Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner

Type: Veileder | Nummer: M-714 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.03.17 Veilederen utdyper kravene som forurensningsforskriften kapittel 20 stiller til  avfallsplaner i...

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-372 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.02.17 Brukerveiledning for Miljødirektoratets elektroniske deklarering til produktregisteret. Tjenesten...

Utvikling av kart for merkevaren Norges nasjonalparker

Type: Veileder | Nummer: M-696 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.01.17 Dette er en veileder for utvikling av kart for merkevaren Norges nasjonalparker. Kart er en vikti...

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Type: Veileder | Nummer: M-128 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.17 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og...

Rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - Veileder til produktforskriften kapittel 3

Type: Veileder | Nummer: M-10 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.17 Veilederen gir en oversikt over kravene i produktforskriften kapittel 3. Det gis veiledning om...

Tilstandsrapport for industriområder

Type: Veileder | Nummer: M-630 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.11.16 Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsfors...

Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-617 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.11.16 Det er viktig at forvaltningsmyndigheten sørger for oppfølgning av ulovlige forhold i...

Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Type: Veileder | Nummer: M-606 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.09.16 Retningslinjene skal bidra til ensartet praksis mellom de ulike organ under stat og kommune.

Veileder for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-593 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.09.16 Forurensningsloven § 12 fastslår at søknad om tillatelse etter § 11 skal gi de opplysninger som e...

Testprogram for tildekkingsmasser

Type: Veileder | Nummer: M-411 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.09.16 Veilederen beskriver tester og vurderingskriterier for generell egnethet av masser som planlegges...

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

Type: Veileder | Nummer: M-608 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.09.16 I forbindelse med revisjon av veiledning for klassifisering av miljøtilstand i vann publiseres me...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: M-409 | Utgiver: Miljødirketoratet

13.09.16 Miljødirektoratets veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment fokuserer på...

Veiledning til Tankforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-536 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.04.16 Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften) trådte i kraft 01.01.2014.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-520 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.16 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...

Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhet for CO2-lagring

Type: Veileder | Nummer: M-521 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.03.16 Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhetsstillelse for CO2-lagring, utarbeidet etter...

Veiledning til støykartlegging

Type: Veileder | Nummer: M-505 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.02.16 Veilederen er en revisjon av Miljødirektoratets veiledning om krav til kartlegging mot 30.juni...

Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-487 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra blant annet skipsverft.

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-481 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven...

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Type: Veileder | Nummer: M-478 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.16 Veilederen inneholder forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) med veileden...

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-420 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

06.10.15 Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene e...