Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions 1990-2011

Type: Rapport | Nummer: TA-3030 | Utgiver: Klif

18.04.13 Norges rapportering av utslipp av klimagasser for årene 1990-2011. Rapporten viser hvordan de uli...

Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3023 | Utgiver: COWI

10.04.13 Foreliggende rapport beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2012. Ordningen har...

Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Type: Rapport | Nummer: TA-3020 | Utgiver: Klif

10.04.13 Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer,...

Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp - status 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-2981 | Utgiver: Klif

08.04.13 Rapporten inneholder oversikt over nasjonale utslippsmengder for prioriterte miljøgifter i 1995, ...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Type: Rapport | Nummer: TA-3026 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 - Trender og drivkrefter

Type: Rapport | Nummer: TA-3022 | Utgiver: Klif

15.03.13 Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter, er en rapport som...

Climate and Pollution Agency – International Projects and Partnerships 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3015 | Utgiver: Klif

14.03.13 The report describes the agency's work with partners, mainly authorities in other countries, to...

Miljøleiingssystemet i Klif

Type: Rapport | Nummer: TA-3011 | Utgiver: Klif

07.03.13 Rapporten presenterer resultata for 2012 av det interne miljøarbeidet. Direktoratets miljøleiings...

Hazardous substances in plastic materials

Type: Rapport | Nummer: TA-3017 | Utgiver: Klif

19.02.13 The report presents information on the most used plastic types and their characteristics and uses...

Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Type: Rapport | Nummer: TA-3001 | Utgiver: Klif

19.02.13 Nye norske miljøkvalitetsstandarder (vann, sediment, biota) og klassegrenser for en rekke miljøgi...

Kartlegging av miljøgifter rundt avfallforbrenningsanlegg

Type: Rapport | Nummer: TA-2911 | Utgiver: Norsk Energi

24.01.13 Formålet  med oppdraget har vært å framskaffe og sammenstille kunnskap om utslipp av tungmetaller...

Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Type: Rapport | Nummer: TA-3046 | Utgiver:

16.01.13

Nordic screening data relevant for PBT evaluation

Type: Rapport | Nummer: TA-2883 | Utgiver: NILU

13.12.12 Findings of selected brominated flame retardants 246-TBP, TBBPA, TBPA, BEHTBP, and DBDPE from...

Noen miljøskadelige stoffer i avløpsslam – forekomst og miljørisiko

Type: Rapport | Nummer: TA-3005 | Utgiver: Klif

11.12.12 I denne rapporten er det sammenstilt tilgjengelig informasjon om noen miljøskadelige stoffer som ...

Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass)

Type: Rapport | Nummer: TA-2994 | Utgiver: Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

27.11.12 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått et oppdrag fra Miljøverndepartementet om å...

Forsvarlig behandling av enkelte typer farlig avfall

Type: Rapport | Nummer: TA-2993 | Utgiver: Hjellnes Consult AS

23.11.12 Hjellnes Consult har skrevet en rapport om forsvarlig behandling av enkelte typer farlig avfall, ...

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2011

Type: Rapport | Nummer: TA-2989 | Utgiver: Klif

22.11.12 Norsas har i 2011 gjennomført et oppdrag i forbindelse med driften av deklarasjonssystemet for...

Håndtering av borekaks i områder med sårbar bunnfauna

Type: Rapport | Nummer: TA-2984 | Utgiver: Klif

21.11.12 Klif beskrevet kunnskapsstatus for sårbar bunnfauna og hvordan den påvirkes av utslipp av borekak...

Klif in International Cooperation

Type: Rapport | Nummer: TA-2898 | Utgiver: Klif

14.11.12 An overview of Klif's geographically targeted environmental cooperation in 2011.