Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Greenhouse Gas Emissions 1990-2014, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-534 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.04.16 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2014 til FN.

Climate mitigation measures up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M494 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.16 Using the Norwegian Environment Agency report Climate mitigation measures and emission trajectori...

Informative Inventory Report (IIR) 2016 Norway

Type: Rapport | Nummer: M-497 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Type: Rapport | Nummer: M-522 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med...

Aksjon vaskerier og renserier - oppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-498 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.03.16 114 virksomheter er kontrollert hvor få alvorlige avvik ble avdekket, og ingen har hatt alvorlige...

Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Type: Rapport | Nummer: M-437 | Utgiver: NIVA

17.02.16 NIVA har i den foreliggende rapport vurdert relevant datatilgang for om indikatorene for nedre...

Chlorinated organic solvents in indoor play sand

Type: Rapport | Nummer: M-499 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Five samples of indoor play sand of different brands were analyzed for content of trichloroethyle...

Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021

Type: Rapport | Nummer: M-488 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.02.16 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har...

Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-495 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.02.16 Aksjonen ga en god oversikt over etterlevelsen av lovverket i de kontrollerte virksomhetene....

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014

Type: Rapport | Nummer: M-454 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.16 The report summarises the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

PAH i forurenset sediment

Type: Rapport | Nummer: M-436 | Utgiver: NIVA og NGI

04.02.16 I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann....

Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

Type: Rapport | Nummer: M-428 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrappor...

Pilotprosjekt om klimatilpasning

Type: Rapport | Nummer: M-469 | Utgiver: Fylkesmannen i Vest-Agder

08.01.16 I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner har Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomført ...

Resultater fra avløpsaksjoner i 2014 og 2015

Type: Rapport | Nummer: M-468 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.15 Miljødirektoratet og Fylkesmannen har gjennomført en omfattende tilsynsaksjon rettet mot kommunal...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2015

Type: Rapport | Nummer: M-463 | Utgiver:

17.12.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter

Type: Rapport | Nummer: M-438 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.12.15 For å begrense den globale oppvarmingen til under to grader må utslipp av CO2 og andre langlevde...

Implications of long-term scenarios for medium-term targets (2050)

Type: Rapport | Nummer: M-449 | Utgiver: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

01.12.15 In order to keep the increase in global mean temperature below 2 oC, with a likely chance (>66%...

Greenhouse Gas Emissions 1990 - 2013, Annexes to NIR 2015

Type: Rapport | Nummer: M-423 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, Annexes to NIR 2015

Greenhouse Gas Emissions 1990-2013, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-422 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.11.15 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2013 til FN. (Oppdatert pr. 6. janua...

Suggestions for monitoring of biological effects of ocean acidification

Type: Rapport | Nummer: M-445 | Utgiver: NINA

30.11.15 This report is a summary of the presentations and discussions on a workshop concerning biological...

Naturindeks for Norge 2015

Type: Rapport | Nummer: M-441 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.15 Naturindeksen viser tilstand og utvikling forbiologisk mangfold i Norge ved å sammenfatte...

Klimaendringer 2015 - Synteserapport

Type: Rapport | Nummer: M-429 | Utgiver: IPCC

23.11.15 Denne synteserapporten er basert på rapportene fra FN klimapanels tre arbeidsgrupper samt relevan...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-412 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.11.15 I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsure...

Climate mitigation measures and emission trajectories up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M-418 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.15 This is the English summary of the third report from the project on a low-carbon transition in...