Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann

Type: Veileder | Nummer: TA-2712 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

26.10.10 Veiledningen er et hjelpemiddel for å identifisere hva som kan anses som unormalt høye nivåer av...

Retningslinjer for sjødeponier

Type: Veileder | Nummer: TA-2624 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

07.09.10 Retningslinjene er et verktøy for fylkesmennene og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i...

Forurensingsforskriften kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til forskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2691 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.08.10 Denne veilederen gir praktisk informasjon til utvalgte paragrafer i forskriften. Den omhandler ik...

Registrering og vedlikehald av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning. Retningslinjer

Type: Veileder | Nummer: TA-2672 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veiledaren er ei revidert utgåve av TA2524/2009, som gir veiledning til registrering og...

Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Type: Veileder | Nummer: TA-2671 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veilederen er en revidert utgave av TA-2524/2009, som gir veiledning til registrering og...

Kommunens rapportering etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Retningslinjer

Type: Veileder | Nummer: TA-2659 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

24.06.10 Denne veilederen er en revidert utgave av TA-2525/2009, som gir veiledning til kommunenes...

Tilstandsklasser for forurenset grunn

Type: Veileder | Nummer: TA-2553 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

09.04.10 Tilstandsklassene gir et uttrykk for grunnens innhold av miljøgifter. Tilstandsklassene brukes fo...

Ulovlige avfallsplasser: Veiledning til kommunene

Type: Veileder | Nummer: TA-2382 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.03.10 Myndighetene stiller strenge krav til behandling av avfall. Kostnadene knyttet til transport,...

Veileder til rapporteringsskjema. Industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2605 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)...

Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp. Veileder. Merk og skriv stikktittel

Type: Veileder | Nummer: TA-2604 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Brukerveiledning for innlogging i Altinn : hjelp til utfylling av skjema og orientering om skjema...

Jordforurensning i barnehager og på lekeplasser.Veileder for utføring av tiltak i eksisterende barnehager. Fjerning av jordforurensning og impregnert trevirke

Type: Veileder | Nummer: TA-2567 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

20.11.09 Miljøverndepartementet igangsatte i 2006 ¿Handlingsplan for opprydding av forurenset jord i...

Farlig avfall. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

Type: Veileder | Nummer: TA-2538 | Utgiver: NORSAS

10.08.09 Veilederen er utgått. Oppdatert versjon finnes på  www.norsas.no

Karlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann. Helhetlig formidling av hav- og vanndata på miljøstatus

Type: Veileder | Nummer: TA-2512 | Utgiver: Multiconsult

24.06.09 Denne rapporten gir oversikt over viktige datasett knyttet til hav- og vannområdet i Norge...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for 2008 . Veiledning til kvoterapporteringsskjema

Type: Veileder | Nummer: TA-2477 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.02.09 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til SFT innen 1. mars året etter at utslippene fant sted...

Dispensasjon fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall : veiledning til fylkesmennene om saksbehandling av søknader om midlertidig dispensasjon

Type: Veileder | Nummer: TA-2463 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.12.08 Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft 1. juli 2009. Denne veilederen...

Håndtering av farlig avfall - russisk veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2389 | Utgiver: Norsk forening for farlig avfall

19.08.08 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en...

Klimatilpassingar - Rettleiing om moglege tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2419 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.05.08 Klimaet kjem til å endre seg i dei komande tiåra. Dette vil kunne medverke til å auke...

Brukerveileder for MOB-Land-modellen

Type: Veileder | Nummer: TA-2390 | Utgiver: Klif

04.03.08 SFT fikk i 2001 utarbeidet den såkalte MOB-Land modellen som et beslutningsgrunnlag for...

Klimatilpasninger - Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2317 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.02.08 Klimaet kommer til å endre seg i de kommende ti-år. Dette vil kunne bidra til å øke forurensnings...