Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Måling av støy fra industri

Type: Veileder | Nummer: M-290 | Utgiver: Sintef

30.06.15 Veilederen gir en teknisk beskrivelse av hvordan immisjonsmålinger kan gjennomføres for at...

Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Type: Veileder | Nummer: M-380 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de...

Avfallsdeklarering.no - brukerveiledning

Type: Veileder | Nummer: M-355 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Type: Veileder | Nummer: M-300 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.02.15 Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke...

Beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: M-258 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.14 Veilederen gir utdypende forklaringer til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den gir ...

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Type: Veileder | Nummer: M-100 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.10.14 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder...

Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger

Type: Veileder | Nummer: M-252 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.10.14 Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal...

Retningslinjer for giftighetstesting og bestemmelse av virkningsmekanisme og effektivitet for strandrensemidler

Type: Veileder | Nummer: M-224 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.10.14 Strandrensemidler er produkter som stimulerer de naturlige prosessene som biodegradering, utvaski...

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-64 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.14 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...

Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-198 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig tilgjengelig register som samler forskrifter og enkeltvedt...

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Type: Veileder | Nummer: M-98 | Utgiver:

22.05.14 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å...

Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk

Type: Veileder | Nummer: M-186 | Utgiver:

09.05.14 Utsetting av fisk kan ha forskjellige formål: Øke det høstbare overskuddet, kompensere for tapt...

Miljøvedtaksregisteret - En veileder i registrering av vedtak

Type: Veileder | Nummer: M-152 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak...

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-107 | Utgiver:

10.02.14 Retningslinjene skal fungere som en mal for å sikre en konsistent utslippsrapportering fra alle...

Veiledning til egenkontrollrapportering

Type: Veileder | Nummer: M-112 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.14 Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene.

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Type: Veileder | Nummer: M-106 | Utgiver:

30.01.14 Rundskrivet omhandler saksbehandling ved utøvelse av myndighet etter verneforskrifter. Det skal...

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-39 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.14 Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i...

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder

Type: Veileder | Nummer: M-47 | Utgiver:

19.11.13 Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet «å utarbeide en veileder til...