Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Substitution of hazardous chemicals

Type: Veileder | Nummer: TA-2007 | Utgiver: SFT

28.02.04

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1468 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder mer utførlige retningslinjer for bruk, dessuten kriterier for miljøgifter...

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1467 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for hvordanklassifiseringssystemet skal benyttes...

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: TA-2001 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.01.04 Veilederen er utgått og erstattet av ny veileder: M-258 | 2014.

Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier

Type: Veileder | Nummer: TA-1995 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.12.03 Veilederen er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan...

Veileder til deponiforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-1951 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.10.03 Denne veilederen omhandler deponiforskriftens krav til søknad om tillatelse til deponering, og...

Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 24-2003 | Utgiver:

30.09.03 Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene.

Kommunal beredskap mot akutt forurensning: En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Type: Veileder | Nummer: TA-1565 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

06.08.03 Målgruppen for SFTs veileder om kommunal beredskap mot akutt forurensning er kommunenes...

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1940 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.02.03 Forskrift om lokal luftforurensning skal fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjo...

Kasserte kjøretøy : Retningslinjer for tillatelse

Type: Veileder | Nummer: TA-1923 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

10.01.03 Kasserte kjøretøy inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer og komponenter. SFT gir ny...

Utslipp fra industrivirksomhet : veiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1744 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

08.01.03 Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha...

Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann : EUs avløpsdirektiv

Type: Veileder | Nummer: TA-1890 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.12.02 Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av fem typer resipientundersøkelser knyttet til...

Straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven: Veileder - miljøkriminalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1893 | Utgiver: Økokrim

15.11.02 SFT har i samarbeid med Økokrim laget en ny veileder i miljøkriminalitet. Veilederen skal være et...

Fylkesmannens behandling av oppdrettssaker

Type: Veileder | Nummer: TA-1653 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

11.11.02  

Juss i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 20-2002 | Utgiver:

30.04.02 Formålet med håndboka er å hjelpe kommunene med riktig håndtering av juridiske problemstillinger ...

Slipp fisken fram!

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 22-2002 | Utgiver:

28.02.02 Denne håndboka gir tiltakshavere råd om planlegging og utforming av kulverter og stikkrenner, sli...

Bedriftenes egenrapportering til forurensningsmyndighetene

Type: Veileder | Nummer: TA-1929 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

01.02.02 Denne veilederen er erstattet av Veiledning til egenkontrollrapportering (M-112). Du blir...

Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land)

Type: Veileder | Nummer: TA-1835 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.01 Sammendrag: Veiledningen identifiserer og prioriterer befolkningskonsentrasjoner og miljøressurse...

Miljømål for vannforekomstene - hovedveiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1142 | Utgiver:

11.09.01 Gjennom fire faser beskriver denne veiledningen hvordan kommunen bør gå fram i arbeidet med å...

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 18-2001 | Utgiver:

27.04.01 Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredni...

Viltkartlegging

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 11-2000 | Utgiver:

31.01.01 Håndboka er en veileder for viltkartlegging i kommunene.

Sanering av akutt forurensning på strand : Del 2: Innsamling av data, prioritering av områder og valg av tiltak

Type: Veileder | Nummer: TA-1734 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

02.01.01 Felthåndboken er laget for å sikre at feltdata samles inn på en systematisk måte. Publikasjonen...

Økotoksikologisk risikovurdering

Type: Veileder | Nummer: TA-1750 | Utgiver: SFT

15.12.00 Denne veiledningen er ment å være en orientering for saksbehandlere i SFT for å øke forståelsen f...