Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning.

Type: Veileder | Nummer: TA-2955 | Utgiver:

03.10.12 Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning skal gjennomføres for å dokumenter...

Opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid – kommentar til forureiningsforskrifta kapittel 2

Type: Veileder | Nummer: TA-2969 | Utgiver: Klif

02.10.12 Kommentaren utdjupar innhaldet i alle paragrafane i forskrifta og freistar å klargjere moglege...

Forurensingsforskriften kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til forskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2913 | Utgiver: Klif

21.05.12 Denne veilederen gir praktisk informasjon til utvalgte paragrafer i forskriften. Den omhandler ik...

Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Type: Veileder | Nummer: TA-2912 | Utgiver: Klif

21.05.12 Kommentaren utdyper innholdet i alle paragrafene i forskriften og forsøker å klargjøre mulige...

Veileder om enheltlig ledelsessystem (ELS)

Type: Veileder | Nummer: TA-2880 | Utgiver: DSB, Klif, Kystverket

27.03.12 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirek...

Egenkontrollrapportering for industri og avfallsdeponier

Type: Veileder | Nummer: TA-2886 | Utgiver: Klif

28.02.12 Den årlige egenkontrollrapporteringen for industri- og avfallsdeponier til Klima- og forurensning...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften-

Type: Veileder | Nummer: TA-2884 | Utgiver: Klif

27.01.12 En faglig veileder til skjema for rapportering av kvotepliktige utslipp fra industri og offshore...

Veiledning til egenkontrollrapportering for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-2877 | Utgiver: Klif

06.01.12 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den e...

Veileder til forskrifter om utvalgte naturtyper

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 31-2011 | Utgiver:

30.11.11 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp ved forvaltning og håndheving av reglene om...

Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 30- 2011 | Utgiver:

31.10.11 Håndboka erstatter DN-håndbok 16-2001 Friluftslivsområder – offentlig sikring og forvaltning.

Friluftsområder - offentlig sikring og forvaltning

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 16-2001 erstattes av DN-håndbok 30-2011 | Utgiver:

28.10.11 DN-håndbok 16-2001 er erstattet av DN-håndbok 30-2011. Her finner du DN-håndbok 30-2011.

Guidelines for offshore environmental monitoring on the Norwegian continental shelf

Type: Veileder | Nummer: TA-2849 | Utgiver: Climate and Pollution Agency (Klif)

19.10.11 These guidelines contain instructions for carrying out and reporting on the environmental...

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Type: Veileder | Nummer: TA-2803 | Utgiver: Klif

08.07.11 Bakgrunnsdokumentet er et supplement til veileder for risikovurdering av forurenset sediment og d...

Regler om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 til 2020

Type: Veileder | Nummer: TA-2826 | Utgiver: Klif

22.06.11

Skitt jakt

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 29-2011 | Utgiver:

31.03.11 Skitt jakt var en tradisjonsrik håndbok som daværende Direktoratet for naturforvaltning gir norsk...

Ulovlege avfallsplassar

Type: Veileder | Nummer: TA-2710 | Utgiver: Klif

25.02.11 Ulovleg lagring av bilar som er tekne ut av bruk, maskinar og tradisjonelt avfall er ikkje berre...

Bruk av tvangsmulkt

Type: Veileder | Nummer: TA-2758 | Utgiver: Klif

09.02.11 Tvangsmulkt har lenge vært anvendt som et effektivt virkemiddel for forurensningsmyndighetene for...

SOSI produktspesifikasjoner for støy med veiledning + 3 vedlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2752 | Utgiver: Multiconsult

11.01.11 Multiconsult er engasjert av KLIF for å utarbeide SOSI-produktspesifikasjoner for støy, med...

Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann

Type: Veileder | Nummer: TA-2712 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

26.10.10 Veiledningen er et hjelpemiddel for å identifisere hva som kan anses som unormalt høye nivåer av...

Retningslinjer for sjødeponier

Type: Veileder | Nummer: TA-2624 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

07.09.10 Retningslinjene er et verktøy for fylkesmennene og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i...

Forurensingsforskriften kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til forskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2691 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.08.10 Denne veilederen gir praktisk informasjon til utvalgte paragrafer i forskriften. Den omhandler ik...

Registrering og vedlikehald av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning. Retningslinjer

Type: Veileder | Nummer: TA-2672 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veiledaren er ei revidert utgåve av TA2524/2009, som gir veiledning til registrering og...