Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Type: Rapport | Nummer: M-468 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.15 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunal...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-463 | Utgiver:

17.12.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter

Type: Rapport | Nummer: M-438 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.12.15 For å begrense den globale oppvarmingen til under to grader må utslipp av CO2 og andre langlevde...

Implications of long-term scenarios for medium-term targets (2050)

Type: Rapport | Nummer: M-449 | Utgiver: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

01.12.15 In order to keep the increase in global mean temperature below 2 oC, with a likely chance (>66%...

Greenhouse Gas Emissions 1990 - 2013, Annexes to NIR 2015

Type: Rapport | Nummer: M-423 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, Annexes to NIR 2015

Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-422 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2013 til FN. (Oppdatert pr. 6. janua...

Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification

Type: Rapport | Nummer: M-445 | Utgiver: NINA

30.11.15 This report is a summary of the presentations and discussions on a workshop concerning biological...

Naturindeks for Norge 2015

Type: Rapport | Nummer: M-441 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.15 Naturindeksen viser tilstand og utvikling forbiologisk mangfold i Norge ved å sammenfatte...

Klimaendringer 2015 - Synteserapport

Type: Rapport | Nummer: M-429 | Utgiver: IPCC

23.11.15 Denne synteserapporten er basert på rapportene fra FN klimapanels tre arbeidsgrupper samt relevan...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-412 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.11.15 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsure...

Climate mitigation measures and emission trajectories up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M-418 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.15 This is the English summary of the third report from the project on a low-carbon transition in...

Havnivåendring i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-405 | Utgiver: Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket

09.09.15 Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelig...

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Type: Rapport | Nummer: M-358 | Utgiver: NILU

25.08.15 Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporter...

Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii)

Type: Rapport | Nummer: M-347 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.07.15 Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) er de to vasspestartene som finn...

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Type: Rapport | Nummer: M-386 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.06.15 (Oppdatert 26.06.15) Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Refusjonsordningen for spillolje - årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-376 | Utgiver: COWI

23.06.15 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2014. Ordningen har...

Statens naturoppsyn årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-323 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 I årsrapporten fra i fjor ble 2013 omtalt som et endringens år. Da kan vi kanskje kalle 2014 et...

Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder

Type: Rapport | Nummer: M-377 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.15 Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksom...

Bedre utnyttelse av fosfor i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-351 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv. Fosfor er satt opp på EUs liste over...

Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016

Type: Rapport | Nummer: M-288 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.06.15 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av rømt oppdrettslaks og lakselus den største...

Naturtyper i klimatilpasningsarbeid

Type: Rapport | Nummer: M-374 | Utgiver: NINA

04.06.15 Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske...

Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-360 | Utgiver: Nordisk Ministerråd

27.05.15 Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i...

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo

Type: Rapport | Nummer: M-296 | Utgiver: NILU

28.04.15 Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Type: Rapport | Nummer: M-342 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.15 Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lang...

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Type: Rapport | Nummer: M-140 | Utgiver: Faglig forum for Norskehavet, Overvåkingsgruppen, Risikogruppen

Denne rapporten legger frem det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for...