Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kartlegging av marint biologisk mangfold

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 19-2007 | Utgiver:

31.05.07 Norges kystlinje er 83 000 km lang (inklusive holmer og skjær) dvs. ca 100.00 km2 kystfarvann...

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Retningslinjer til Fylkesmannen

Type: Veileder | Nummer: TA-2237 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

23.02.07 Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet i henhold til reglene ...

Plikter for driftsansvarlig ved deponiet.Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2223 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Før mottak av avfall må du som deponiansvarlig sørge for å kontrollere den dokumentasjonen som sk...

Deponikategori 2 - Kriterier for mottak avavfall på deponi for ordinært avfall.Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2227 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta i mot avfall som ikke er klassifisert. som...

Deponikategori 3 - kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall. Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Type: Veileder | Nummer: TA-2228 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

17.01.07 Deponikategori 3 (deponi for inert avfall) kan ta i mot ¿ inert avfall som er definert i...

Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

Type: Veileder | Nummer: TA-2207 | Utgiver: Avinor

10.11.06 Veilederen er i første rekke rettet mot ansvarlige anleggseiere, og gir rettledning om hvordan de...

Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Type: Veileder | Nummer: TA-2085 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

19.09.06 Veilederen for risikovurdering av forurenset sediment er utarbeidet til bruk i forbindelse med...

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 27-2006 | Utgiver: DN

13.03.06 Håndboka gir eksempler på naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd ...

Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 26-2005 | Utgiver:

31.01.05 Håndboken gir en fremstilling av metoder for registrering av ferdselshindre i felt, veiledning i...

Refusjonsordningen for HFK og PFK: Veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2064 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.12.04 Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er grupper av syntetiske kjemiske forbindelser...

Veiledning til forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Type: Veileder | Nummer: TA-2030 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift av om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - vedtatt av Miljøverndepa...

Substitution of hazardous chemicals

Type: Veileder | Nummer: TA-2007 | Utgiver: SFT

28.02.04

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1468 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder mer utførlige retningslinjer for bruk, dessuten kriterier for miljøgifter...

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1467 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for hvordanklassifiseringssystemet skal benyttes...

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: TA-2001 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.01.04 Veilederen er utgått og erstattet av ny veileder: M-258 | 2014.

Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier

Type: Veileder | Nummer: TA-1995 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.12.03 Veilederen er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan...

Veileder til deponiforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-1951 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.10.03 Denne veilederen omhandler deponiforskriftens krav til søknad om tillatelse til deponering, og...