Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-617 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.11.16 Det er viktig at forvaltningsmyndigheten sørger for oppfølgning av ulovlige forhold i...

Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Type: Veileder | Nummer: M-606 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.09.16 Retningslinjene skal bidra til ensartet praksis mellom de ulike organ under stat og kommune.

Veileder for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-593 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.09.16 Forurensningsloven § 12 fastslår at søknad om tillatelse etter § 11 skal gi de opplysninger som e...

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

Type: Veileder | Nummer: M-608 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.09.16 I forbindelse med revisjon av veiledning for klassifisering av miljøtilstand i vann publiseres me...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: M-409 | Utgiver: Miljødirketoratet

13.09.16 Miljødirektoratets veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment fokuserer på...

Veiledning til Tankforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-536 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.04.16 Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften) trådte i kraft 01.01.2014.

Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhet for CO2-lagring

Type: Veileder | Nummer: M-521 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.03.16 Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhetsstillelse for CO2-lagring, utarbeidet etter...

Veiledning til støykartlegging

Type: Veileder | Nummer: M-505 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.02.16 Veilederen er en revisjon av Miljødirektoratets veiledning om krav til kartlegging mot 30.juni...

Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften

Type: Veileder | Nummer: M-487 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra blant annet skipsverft.

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-481 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.01.16 Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven...

Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer

Type: Veileder | Nummer: M-478 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.01.16 Veilederen inneholder forskrift om forvaltning av hjortevilt (hjorteviltforskriften) med veileden...

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-420 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

06.10.15 Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene e...

Håndtering av sedimenter

Type: Veileder | Nummer: M-350 | Utgiver: Miljødirektoratet

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør...

Veileder: Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Type: Veileder | Nummer: M-407 | Utgiver: Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

25.09.15 Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. (Veilederen er oppdatert pr. februar...

Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-415 | Utgiver:

24.09.15 Veilederen for besøksforvaltning skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med...

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Type: Veileder | Nummer: M-416 | Utgiver:

24.09.15 i norske nasjonalparker og øvrige verneområder

Innfallsporter

Type: Veileder | Nummer: M-417 | Utgiver:

24.09.15 Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt.

Forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-413 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.15 Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har som formål å beskytte helse og...

Environmental monitoring of petroleum activities on the Norwegian continental shelf

Type: Veileder | Nummer: M-408 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.15 Companies operating on the Norwegian continental shelf are required to carry out environmental...

Avfallsdeklarering.no - Søkemuligheter for myndighetene

Type: Veileder | Nummer: M-392 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen har egne søkerettigheter i Avfallsdeklareri...