Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast

Type: Rapport | Nummer: M-1173 | Utgiver: NIVA

03.12.18 Mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast produce pearls, up to as many >360 pearls per...

Konsulentbistand til testing og metodikkutvikling for kartlegging av naturtyper og beskrivelsesvariabler ved bruk av fjernmåling

Type: Rapport | Nummer: M-1183 | Utgiver:

27.11.18 Romlige analyser av utbredelse, samt endringer av naturtyper og naturegenskaper ved hjelp av...

Status for gjennomføring og effekt av tiltak

Type: Rapport | Nummer: M-1179 | Utgiver:

23.11.18 Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping

Type: Rapport | Nummer: M-1178 | Utgiver:

23.11.18 Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1124 | Utgiver:

22.11.18 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – tiltaksovervåking i 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1133 | Utgiver:

20.11.18 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 22 forsure...

PFBS i miljøet: Miljøovervåking og fysikalskkjemiske data knyttet til fordelingen av perfluorbutansulfonsyre i miljøet

Type: Rapport | Nummer: M-1122 | Utgiver:

20.11.18 En gjennomgang av litteraturen om fysikalskkjemiske data og miljøovervåking for perfluorbutansulf...

Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028

Type: Rapport | Nummer: M-1107 | Utgiver: NINA

13.11.18 Handlingsplanen for elvemusling inneholder en kunnskapsoversikt og en tiltaksplan som angir mål o...

Oppsummering av resultater for aksjon pukkverk 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1151 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.11.18 Fylkesmannen har i en landsdekkende tilsynsaksjon i år kontrollert 113 pukkverk for å se hvordan...

Oppsummering av resultater for Kommunetilsyn 2017 - Forsøpling

Type: Rapport | Nummer: M-1144 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.11.18 Av de 57 kommunene som ble kontrollert er det i Forurensning avdekket totalt 251 anmerkninger...

Kontroll av sports- og fritidsprodukter 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1121 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.11.18 47 sports- og fritidsprodukter ble undersøkt for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Miljøgifter i husstøv

Type: Rapport | Nummer: M-1110 | Utgiver:

01.11.18 Forekomsten av utvalgte miljøgifter i husstøv er beskrevet. I hovedsak har man støttet seg til...

Kildesporing av miljøgifter i kveite, basert på innhold av organiske og uorganiske miljøgifter i sedimenter fra ytre Sklinnadjupet

Type: Rapport | Nummer: M-1128 | Utgiver:

01.11.18 Grunnet forhøyd innhold av miljøgifter i atlantisk kveite, har Fiskedirektoratet stengt fiskefelt...

Kunnskapsgrunnlag for omsetningskrav i skipsfart

Type: Rapport | Nummer: M-1125 | Utgiver:

26.10.18 Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utredet et teknisk kunnskapsgrunnlag for et...

Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Type: Rapport | Nummer: M-1127 | Utgiver: SALT, Mepex

23.10.18 Rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike modeller for en fremtidig løsning med...

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall

Type: Rapport | Nummer: M-1114 | Utgiver:

04.10.18 Det er gjennomført en konsekvensvurdering av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg ...

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1076 | Utgiver:

21.08.18 Abiotic and biotic samples from the terrestrial and urban environment were analysed for inorganic...

Screening of EU Aquatic Watch List Compounds 2017

Type: Rapport | Nummer: M-1046 | Utgiver: COWI AS

14.08.18 30 freshwater and seawater samples were collected from different parts of Norway in November 2017...

Klima-overblikk: sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen

Type: Rapport | Nummer: M-905 | Utgiver: NIVA

07.08.18 Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet,...

Naturbaserte løsninger for klimautfordringer i nasjonal forvaltning

Type: Rapport | Nummer: M-1088 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.08.18 Denne rapporten er en sammenstilling av eksisterende tiltak og virkemidler for hvordan naturbaser...

Spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde

Type: Rapport | Nummer: M-980 | Utgiver:

22.06.18 Tillatelser etter forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 27 om forbrenning av re...

Mottak og mellomlagring av farlig avfall 2018 - Landsdekkende resultater

Type: Rapport | Nummer: M-1077 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.18 Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med totalt 135 virksomheter i aksjonsperioden. Det ble avdekk...

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge - Oppdatering med perioden 2012-2016

Type: Rapport | Nummer: M-966 | Utgiver: NIVA, NINA, NILU

08.06.18 Oppdaterte overskridelser av tålegrenser inkludert 2012–2016 viser små reduksjoner i overskredet...

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2012-2016

Type: Rapport | Nummer: M-1073 | Utgiver:

08.06.18 This report contains estimates of atmospheric deposition of major inorganic compounds in Norway f...

Miljøavtale med CO2-fond: Modellering av kostnader og potensial for utslippsreduksjoner

Type: Rapport | Nummer: M-1047 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.05.18 Miljødirektoratet har laget en modell for å beregne kostnader og potensial for utslippsreduksjone...