Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014

Type: Rapport | Nummer: M-204 | Utgiver: NILU

18.08.14 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet): Statusrapport

Type: Rapport | Nummer: M-210 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.14 Rapporten gir en oversikt over bruken av virkemidler, samt informasjon om konkrete tiltak og resu...

Statens naturoppsyn: årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-220 | Utgiver:

04.07.14 Årets årsrapport fra SNO er som tidligere: et knippe smakebiter fra naturoppsyn og naturveilednin...

Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers

Type: Rapport | Nummer: M-223 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.14 Decabromodiphenyl ether BDE-209 acts as a slow-relase reeservoir for lower brominated, more toxic...

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-174 | Utgiver: Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap

22.05.14 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk...

Refusjonsordningen for spillolje. Årsrapport for 2013

Type: Rapport | Nummer: M-167 | Utgiver: COWI

22.05.14 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2013. Ordningen har...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, Annexes to National Inventory Report.

Type: Rapport | Nummer: M-138 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Tretten annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-137 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2012 til FN

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Røst og Sklinna – Beregning av fare for effekter

Type: Rapport | Nummer: M-177 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.05.14 Miljødirektoratet har beregnet fare for effekt av miljøgifter i fugleegg fra Sklinna og Røst....

Friluftslivets år 2015 - Gjennomføringsplan

Type: Rapport | Nummer: M-154 | Utgiver: FriFo

31.03.14 Denne planen danner fundamentet for gjennomføringen av Friluftslivet år 2015. Den beskriver mål,...

Friluftslivets år 2015 - Kommunikasjonsstrategi

Type: Rapport | Nummer: M-155 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Denne kommunikasjonsstrategien for Friluftslivets år 2015 (FÅ15) bygger på rammer for...

Summary of proposed action plan for Norwegian emissions of shortlived climate forcers

Type: Rapport | Nummer: M-135 | Utgiver:

27.03.14 The Norwegian Environment Agency, on behalf of the Ministry of the Environment, has prepared a...

Informative Inventory Report (IIR) 2014. Norway. Air Pollutant Emissions 1980-2012

Type: Rapport | Nummer: M-125 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.03.14 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken - Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid

Type: Rapport | Nummer: M-133 | Utgiver:

07.03.14 Miljødirektoratet viser til oppdrag fra Klima‐ og miljødepartementet av 15. januar 2014 om å utre...

Eksempelsamling: tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Rapport | Nummer: M-74 | Utgiver:

11.02.14 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2013

Type: Rapport | Nummer: M-109 | Utgiver:

04.02.14 “Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag” er laga ...

Kystlyngheiene i Norge - kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder

Type: Rapport | Nummer: M-23 | Utgiver: Universitetet i Bergen og Lyngheisenteret

31.01.14 Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk...

Kartlegging av perfluorerte forbindelser i farlig avfall

Type: Rapport | Nummer: M-101 | Utgiver:

28.01.14 På vegne av Miljødirektoratet har Det Norske Veritas AS (DNV) og Universitetet i Örebro gjennomfø...

Kulturmark

Type: Rapport | Nummer: M-93 | Utgiver:

20.12.13 Tilstand og overvåkning.

Biomarkers for Environmental Monitoring - Suggestions for Norwegian monitoring programmes

Type: Rapport | Nummer: M-88 | Utgiver:

12.12.13 In Norway, monitoring of chemical contamination is performed within four different environmental...