Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veileder til rapporteringsskjema. Industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-2605 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)...

Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp. Veileder. Merk og skriv stikktittel

Type: Veileder | Nummer: TA-2604 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.02.10 Brukerveiledning for innlogging i Altinn : hjelp til utfylling av skjema og orientering om skjema...

Jordforurensning i barnehager og på lekeplasser.Veileder for utføring av tiltak i eksisterende barnehager. Fjerning av jordforurensning og impregnert trevirke

Type: Veileder | Nummer: TA-2567 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

20.11.09 Miljøverndepartementet igangsatte i 2006 ¿Handlingsplan for opprydding av forurenset jord i...

Farlig avfall. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall

Type: Veileder | Nummer: TA-2538 | Utgiver: NORSAS

10.08.09 Veilederen er utgått. Oppdatert versjon finnes på  www.norsas.no

Karlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann. Helhetlig formidling av hav- og vanndata på miljøstatus

Type: Veileder | Nummer: TA-2512 | Utgiver: Multiconsult

24.06.09 Denne rapporten gir oversikt over viktige datasett knyttet til hav- og vannområdet i Norge...

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for 2008 . Veiledning til kvoterapporteringsskjema

Type: Veileder | Nummer: TA-2477 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.02.09 Kvotepliktige utslipp skal rapporteres til SFT innen 1. mars året etter at utslippene fant sted...

Dispensasjon fra forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall : veiledning til fylkesmennene om saksbehandling av søknader om midlertidig dispensasjon

Type: Veileder | Nummer: TA-2463 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.12.08 Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall trer i kraft 1. juli 2009. Denne veilederen...

Håndtering av farlig avfall - russisk veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2389 | Utgiver: Norsk forening for farlig avfall

19.08.08 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en...

Klimatilpassingar - Rettleiing om moglege tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2419 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.05.08 Klimaet kjem til å endre seg i dei komande tiåra. Dette vil kunne medverke til å auke...

Brukerveileder for MOB-Land-modellen

Type: Veileder | Nummer: TA-2390 | Utgiver: Klif

04.03.08 SFT fikk i 2001 utarbeidet den såkalte MOB-Land modellen som et beslutningsgrunnlag for...

Klimatilpasninger - Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2317 | Utgiver: NORVAR Norsk VA-verk forening

28.02.08 Klimaet kommer til å endre seg i de kommende ti-år. Dette vil kunne bidra til å øke forurensnings...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: TA-2230 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

28.02.08 SFTs veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment er revidert på basis av erfari...

Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann - Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter

Type: Veileder | Nummer: TA-2229 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.02.08 Veilederen erstatter deler av veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og...

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2378 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

13.02.08 Veilederen utdyper myndighetenes krav til prøvetaking og analyse av tungmetaller og organiske...

Brukerundersøkelser i naturområder

Type: Veileder | Nummer: Håndbok | Utgiver:

01.01.08 Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøk...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader. Tillegg tilTA-2260/2007 (eksisterande barnehagar) og TA-2261/2007 (nye barnehagar)

Type: Veileder | Nummer: TA-2333 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Miljøverndepartementet vedtok 28. november 2006 "Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i nye barnehagar

Type: Veileder | Nummer: TA-2342 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Statens forureiningstilsyn (SFT) har gitt Noregs geologiske undersøking (NGU) i oppdrag å utarbei...

Rettleiar til skjema for søknad om kvotar for perioden 2008 2012

Type: Veileder | Nummer: TA-2331 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.07 Tildeling av vederlagsfrie kvotar for 2008 til og med 2012 skjer på bakgrunn av historiske utslep...

Deponikategori 2 - Kriterium for mottak av avfall pådeponi for ordinært avfall, jamfør avfallsforskriftakapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2336 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

13.11.07 Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta imot avfall som ikkje er klassifisert som...