Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Greenhouse Gas Emissions in Norway 1990-1998 : reporting according to the UNFCCC guidelines

Type: Rapport | Nummer: TA-1742 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.11.00 The report presents an inventory of greenhouse gas emissions and sinks in Norway from 1990 to 199...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3b-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Støy og stillhet i friluftsliv

Type: Rapport | Nummer: TA-0901 | Utgiver:

25.10.00 Stillhetens egenart og betydning i naturmøtet og negativ effekt av støy er behandlet i denne...

Kartlegging av absorberende midler

Type: Rapport | Nummer: TA-0984 | Utgiver: Det norske Veritas

25.10.00 Det er kartlagt absorbenter for kjemikalier. Disse er testet mot et fastlagt sett av kriterier....

Kjemikalieforurensning : Saneringsteknologi for de høyest prioriterte kjemikalier II

Type: Rapport | Nummer: TA-0909 | Utgiver:

24.10.00 Denne rapporten er en videreføring av arbeidet som er gjennomført og rapportert i rapport 91:14, ...

Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel : samlerapport 1989-1992

Type: Rapport | Nummer: TA-1116 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

23.10.00 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshoreinstallasjon...

Verification of the Norwegian emission inventory : comparing emission intensity values with similar countries

Type: Rapport | Nummer: TA-1736 | Utgiver: Statistisk sentralbyrå

01.09.00 The main goals of this work have been to suggest possible statistical data to use as indicators f...

Kalking i vann og vassdrag

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 2-2000 | Utgiver:

31.07.00 I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk overvåking i 27 vassdrag. I 2...

Substitusjonsplikten : Veileder

Type: Rapport | Nummer: TA-1715 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.07.00 Substitusjonsplikten pålegger virksomheter å ta et større ansvar for å forebygge skadevirkninger...

Bromerte flammehemmere : Materialstrømsanalyse

Type: Rapport | Nummer: TA-1688 | Utgiver: Hjellnes COWI A/S

13.04.00 Rapporten er en materialstrømanalayse for brommerte flammehemmere i Norge, basert på data fra en...

Luftforurensninger - effekter og verdier (LEVE) : Helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning

Type: Rapport | Nummer: TA-1718 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Denne rapporten er en delrapport under SFTs LEVE-prosjekt. Den vurderer helseeffekter knyttet til...

Mulige tiltak for å redusere støy : framskrivninger til 2010 og oppsummering på tvers av kilder

Type: Rapport | Nummer: TA-1714 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Mulighetene for å redusere støyplager er beskrevet for ulike kilder. Det vil være mulig å nå 15...

Reduksjon av klimagasser i Norge : en tiltaksanalyse for 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-1708 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Rapporten gjennomgår tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Informasjonen er...

FoU-seminar. Konsekvenser av vindkraft for det biologiske mangfoldet

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 1-2000 | Utgiver:

12.04.00 Formålet med seminaret var todelt; å frambringe kunnskapsstatus om konsekvenser av vindparker for...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7-1999 | Utgiver:

31.12.99 Resultatrapport for 1997 og 1998. En resultatrapport som følger opp "Miljømål for norsk havbruk",...

Etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø

Type: Rapport | Nummer: TA-1657 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

30.12.99 Veiledningen beskriver kjemiske og biologiske undersøkelser under og i etterkant av akutte...

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1998 : olje, kjemikalier og utslipp til luft

Type: Rapport | Nummer: TA-1684 | Utgiver:

27.12.99 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier og utslipp til luft fra...

Risikovurdering av forurenset grunn

Type: Rapport | Nummer: TA-1629 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

27.12.99 Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold ti...

Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp : intensiv kartlegging av småindustri og annen næringsvirksomhet

Type: Rapport | Nummer: TA-1649 | Utgiver: Det norske Veritas

27.12.99 Det er gjennomført en undersøkelse av nivået av tungmetallene kvikksølv, nikkel, kobber, sink,...

Utslipp fra veitrafikk i Norge - dokumentasjon av beregningsmetode, data og resultater : oppdatering av SFT-rapport 93:12

Type: Rapport | Nummer: TA-1622 | Utgiver: Statistisk sentralbyrå

27.12.99 Rapporten er en oppdatering og videreutvikling av metodikken for å beregne nasjonale tall for...

Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 4-1999 | Utgiver:

23.12.99 Den nasjonale verneplanen for barskog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7b- 1999 | Utgiver:

23.12.99 This report assesses the extent to which the "Environmental objectives for Norwegian aquaculture"...

Naturforvaltning og samfunnsfag II

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-1999 | Utgiver:

29.10.99 Notatet er oppdelt sidevis under

Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 4-1999 | Utgiver:

30.07.99 I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk overvåking i 26 vassdrag. I 2...