Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-26 | Utgiver:

30.08.13 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet...

Kalking i laksevassdrag

Type: Rapport | Nummer: M-18 | Utgiver:

01.08.13 Tiltaksovervåking i 2012.

Utredning av utslippsfaktorer for NOx for forbrenningsmotorer på offshoreinstallasjoner

Type: Rapport | Nummer: M-19 | Utgiver: Det Norske Veritas

01.08.13 I forbindelse med usikkerhet om riktigheten av den nasjonale rapporteringen av NOx-utslipp...

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Type: Rapport | Nummer: TA-3037 | Utgiver: Hjellnes Consult as

23.05.13 Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg....

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Type: Rapport | Nummer: TA-3036 | Utgiver: Klif

04.05.13 Klif har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utrede forslag til mulig endring av...

Handlingsplan mot rynkerose (Rosa rugosa)

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-2013 | Utgiver:

02.05.13 Denne handlingsplanen tar sikte på å forsterke og samordne allerede pågående tiltak mot rynkerose...

Annexes to National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: TA-3031 | Utgiver: Klif

18.04.13 Vedlegg til National Inventory Report

National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions 1990-2011

Type: Rapport | Nummer: TA-3030 | Utgiver: Klif

18.04.13 Norges rapportering av utslipp av klimagasser for årene 1990-2011. Rapporten viser hvordan de uli...

Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3023 | Utgiver: COWI

10.04.13 Foreliggende rapport beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2012. Ordningen har...

Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Type: Rapport | Nummer: TA-3020 | Utgiver: Klif

10.04.13 Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer,...

Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp - status 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-2981 | Utgiver: Klif

08.04.13 Rapporten inneholder oversikt over nasjonale utslippsmengder for prioriterte miljøgifter i 1995, ...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Type: Rapport | Nummer: TA-3026 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 - Trender og drivkrefter

Type: Rapport | Nummer: TA-3022 | Utgiver: Klif

15.03.13 Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter, er en rapport som...

Climate and Pollution Agency – International Projects and Partnerships 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3015 | Utgiver: Klif

14.03.13 The report describes the agency's work with partners, mainly authorities in other countries, to...

Miljøleiingssystemet i Klif

Type: Rapport | Nummer: TA-3011 | Utgiver: Klif

07.03.13 Rapporten presenterer resultata for 2012 av det interne miljøarbeidet. Direktoratets miljøleiings...

Hazardous substances in plastic materials

Type: Rapport | Nummer: TA-3017 | Utgiver: Klif

19.02.13 The report presents information on the most used plastic types and their characteristics and uses...

Bakgrunnsdokument for utarbeidelse av miljøkvalitetsstandarder og klassifisering av miljøgifter i vann, sediment og biota

Type: Rapport | Nummer: TA-3001 | Utgiver: Klif

19.02.13 Nye norske miljøkvalitetsstandarder (vann, sediment, biota) og klassegrenser for en rekke miljøgi...

Kartlegging av miljøgifter rundt avfallforbrenningsanlegg

Type: Rapport | Nummer: TA-2911 | Utgiver: Norsk Energi

24.01.13 Formålet  med oppdraget har vært å framskaffe og sammenstille kunnskap om utslipp av tungmetaller...