Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-306 | Utgiver: NILU

03.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2014

Type: Rapport | Nummer: M-301 | Utgiver:

03.02.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Alternative fuels

Type: Rapport | Nummer: M-291 | Utgiver: AVL MTC

29.01.15 Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge...

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Type: Rapport | Nummer: M-265 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.01.15 Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå...

The Cost of Inaction

Type: Rapport | Nummer: M-289 | Utgiver: Nordisk ministerråd

08.01.15 Eksponering for hormonforstyrrende stoffer er antatt å kunne føre til flere uønskede effekter på...

Dokumentasjon av Miljøverdi- og sårbarhetsanalyse

Type: Rapport | Nummer: M-294 | Utgiver: DNV GL

22.12.14 Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet) ga i 2008 Miljødirektoratet...

Knowledge base for low-carbon transition in Norway

Type: Rapport | Nummer: M-287 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.12.14 This is the English edition of the summary of a report submitted by the Norwegian Environment...

Black carbon and methane in the Norwegian Barents region

Type: Rapport | Nummer: M-276 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.12.14 In 2011, land based emissions of black carbon and methane in the Norwegian Barents region were 40...

Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification

Type: Rapport | Nummer: M-280 | Utgiver: NIVA

30.11.14 Det er to typer politiske reguleringer som brukes i forvaltningen knyttet til forsuring i ferskva...

Quaternary ammonium compounds

Type: Rapport | Nummer: M-263 | Utgiver: Norden

This report describes the findings of a Nordic environmental study. The quaternary ammoniums...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-208 | Utgiver: Miljødirektoratet

I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede...

Tiltaksplan for Friluftslivets år 2015

Type: Rapport | Nummer: M-269 | Utgiver: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet

27.10.14 Denne tiltaksplanen er utarbeidet som ledd i oppfølgingen av gjennomføringsplanen og kommunikasjo...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling: Sammendrag

Type: Rapport | Nummer: M-253 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Dette er sammendraget til rapporten som er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Type: Rapport | Nummer: M-229 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for...

Miljøledelsessystemet: Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M127 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.10.14 Miljøhandlingsplan ble gjennomgått i juni 2013. Det ble avklart at det ikke skulle gjøres endring...

Tiltaksanalyse NOx 2014

Type: Rapport | Nummer: M-243 | Utgiver: Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og NOx-fondet

01.10.14 Det er viktig å redusere utslippene av NOx for å redusere den europeiske belastningen på helse og...

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Type: Rapport | Nummer: M-89 | Utgiver:

29.09.14 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en...

Potential PFOA Precursors

Type: Rapport | Nummer: M-231 | Utgiver: University of Oslo

17.09.14 The overall objective of the present project is to summarize relevant information available in th...

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat - Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-230 | Utgiver:

12.09.14 Årsrapporten 2013 for kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014

Type: Rapport | Nummer: M-204 | Utgiver: NILU

18.08.14 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet): Statusrapport

Type: Rapport | Nummer: M-210 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.07.14 Rapporten gir en oversikt over bruken av virkemidler, samt informasjon om konkrete tiltak og resu...

Statens naturoppsyn: årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M-220 | Utgiver:

04.07.14 Årets årsrapport fra SNO er som tidligere: et knippe smakebiter fra naturoppsyn og naturveilednin...

Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers

Type: Rapport | Nummer: M-223 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.07.14 Decabromodiphenyl ether BDE-209 acts as a slow-relase reeservoir for lower brominated, more toxic...

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Type: Rapport | Nummer: M-174 | Utgiver: Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap

22.05.14 Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk...

Refusjonsordningen for spillolje. Årsrapport for 2013

Type: Rapport | Nummer: M-167 | Utgiver: COWI

22.05.14 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2013. Ordningen har...