Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Chlorinated organic solvents in indoor play sand

Type: Rapport | Nummer: M-499 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Five samples of indoor play sand of different brands were analyzed for content of trichloroethyle...

Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021

Type: Rapport | Nummer: M-488 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har...

Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-495 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.02.16 Aksjonen ga en god oversikt over etterlevelsen av lovverket i de kontrollerte virksomhetene....

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014

Type: Rapport | Nummer: M-454 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.16 The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

PAH i forurenset sediment

Type: Rapport | Nummer: M-436 | Utgiver: NIVA og NGI

04.02.16 I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann....

Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

Type: Rapport | Nummer: M-428 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrappor...

Pilotprosjekt om klimatilpasning

Type: Rapport | Nummer: M-469 | Utgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder

08.01.16 I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført ...

Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Type: Rapport | Nummer: M-468 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.15 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunal...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-463 | Utgiver:

17.12.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter

Type: Rapport | Nummer: M-438 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.12.15 For å begrense den globale oppvarmingen til under to grader må utslipp av CO2 og andre langlevde...

Implications of long-term scenarios for medium-term targets (2050)

Type: Rapport | Nummer: M-449 | Utgiver: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

01.12.15 In order to keep the increase in global mean temperature below 2 oC, with a likely chance (>66%...

Greenhouse Gas Emissions 1990 - 2013, Annexes to NIR 2015

Type: Rapport | Nummer: M-423 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, Annexes to NIR 2015

Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-422 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2013 til FN. (Oppdatert pr. 6. janua...

Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification

Type: Rapport | Nummer: M-445 | Utgiver: NINA

30.11.15 This report is a summary of the presentations and discussions on a workshop concerning biological...

Naturindeks for Norge 2015

Type: Rapport | Nummer: M-441 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.15 Naturindeksen viser tilstand og utvikling forbiologisk mangfold i Norge ved å sammenfatte...

Klimaendringer 2015 - Synteserapport

Type: Rapport | Nummer: M-429 | Utgiver: IPCC

23.11.15 Denne synteserapporten er basert på rapportene fra FN klimapanels tre arbeidsgrupper samt relevan...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-412 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.11.15 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsure...

Climate mitigation measures and emission trajectories up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M-418 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.15 This is the English summary of the third report from the project on a low-carbon transition in...

Havnivåendring i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-405 | Utgiver: Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket

09.09.15 Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelig...