Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: TA-2230 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

28.02.08 SFTs veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment er revidert på basis av erfari...

Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann - Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter

Type: Veileder | Nummer: TA-2229 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.02.08 Veilederen erstatter deler av veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og...

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg

Type: Veileder | Nummer: TA-2378 | Utgiver: Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S

13.02.08 Veilederen utdyper myndighetenes krav til prøvetaking og analyse av tungmetaller og organiske...

Brukerundersøkelser i naturområder

Type: Veileder | Nummer: Håndbok | Utgiver:

01.01.08 Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøk...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i barnehagar og på leikeplassar på industristader. Tillegg tilTA-2260/2007 (eksisterande barnehagar) og TA-2261/2007 (nye barnehagar)

Type: Veileder | Nummer: TA-2333 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Miljøverndepartementet vedtok 28. november 2006 "Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i nye barnehagar

Type: Veileder | Nummer: TA-2342 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Statens forureiningstilsyn (SFT) har gitt Noregs geologiske undersøking (NGU) i oppdrag å utarbei...

Rettleiar til skjema for søknad om kvotar for perioden 2008 2012

Type: Veileder | Nummer: TA-2331 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.07 Tildeling av vederlagsfrie kvotar for 2008 til og med 2012 skjer på bakgrunn av historiske utslep...

Deponikategori 2 - Kriterium for mottak av avfall pådeponi for ordinært avfall, jamfør avfallsforskriftakapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2336 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

13.11.07 Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta imot avfall som ikkje er klassifisert som...

Veileder for avfallsprodusenter med flere: Avfallsforskriften kapittel 15 om byggavfall (utgått)

Type: Veileder | Nummer: TA-2357 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.07 Ansvaret er overført til Statens byggtekniske etat. Se http://www.be.no .

Veileder for kommuner : Avfallsforskriften kapittel 15 oom byggavfall (utgått)

Type: Veileder | Nummer: TA-2356 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.07 Ansvaret er overført til Statens Byggteksniske etat. Se http://www.be.no .

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser på industristeder. Tillegg tilTA-2260/2007 (eksisterende barnehager) og TA-2261/2007 (nye barnehager)

Type: Veileder | Nummer: TA-2263 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelse i oppdrag å utarbeide...

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager

Type: Veileder | Nummer: TA-2261 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) i oppdrag å...

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i eksisterende barnehager og lekeplasser

Type: Veileder | Nummer: TA-2260 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelser i oppdrag å utarbeide...

Veileder til skjema for søknad om kvoter forperioden 2008-2012

Type: Veileder | Nummer: TA-2302 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 Virksomheten skal oppgi opprinnelsen til de kvotepliktige utslippene. Det skal kun settes kryss v...

Veileder til forskrift om endring av forskrift omkvoteplikt og handel med kvoter for utslipp avklimagasser av 23. desember 2004 nr 1851(klimakvoteforskriften)

Type: Veileder | Nummer: TA-2301 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 Kapittel 1 i denne veilederen gir en presisering av enkelte begreper i klimakvoteforskriften...

Veileder til utfylling av søknad om særskilt tillatelse,inkludert endring av eksisterende tillatelse tilkvotepliktig utslipp og til utfylling av skjema medprogram for beregning og måling av kvotepliktigeutslipp

Type: Veileder | Nummer: TA-2300 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.09.07 I tabellen skal det oppgis hvilken kategori det forventes at virksomheten vil befinne seg i for...

Rettleiar for undersøking av jordforureining i eksisterande barnehagar og leikeplassar

Type: Veileder | Nummer: TA-2343 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

15.08.07 Statens forureiningstilsyn (SFT) har gitt Noregs geologiske undersøking i oppdrag å utarbeide...

Risikokartlegging i kommunene. Håndbok for dimensjonering av interkommunal beredskap mot akutt forurensning

Type: Veileder | Nummer: TA-1150 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

31.07.07 Håndboken "Risikokartlegging i kommunene" beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre en...

Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 13-2007 | Utgiver:

29.06.07 Håndboka beskriver 56 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfoldsammenh...

Nytt regelverk for eksport og import av avfall.Foreløpig veileder 26. juni 2007

Type: Veileder | Nummer: TA-2280 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.06.07 EUs forordning 1013/2006 om eksport og import av avfall trer i kraft i EU 12. juli 2007. Den vil...