Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Kulturmark

Type: Rapport | Nummer: M-93 | Utgiver:

20.12.13 Tilstand og overvåkning.

Biomarkers for Environmental Monitoring - Suggestions for Norwegian monitoring programmes

Type: Rapport | Nummer: M-88 | Utgiver:

12.12.13 In Norway, monitoring of chemical contamination is performed within four different environmental...

Underlagsrapport til Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Type: Rapport | Nummer: M-90 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.13 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en...

Norsk handlingsplan for isbjørn

Type: Rapport | Nummer: M-16 | Utgiver:

05.12.13 Isbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for stor...

Evaluering av faklingsstrategi, teknikker for reduksjon av fakling og faklingsutslipp, utslippsfaktorer og metoder for bestemmelse av utslipp til luft fra fakling

Type: Rapport | Nummer: M-82 | Utgiver:

05.12.13 Denne rapporten beskriver resultatene av arbeidet som er gjort i forbindelse med Miljødirektorate...

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

Type: Rapport | Nummer: M-49 | Utgiver: NVE

02.10.13 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering.

Vannforskriften og fisk – forslag til klassifiseringssystem

Type: Rapport | Nummer: M-22 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten oppsummerer anbefalingene fra fagråd for klassifisering av ferskvannsfisk ble nedsatt...

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-26 | Utgiver:

30.08.13 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet...

Kalking i laksevassdrag

Type: Rapport | Nummer: M-18 | Utgiver:

01.08.13 Tiltaksovervåking i 2012.

Utredning av utslippsfaktorer for NOx for forbrenningsmotorer på offshoreinstallasjoner

Type: Rapport | Nummer: M-19 | Utgiver: Det Norske Veritas

01.08.13 I forbindelse med usikkerhet om riktigheten av den nasjonale rapporteringen av NOx-utslipp...

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Type: Rapport | Nummer: TA-3037 | Utgiver: Hjellnes Consult as

23.05.13 Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg....

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Type: Rapport | Nummer: TA-3036 | Utgiver: Klif

04.05.13 Klif har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utrede forslag til mulig endring av...

Handlingsplan mot rynkerose (Rosa rugosa)

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-2013 | Utgiver:

02.05.13 Denne handlingsplanen tar sikte på å forsterke og samordne allerede pågående tiltak mot rynkerose...

Annexes to National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: TA-3031 | Utgiver: Klif

18.04.13 Vedlegg til National Inventory Report

National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions 1990-2011

Type: Rapport | Nummer: TA-3030 | Utgiver: Klif

18.04.13 Norges rapportering av utslipp av klimagasser for årene 1990-2011. Rapporten viser hvordan de uli...

Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3023 | Utgiver: COWI

10.04.13 Foreliggende rapport beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2012. Ordningen har...

Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Type: Rapport | Nummer: TA-3020 | Utgiver: Klif

10.04.13 Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer,...

Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp - status 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-2981 | Utgiver: Klif

08.04.13 Rapporten inneholder oversikt over nasjonale utslippsmengder for prioriterte miljøgifter i 1995, ...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...