Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Potential PFOA Precursors

Type: Rapport | Nummer: M-231 | Utgiver: University of Oslo

17.09.14 The overall objective of the present project is to summarize relevant information available in th...

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat - Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-230 | Utgiver:

12.09.14 Årsrapporten 2013 for kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014

Type: Rapport | Nummer: M-204 | Utgiver: NILU

18.08.14 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet): Statusrapport

Type: Rapport | Nummer: M-210 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.14 Rapporten gir en oversikt over bruken av virkemidler, samt informasjon om konkrete tiltak og resu...

Statens naturoppsyn: årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-220 | Utgiver:

04.07.14 Årets årsrapport fra SNO er som tidligere: et knippe smakebiter fra naturoppsyn og naturveilednin...

Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers

Type: Rapport | Nummer: M-223 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.14 Decabromodiphenyl ether BDE-209 acts as a slow-relase reeservoir for lower brominated, more toxic...

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-174 | Utgiver: Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap

22.05.14 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk...

Refusjonsordningen for spillolje. Årsrapport for 2013

Type: Rapport | Nummer: M-167 | Utgiver: COWI

22.05.14 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2013. Ordningen har...

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, Annexes to National Inventory Report.

Type: Rapport | Nummer: M-138 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Tretten annekser til Norges utslippsrapportering av klimagasser til FN.

Greenhouse Gas Emissions 1990-2012, National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: M-137 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.14 Norges utslippsrapportering av klimagasser for perioden 1990-2012 til FN

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Røst og Sklinna – Beregning av fare for effekter

Type: Rapport | Nummer: M-177 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.05.14 Miljødirektoratet har beregnet fare for effekt av miljøgifter i fugleegg fra Sklinna og Røst....

Friluftslivets år 2015 - Gjennomføringsplan

Type: Rapport | Nummer: M-154 | Utgiver: FriFo

31.03.14 Denne planen danner fundamentet for gjennomføringen av Friluftslivet år 2015. Den beskriver mål,...

Friluftslivets år 2015 - Kommunikasjonsstrategi

Type: Rapport | Nummer: M-155 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Denne kommunikasjonsstrategien for Friluftslivets år 2015 (FÅ15) bygger på rammer for...

Summary of proposed action plan for Norwegian emissions of shortlived climate forcers

Type: Rapport | Nummer: M-135 | Utgiver:

27.03.14 The Norwegian Environment Agency, on behalf of the Ministry of the Environment, has prepared a...

Informative Inventory Report (IIR) 2014. Norway. Air Pollutant Emissions 1980-2012

Type: Rapport | Nummer: M-125 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.03.14 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken - Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid

Type: Rapport | Nummer: M-133 | Utgiver:

07.03.14 Miljødirektoratet viser til oppdrag fra Klima‐ og miljødepartementet av 15. januar 2014 om å utre...

Eksempelsamling: tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Rapport | Nummer: M-74 | Utgiver:

11.02.14 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2013

Type: Rapport | Nummer: M-109 | Utgiver:

04.02.14 “Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag” er laga ...

Kystlyngheiene i Norge - kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder

Type: Rapport | Nummer: M-23 | Utgiver: Universitetet i Bergen og Lyngheisenteret

31.01.14 Denne rapporten oppsummerer dagens kunnskap om kystlynghei i Norge og internasjonalt, historisk...

Kartlegging av perfluorerte forbindelser i farlig avfall

Type: Rapport | Nummer: M-101 | Utgiver:

28.01.14 På vegne av Miljødirektoratet har Det Norske Veritas AS (DNV) og Universitetet i Örebro gjennomfø...

Kulturmark

Type: Rapport | Nummer: M-93 | Utgiver:

20.12.13 Tilstand og overvåkning.

Biomarkers for Environmental Monitoring - Suggestions for Norwegian monitoring programmes

Type: Rapport | Nummer: M-88 | Utgiver:

12.12.13 In Norway, monitoring of chemical contamination is performed within four different environmental...

Underlagsrapport til Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Type: Rapport | Nummer: M-90 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.13 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en...

Norsk handlingsplan for isbjørn

Type: Rapport | Nummer: M-16 | Utgiver:

05.12.13 Isbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for stor...

Evaluering av faklingsstrategi, teknikker for reduksjon av fakling og faklingsutslipp, utslippsfaktorer og metoder for bestemmelse av utslipp til luft fra fakling

Type: Rapport | Nummer: M-82 | Utgiver:

05.12.13 Denne rapporten beskriver resultatene av arbeidet som er gjort i forbindelse med Miljødirektorate...