Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Luftforurensninger - effekter og verdier (LEVE) : Helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luftforurensning

Type: Rapport | Nummer: TA-1718 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Denne rapporten er en delrapport under SFTs LEVE-prosjekt. Den vurderer helseeffekter knyttet til...

Mulige tiltak for å redusere støy : framskrivninger til 2010 og oppsummering på tvers av kilder

Type: Rapport | Nummer: TA-1714 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Mulighetene for å redusere støyplager er beskrevet for ulike kilder. Det vil være mulig å nå 15...

Reduksjon av klimagasser i Norge : en tiltaksanalyse for 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-1708 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.00 Rapporten gjennomgår tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Informasjonen er...

FoU-seminar. Konsekvenser av vindkraft for det biologiske mangfoldet

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 1-2000 | Utgiver:

12.04.00 Formålet med seminaret var todelt; å frambringe kunnskapsstatus om konsekvenser av vindparker for...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7-1999 | Utgiver:

31.12.99 Resultatrapport for 1997 og 1998. En resultatrapport som følger opp "Miljømål for norsk havbruk",...

Etterkantundersøkelser etter akutt oljeforurensning i marint miljø

Type: Rapport | Nummer: TA-1657 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

30.12.99 Veiledningen beskriver kjemiske og biologiske undersøkelser under og i etterkant av akutte...

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1998 : olje, kjemikalier og utslipp til luft

Type: Rapport | Nummer: TA-1684 | Utgiver:

27.12.99 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier og utslipp til luft fra...

Risikovurdering av forurenset grunn

Type: Rapport | Nummer: TA-1629 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

27.12.99 Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold ti...

Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp : intensiv kartlegging av småindustri og annen næringsvirksomhet

Type: Rapport | Nummer: TA-1649 | Utgiver: Det norske Veritas

27.12.99 Det er gjennomført en undersøkelse av nivået av tungmetallene kvikksølv, nikkel, kobber, sink,...

Utslipp fra veitrafikk i Norge - dokumentasjon av beregningsmetode, data og resultater : oppdatering av SFT-rapport 93:12

Type: Rapport | Nummer: TA-1622 | Utgiver: Statistisk sentralbyrå

27.12.99 Rapporten er en oppdatering og videreutvikling av metodikken for å beregne nasjonale tall for...

Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 4-1999 | Utgiver:

23.12.99 Den nasjonale verneplanen for barskog er en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 7b- 1999 | Utgiver:

23.12.99 This report assesses the extent to which the "Environmental objectives for Norwegian aquaculture"...

Naturforvaltning og samfunnsfag II

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-1999 | Utgiver:

29.10.99 Notatet er oppdelt sidevis under

Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 4-1999 | Utgiver:

30.07.99 I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk overvåking i 26 vassdrag. I 2...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-1999 | Utgiver:

31.05.99 Miljømål for norsk oppdrettsnæring. Nye miljømål for perioden 1998 – 2000.

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1b-1999 | Utgiver:

31.05.99 This report is a presentation of the sectoral and environmental authorities’ joint environmental...

Innstilling om flertallsvedtak og andeler etter §25 i Lov om laksefisk og innlandsfisk

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3-1999 | Utgiver:

31.05.99 En arbeidsgruppe oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har gjennomgått bestemmelsen i lov...

Beslutningsmodell for sanering av akutt forurensning i terrestrisk økologi

Type: Rapport | Nummer: TA-1552 | Utgiver: Berdal Strømme AS

30.04.99 Veiledningen presenterer en beslutningsmodell for tiltak ved sanering/opprenskning etter akutt...

Kilder til organiske miljøgifter i kommunalt avløpsvann - bidrag fra småindustri

Type: Rapport | Nummer: TA-1589 | Utgiver: Det norske Veritas

30.04.99 Det er gjennomført prøvetaking av avløpsvann ved ialt 41 virksomheter innen ulike bransjekategori...

Overvåking av bunndyr i grensekryssende vassdrag i østlandsområdet i forbindelse med vassdragskalking

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 2-1999 | Utgiver:

30.04.99 Denne rapporten er en samlerapport som presenterer resultatene fra de undersøkelser som ble utfør...