Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Type: Veileder | Nummer: M-606 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.09.16 Retningslinjene skal bidra til ensartet praksis mellom de ulike organ under stat og kommune.

Veileder for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-593 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.09.16 Forurensningsloven § 12 fastslår at søknad om tillatelse etter § 11 skal gi de opplysninger som e...

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

Type: Veileder | Nummer: M-608 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.09.16 I forbindelse med revisjon av veiledning for klassifisering av miljøtilstand i vann publiseres me...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: M-409 | Utgiver: Miljødirketoratet

13.09.16 Miljødirektoratets veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment fokuserer på...

Veiledning til Tankforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-536 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.04.16 Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften) trådte i kraft 01.01.2014.

Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhet for CO2-lagring

Type: Veileder | Nummer: M-521 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.03.16 Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhetsstillelse for CO2-lagring, utarbeidet etter...

Veiledning til støykartlegging

Type: Veileder | Nummer: M-505 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.02.16 Veilederen er en revisjon av Miljødirektoratets veiledning om krav til kartlegging mot 30.juni...

Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-487 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra blant annet skipsverft.

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-481 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven...

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Type: Veileder | Nummer: M-478 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.16 Veilederen inneholder forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) med veileden...

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-420 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

06.10.15 Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene e...

Håndtering av sedimenter

Type: Veileder | Nummer: M-350 | Utgiver: Miljødirektoratet

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør...

Veileder: Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Type: Veileder | Nummer: M-407 | Utgiver: Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

25.09.15 Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. (Veilederen er oppdatert pr. februar...

Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-415 | Utgiver:

24.09.15 Veilederen for besøksforvaltning skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med...

Innfallsporter

Type: Veileder | Nummer: M-417 | Utgiver:

24.09.15 Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt.

Forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-413 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.15 Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har som formål å beskytte helse og...

Environmental monitoring of petroleum activities on the Norwegian continental shelf

Type: Veileder | Nummer: M-408 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.15 Companies operating on the Norwegian continental shelf are required to carry out environmental...

Avfallsdeklarering.no - Søkemuligheter for myndighetene

Type: Veileder | Nummer: M-392 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen har egne søkerettigheter i Avfallsdeklareri...

Måling av støy fra industri

Type: Veileder | Nummer: M-290 | Utgiver: Sintef

30.06.15 Veilederen gir en teknisk beskrivelse av hvordan immisjonsmålinger kan gjennomføres for at...

Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Type: Veileder | Nummer: M-380 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de...

Avfallsdeklarering.no - brukerveiledning

Type: Veileder | Nummer: M-355 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Type: Veileder | Nummer: M-300 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.02.15 Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke...

Beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: M-258 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.14 Veilederen gir utdypende forklaringer til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den gir ...

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Type: Veileder | Nummer: M-100 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.10.14 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder...