Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veileder for kommuner : Avfallsforskriften kapittel 15 oom byggavfall (utgått)

Type: Veileder | Nummer: TA-2356 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.07 Ansvaret er overført til Statens Byggteksniske etat. Se http://www.be.no .

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser på industristeder. Tillegg tilTA-2260/2007 (eksisterende barnehager) og TA-2261/2007 (nye barnehager)

Type: Veileder | Nummer: TA-2263 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelse i oppdrag å utarbeide...

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager

Type: Veileder | Nummer: TA-2261 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) i oppdrag å...

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barnehager og lekeplasser

Type: Veileder | Nummer: TA-2260 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelser i oppdrag å utarbeide...

Veileder til skjema for søknad om kvoter forperioden 2008-2012

Type: Veileder | Nummer: TA-2302 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 Virksomheten skal oppgi opprinnelsen til de kvotepliktige utslippene. Det skal kun settes kryss v...

Veileder til forskrift om endring av forskrift omkvoteplikt og handel med kvoter for utslipp avklimagasser av 23. desember 2004 nr 1851(klimakvoteforskriften)

Type: Veileder | Nummer: TA-2301 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 Kapittel 1 i denne veilederen gir en presisering av enkelte begreper i klimakvoteforskriften...

Veileder til utfylling av søknad om særskilt tillatelse,inkludert endring av eksisterende tillatelse tilkvotepliktig utslipp og til utfylling av skjema medprogram for beregning og måling av kvotepliktigeutslipp

Type: Veileder | Nummer: TA-2300 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 I tabellen skal det oppgis hvilken kategori det forventes at virksomheten vil befinne seg i for...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i eksisterande barnehagar og leikeplassar

Type: Veileder | Nummer: TA-2343 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

15.08.07 Statens forureiningstilsyn (SFT) har gitt Noregs geologiske undersøking i oppdrag å utarbeide...

Risikokartlegging i kommunene. Håndbok for dimensjonering av interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Type: Veileder | Nummer: TA-1150 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

31.07.07 Håndboken "Risikokartlegging i kommunene" beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre en...

Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 13-2007 | Utgiver:

29.06.07 Håndboka beskriver 56 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfoldsammenh...

Nytt regelverk for eksport og import av avfall.Foreløpig veileder 26. juni 2007

Type: Veileder | Nummer: TA-2280 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.06.07 EUs forordning 1013/2006 om eksport og import av avfall trer i kraft i EU 12. juli 2007. Den vil...

Kartlegging av marint biologisk mangfold

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 19-2007 | Utgiver:

31.05.07 Norges kystlinje er 83 000 km lang (inklusive holmer og skjær) dvs. ca 100.00 km2 kystfarvann...

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Retningslinjer til Fylkesmannen

Type: Veileder | Nummer: TA-2237 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

23.02.07 Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet i henhold til reglene ...

Plikter for driftsansvarlig ved deponiet.Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2223 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Før mottak av avfall må du som deponiansvarlig sørge for å kontrollere den dokumentasjonen som sk...

Deponikategori 2 - Kriterier for mottak avavfall på deponi for ordinært avfall.Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2227 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta i mot avfall som ikke er klassifisert. som...

Deponikategori 3 - kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall. Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2228 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Deponikategori 3 (deponi for inert avfall) kan ta i mot ¿ inert avfall som er definert i...

Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

Type: Veileder | Nummer: TA-2207 | Utgiver: Avinor

10.11.06 Veilederen er i første rekke rettet mot ansvarlige anleggseiere, og gir rettledning om hvordan de...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: TA-2085 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

19.09.06 Veilederen for risikovurdering av forurenset sediment er utarbeidet til bruk i forbindelse med...

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 27-2006 | Utgiver: DN

13.03.06 Håndboka gir eksempler på naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd ...

Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 26-2005 | Utgiver:

31.01.05 Håndboken gir en fremstilling av metoder for registrering av ferdselshindre i felt, veiledning i...

Refusjonsordningen for HFK og PFK: Veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2064 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.12.04 Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er grupper av syntetiske kjemiske forbindelser...

Veiledning til forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Type: Veileder | Nummer: TA-2030 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift av om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - vedtatt av Miljøverndepa...