Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Lokal luftkvalitet : Tiltaksveileder

Type: Veileder | Nummer: M-48 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.10.13 Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har...

Guidance for Suppliers of Articles

Type: Veileder | Nummer: M-43 | Utgiver: ECHA

26.09.13 This guidance is aimed to help suppliers of articles – i.e. producers, importers, wholesalers and...

Industrielle måleprogram. Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata

Type: Veileder | Nummer: M6 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.13 DNV og Justervesenet har på oppdrag fra Miljødirektoratet skrevet denne veilederen som gir et...

Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Type: Veileder | Nummer: M24-2013 | Utgiver:

02.07.13 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om...

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde

Type: Veileder | Nummer: TA-3038 | Utgiver: NILU

29.06.13 NILU og Norsk energi har på oppdrag fra KLIF skrevet denne veilederen for bruk av modeller til...

Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven

Type: Veileder | Nummer: TA-3019 | Utgiver: Klif

20.02.13 Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp...

Veileder til egenrapporteringsskjema for avfalls- og industrideponier

Type: Veileder | Nummer: TA-3014 | Utgiver: Klif

01.02.13 Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-3013 | Utgiver: Klif

31.01.13 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen 1. ma...

Veiledning til egenkontrollrapportering for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3012 | Utgiver: Klif

28.01.13 Veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den e...

Eksempelsamling - tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Type: Veileder | Nummer: TA-2996 | Utgiver:

09.01.13 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver,...

Veileder for søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for landbasert industri

Type: Veileder | Nummer: TA-3006 | Utgiver: Klif

18.12.12 Veilederen gir en oversikt over opplysninger som miljømyndighetene har behov for ved behandling a...

Retningslinjer for miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning.

Type: Veileder | Nummer: TA-2955 | Utgiver:

03.10.12 Miljøundersøkelser i marint miljø etter akutt oljeforurensning skal gjennomføres for å dokumenter...

Opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid – kommentar til forureiningsforskrifta kapittel 2

Type: Veileder | Nummer: TA-2969 | Utgiver: Klif

02.10.12 Kommentaren utdjupar innhaldet i alle paragrafane i forskrifta og freistar å klargjere moglege...

Forurensingsforskriften kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til forskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2913 | Utgiver: Klif

21.05.12 Denne veilederen gir praktisk informasjon til utvalgte paragrafer i forskriften. Den omhandler ik...

Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Type: Veileder | Nummer: TA-2912 | Utgiver: Klif

21.05.12 Kommentaren utdyper innholdet i alle paragrafene i forskriften og forsøker å klargjøre mulige...

Veileder om enheltlig ledelsessystem (ELS)

Type: Veileder | Nummer: TA-2880 | Utgiver: DSB, Klif, Kystverket

27.03.12 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirek...

Egenkontrollrapportering for industri og avfallsdeponier

Type: Veileder | Nummer: TA-2886 | Utgiver: Klif

28.02.12 Den årlige egenkontrollrapporteringen for industri- og avfallsdeponier til Klima- og forurensning...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften-

Type: Veileder | Nummer: TA-2884 | Utgiver: Klif

27.01.12 En faglig veileder til skjema for rapportering av kvotepliktige utslipp fra industri og offshore...