Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Miljøvedtaksregisteret - En veileder i registrering av vedtak

Type: Veileder | Nummer: M-152 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak...

Veiledning for leverandører av produkter

Type: Veileder | Nummer: M-118 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.14 Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter – dvs. produsenter,...

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Type: Veileder | Nummer: M-107 | Utgiver:

10.02.14 Retningslinjene skal fungere som en mal for å sikre en konsistent utslippsrapportering fra alle...

Veiledning til egenkontrollrapportering

Type: Veileder | Nummer: M-112 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.14 Veiledning til egenkontrollrapportering. Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene....

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Type: Veileder | Nummer: M-106 | Utgiver:

30.01.14 Rundskrivet omhandler saksbehandling ved utøvelse av myndighet etter verneforskrifter. Det skal...

Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-39 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.14 Forskrift om lokal luftforurensning ble første gang fastsatt 4. oktober 2002 med hjemmel i...

Veileder for behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder

Type: Veileder | Nummer: M-47 | Utgiver:

19.11.13 Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet «å utarbeide en veileder til...

Lokal luftkvalitet : Tiltaksveileder

Type: Veileder | Nummer: M-48 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.10.13 Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har...

Guidance for Suppliers of Articles

Type: Veileder | Nummer: M-43 | Utgiver: ECHA

26.09.13 This guidance is aimed to help suppliers of articles – i.e. producers, importers, wholesalers and...

Industrielle måleprogram. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata

Type: Veileder | Nummer: M6 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.13 DNV og Justervesenet har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet denne veilederen som gir et...

Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Type: Veileder | Nummer: M24-2013 | Utgiver:

02.07.13 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om...

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde

Type: Veileder | Nummer: TA-3038 | Utgiver: NILU

29.06.13 NILU og Norsk energi har på oppdrag fra KLIF skrevet denne veilederen for bruk av modeller til...

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Type: Veileder | Nummer: TA-3019 | Utgiver: Klif

20.02.13 Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp...

Veileder til egenrapporteringsskjema for avfalls- og industrideponier

Type: Veileder | Nummer: TA-3014 | Utgiver: Klif

01.02.13 Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-3013 | Utgiver: Klif

31.01.13 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen 1. ma...

Veiledning til egenkontrollrapportering for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3012 | Utgiver: Klif

28.01.13 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den e...

Eksempelsamling - tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Veileder | Nummer: TA-2996 | Utgiver:

09.01.13 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3006 | Utgiver: Klif

18.12.12 Veilederen gir en oversikt over opplysninger som miljømyndighetene har behov for ved behandling a...

Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning.

Type: Veileder | Nummer: TA-2955 | Utgiver:

03.10.12 Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning skal gjennomføres for å dokumenter...