10.02.14 Rapporten er utarbeidet for Miljødirektoratet som ledd i å styrke kunnskapen om mengder og...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 1005 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.12.13 Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av...

Existing time-series of marine biodiversity and the need for nature-type mapping in Svalbard waters. Akvaplan-niva AS Rapport: 6229 - 2

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-260 | Utgiver:

30.10.13 Status, financing, and value for developing management strategies in a changing Arctic.

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-17 | Utgiver: Akvaplan-niva

22.08.13 Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne...

Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-5 | Utgiver: HI, NINA, UiT

01.07.13 Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak.

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...