Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger

Type: Veileder | Nummer: M-252 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.10.14 Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal...

Retningslinjer for giftighetstesting og bestemmelse av virkningsmekanisme og effektivitet for strandrensemidler

Type: Veileder | Nummer: M-224 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.10.14 Strandrensemidler er produkter som stimulerer de naturlige prosessene som biodegradering, utvaski...

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-64 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.14 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...

Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-198 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig tilgjengelig register som samler forskrifter og enkeltvedt...

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Type: Veileder | Nummer: M-98 | Utgiver:

22.05.14 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å...

Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk

Type: Veileder | Nummer: M-186 | Utgiver:

09.05.14 Utsetting av fisk kan ha forskjellige formål: Øke det høstbare overskuddet, kompensere for tapt...

Miljøvedtaksregisteret - En veileder i registrering av vedtak

Type: Veileder | Nummer: M-152 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak...

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-107 | Utgiver:

10.02.14 Retningslinjene skal fungere som en mal for å sikre en konsistent utslippsrapportering fra alle...

Veiledning til egenkontrollrapportering

Type: Veileder | Nummer: M-112 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.14 Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene.

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Type: Veileder | Nummer: M-106 | Utgiver:

30.01.14 Rundskrivet omhandler saksbehandling ved utøvelse av myndighet etter verneforskrifter. Det skal...

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-39 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.14 Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i...

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder

Type: Veileder | Nummer: M-47 | Utgiver:

19.11.13 Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet «å utarbeide en veileder til...

Lokal luftkvalitet : Tiltaksveileder

Type: Veileder | Nummer: M-48 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.10.13 Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har...

Guidance for Suppliers of Articles

Type: Veileder | Nummer: M-43 | Utgiver: ECHA

26.09.13 This guidance is aimed to help suppliers of articles – i.e. producers, importers, wholesalers and...

Industrielle måleprogram. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata

Type: Veileder | Nummer: M6 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.13 DNV og Justervesenet har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet denne veilederen som gir et...

Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Type: Veileder | Nummer: M24-2013 | Utgiver:

02.07.13 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om...

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Type: Veileder | Nummer: TA-3019 | Utgiver: Klif

20.02.13 Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp...

Veileder til egenrapporteringsskjema for avfalls- og industrideponier

Type: Veileder | Nummer: TA-3014 | Utgiver: Klif

01.02.13 Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-3013 | Utgiver: Klif

31.01.13 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen 1. ma...

Veiledning til egenkontrollrapportering for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3012 | Utgiver: Klif

28.01.13 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den e...

Eksempelsamling - tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Veileder | Nummer: TA-2996 | Utgiver:

09.01.13 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3006 | Utgiver: Klif

18.12.12 Veilederen gir en oversikt over opplysninger som miljømyndighetene har behov for ved behandling a...