Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Type: Veileder | Nummer: TA-2671 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veilederen er en revidert utgave av TA-2524/2009, som gir veiledning til registrering og...

Kommunens rapportering etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Retningslinjer

Type: Veileder | Nummer: TA-2659 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veilederen er en revidert utgave av TA-2525/2009, som gir veiledning til kommunenes...

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Type: Veileder | Nummer: TA-2553 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

09.04.10 Tilstandsklassene gir et uttrykk for grunnens innhold av miljøgifter. Tilstandsklassene brukes fo...

Ulovlige avfallsplasser: Veiledning til kommunene

Type: Veileder | Nummer: TA-2382 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.03.10 Myndighetene stiller strenge krav til behandling av avfall. Kostnadene knyttet til transport,...

Veileder til rapporteringsskjema. Industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2605 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)...

Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp. Veileder. Merk og skriv stikktittel

Type: Veileder | Nummer: TA-2604 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Brukerveiledning for innlogging i Altinn : hjelp til utfylling av skjema og orientering om skjema...

Jordforurensning i barnehager og på lekeplasser.Veileder for utføring av tiltak i eksisterende barnehager. Fjerning av jordforurensning og impregnert trevirke

Type: Veileder | Nummer: TA-2567 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

20.11.09 Miljøverndepartementet igangsatte i 2006 ¿Handlingsplan for opprydding av forurenset jord i...

Farlig avfall. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

Type: Veileder | Nummer: TA-2538 | Utgiver: NORSAS

10.08.09 Veilederen er utgått. Oppdatert versjon finnes på  www.norsas.no

Karlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann. Helhetlig formidling av hav- og vanndata på miljøstatus

Type: Veileder | Nummer: TA-2512 | Utgiver: Multiconsult

24.06.09 Denne rapporten gir oversikt over viktige datasett knyttet til hav- og vannområdet i Norge...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for 2008 . Veiledning til kvoterapporteringsskjema

Type: Veileder | Nummer: TA-2477 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.02.09 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til SFT innen 1. mars året etter at utslippene fant sted...

Dispensasjon fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall : veiledning til fylkesmennene om saksbehandling av søknader om midlertidig dispensasjon

Type: Veileder | Nummer: TA-2463 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.12.08 Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft 1. juli 2009. Denne veilederen...

Håndtering av farlig avfall - russisk veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2389 | Utgiver: Norsk forening for farlig avfall

19.08.08 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en...

Klimatilpassingar - Rettleiing om moglege tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2419 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.05.08 Klimaet kjem til å endre seg i dei komande tiåra. Dette vil kunne medverke til å auke...

Brukerveileder for MOB-Land-modellen

Type: Veileder | Nummer: TA-2390 | Utgiver: Klif

04.03.08 SFT fikk i 2001 utarbeidet den såkalte MOB-Land modellen som et beslutningsgrunnlag for...

Klimatilpasninger - Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2317 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.02.08 Klimaet kommer til å endre seg i de kommende ti-år. Dette vil kunne bidra til å øke forurensnings...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: TA-2230 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

28.02.08 SFTs veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment er revidert på basis av erfari...

Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann - Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter

Type: Veileder | Nummer: TA-2229 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.02.08 Veilederen erstatter deler av veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og...

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2378 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

13.02.08 Veilederen utdyper myndighetenes krav til prøvetaking og analyse av tungmetaller og organiske...

Brukerundersøkelser i naturområder

Type: Veileder | Nummer: Håndbok | Utgiver:

01.01.08 Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøk...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader. Tillegg tilTA-2260/2007 (eksisterande barnehagar) og TA-2261/2007 (nye barnehagar)

Type: Veileder | Nummer: TA-2333 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Miljøverndepartementet vedtok 28. november 2006 "Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i nye barnehagar

Type: Veileder | Nummer: TA-2342 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Statens forureiningstilsyn (SFT) har gitt Noregs geologiske undersøking (NGU) i oppdrag å utarbei...

Rettleiar til skjema for søknad om kvotar for perioden 2008 2012

Type: Veileder | Nummer: TA-2331 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.07 Tildeling av vederlagsfrie kvotar for 2008 til og med 2012 skjer på bakgrunn av historiske utslep...

Deponikategori 2 - Kriterium for mottak av avfall pådeponi for ordinært avfall, jamfør avfallsforskriftakapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2336 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

13.11.07 Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta imot avfall som ikkje er klassifisert som...

Veileder for avfallsprodusenter med flere: Avfallsforskriften kapittel 15 om byggavfall (utgått)

Type: Veileder | Nummer: TA-2357 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.07 Ansvaret er overført til Statens byggtekniske etat. Se http://www.be.no .