Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-422 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2013 til FN. (Oppdatert pr. 6. janua...

Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification

Type: Rapport | Nummer: M-445 | Utgiver: NINA

30.11.15 This report is a summary of the presentations and discussions on a workshop concerning biological...

Naturindeks for Norge 2015

Type: Rapport | Nummer: M-441 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.15 Naturindeksen viser tilstand og utvikling forbiologisk mangfold i Norge ved å sammenfatte...

Klimaendringer 2015 - Synteserapport

Type: Rapport | Nummer: M-429 | Utgiver: IPCC

23.11.15 Denne synteserapporten er basert på rapportene fra FN klimapanels tre arbeidsgrupper samt relevan...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-412 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.11.15 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsure...

Climate mitigation measures and emission trajectories up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M-418 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.15 This is the English summary of the third report from the project on a low-carbon transition in...

Havnivåendring i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-405 | Utgiver: Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket

09.09.15 Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelig...

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Type: Rapport | Nummer: M-358 | Utgiver: NILU

25.08.15 Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporter...

Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii)

Type: Rapport | Nummer: M-347 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.07.15 Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) er de to vasspestartene som finn...

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Type: Rapport | Nummer: M-386 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.06.15 (Oppdatert 26.06.15) Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Refusjonsordningen for spillolje - årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-376 | Utgiver: COWI

23.06.15 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2014. Ordningen har...

Statens naturoppsyn årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-323 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 I årsrapporten fra i fjor ble 2013 omtalt som et endringens år. Da kan vi kanskje kalle 2014 et...

Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder

Type: Rapport | Nummer: M-377 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.15 Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksom...

Bedre utnyttelse av fosfor i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-351 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv. Fosfor er satt opp på EUs liste over...

Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016

Type: Rapport | Nummer: M-288 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.06.15 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av rømt oppdrettslaks og lakselus den største...

Naturtyper i klimatilpasningsarbeid

Type: Rapport | Nummer: M-374 | Utgiver: NINA

04.06.15 Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske...

Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-360 | Utgiver: Nordisk Ministerråd

27.05.15 Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i...

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo

Type: Rapport | Nummer: M-296 | Utgiver: NILU

28.04.15 Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Type: Rapport | Nummer: M-342 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.15 Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lang...

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Type: Rapport | Nummer: M-140 | Utgiver: Faglig forum for Norskehavet, Overvåkingsgruppen, Risikogruppen

Denne rapporten legger frem det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for...