Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan

Type: Rapport | Nummer: M-586 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.16 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert mulighetsrommet for Nor...

Handlingsplan stillehavsøsters

Type: Rapport | Nummer: M-588 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.07.16 Økt utbredelse av stillehavsøsters kan medføre tap både av biologisk mangfold og rekreasjonsverdi...

Miljødirektoratets prioriterte forskningsbehov 2016 - 2021

Type: Rapport | Nummer: M-591 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.16 Klima- og miljødepartementet publiserte tidligere i år Klima- og miljødepartementets prioriterte...

Survey of endocrine disruptors in toys and articles for children

Type: Rapport | Nummer: M-590 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.06.16 58 samples of toys and other articles for children were analysed for phthalates, bisphenols, alky...

Oppsummering av erfaring med tildekking av forurenset sjøbunn

Type: Rapport | Nummer: M-502 | Utgiver: NGI, DNV.GL

28.06.16 Rapporten gir en «state of the art»-oversikt over dokumentert norsk og internasjonal erfaring med...

Metodikk for vurdering av samlet påvirkning og miljøkonsekvenser for marine økosystemer

Type: Rapport | Nummer: M-455 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

02.06.16 Denne litteraturstudien oppsummerer nasjonal og internasjonal status for metoder for vurdering av...

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Type: Rapport | Nummer: M-519 | Utgiver: Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NIBIO

13.05.16 Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2015

Type: Rapport | Nummer: M-555 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.05.16 Miljødirektoratets  årsrapport for 2015 viser spennet i det vi jobber med. Den 78 sider lange...

Indikatorer for marin forsøpling

Type: Rapport | Nummer: M-456 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.16 Rapporten er basert på presentasjoner og diskusjoner i arbeidsmøte om eksisterende og potensielle...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, Annexes to NIR 2016

Type: Rapport | Nummer: M-535 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 11 annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-534 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2014 til FN.

Climate mitigation measures up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M494 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.16 Using the Norwegian Environment Agency report Climate mitigation measures and emission trajectori...

Informative Inventory Report (IIR) 2016 Norway

Type: Rapport | Nummer: M-497 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Type: Rapport | Nummer: M-522 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med...

Aksjon vaskerier og renserier - oppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-498 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.03.16 114 virksomheter er kontrollert hvor få alvorlige avvik ble avdekket, og ingen har hatt alvorlige...

Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Type: Rapport | Nummer: M-437 | Utgiver: NIVA

17.02.16 NIVA har i den foreliggende rapport vurdert relevant datatilgang for om indikatorene for nedre...

Chlorinated organic solvents in indoor play sand

Type: Rapport | Nummer: M-499 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Five samples of indoor play sand of different brands were analyzed for content of trichloroethyle...

Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021

Type: Rapport | Nummer: M-488 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har...

Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-495 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.02.16 Aksjonen ga en god oversikt over etterlevelsen av lovverket i de kontrollerte virksomhetene....

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014

Type: Rapport | Nummer: M-454 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.16 The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

PAH i forurenset sediment

Type: Rapport | Nummer: M-436 | Utgiver: NIVA og NGI

04.02.16 I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann....

Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

Type: Rapport | Nummer: M-428 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrappor...

Pilotprosjekt om klimatilpasning

Type: Rapport | Nummer: M-469 | Utgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder

08.01.16 I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført ...

Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Type: Rapport | Nummer: M-468 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.15 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunal...