Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Petroleumssektoren og hensynet til marint miljø

Type: Rapport | Nummer: M-621 | Utgiver: Miljødirketoratet

17.10.16 Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel er fortsatt høy og den er ventet å være høy også i de...

Tiltakskostnader for elbil

Type: Rapport | Nummer: M-620 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.16 I denne rapporten belyser vi de samfunnsøkonomiske kostnadene ved innfasing av batterielektriske...

Friluftslivets år 2015-gjennomføring og resultater

Type: Rapport | Nummer: M-607 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.10.16 Friluftslivets år 2015 (FÅ15) var en nasjonal satsing på og markering av friluftsliv, med...

Fremmede arter på fremmarsj

Type: Rapport | Nummer: M-440 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.08.16 Oppsummering av sektorsamarbeidet på kartlegging og overvåking i perioden 2008-2015.

Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan

Type: Rapport | Nummer: M-586 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.16 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert mulighetsrommet for Nor...

Handlingsplan stillehavsøsters

Type: Rapport | Nummer: M-588 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.07.16 Økt utbredelse av stillehavsøsters kan medføre tap både av biologisk mangfold og rekreasjonsverdi...

Miljødirektoratets prioriterte forskningsbehov 2016 - 2021

Type: Rapport | Nummer: M-591 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.16 Klima- og miljødepartementet publiserte tidligere i år Klima- og miljødepartementets prioriterte...

Survey of endocrine disruptors in toys and articles for children

Type: Rapport | Nummer: M-590 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.06.16 58 samples of toys and other articles for children were analysed for phthalates, bisphenols, alky...

Oppsummering av erfaring med tildekking av forurenset sjøbunn

Type: Rapport | Nummer: M-502 | Utgiver: NGI, DNV.GL

28.06.16 Rapporten gir en «state of the art»-oversikt over dokumentert norsk og internasjonal erfaring med...

Metodikk for vurdering av samlet påvirkning og miljøkonsekvenser for marine økosystemer

Type: Rapport | Nummer: M-455 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

02.06.16 Denne litteraturstudien oppsummerer nasjonal og internasjonal status for metoder for vurdering av...

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Type: Rapport | Nummer: M-519 | Utgiver: Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NIBIO

13.05.16 Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2015

Type: Rapport | Nummer: M-555 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.05.16 Miljødirektoratets  årsrapport for 2015 viser spennet i det vi jobber med. Den 78 sider lange...

Indikatorer for marin forsøpling

Type: Rapport | Nummer: M-456 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.16 Rapporten er basert på presentasjoner og diskusjoner i arbeidsmøte om eksisterende og potensielle...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, Annexes to NIR 2016

Type: Rapport | Nummer: M-535 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 11 annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-534 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2014 til FN.

Climate mitigation measures up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M494 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.16 Using the Norwegian Environment Agency report Climate mitigation measures and emission trajectori...

Informative Inventory Report (IIR) 2016 Norway

Type: Rapport | Nummer: M-497 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Type: Rapport | Nummer: M-522 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med...

Aksjon vaskerier og renserier - oppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-498 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.03.16 114 virksomheter er kontrollert hvor få alvorlige avvik ble avdekket, og ingen har hatt alvorlige...

Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Type: Rapport | Nummer: M-437 | Utgiver: NIVA

17.02.16 NIVA har i den foreliggende rapport vurdert relevant datatilgang for om indikatorene for nedre...