Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Veileder til deponiforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-1951 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.10.03 Denne veilederen omhandler deponiforskriftens krav til søknad om tillatelse til deponering, og...

Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 24-2003 | Utgiver:

30.09.03 Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene.

Kommunal beredskap mot akutt forurensning: En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Type: Veileder | Nummer: TA-1565 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

06.08.03 Målgruppen for SFTs veileder om kommunal beredskap mot akutt forurensning er kommunenes...

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1940 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.02.03 Forskrift om lokal luftforurensning skal fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjo...

Kasserte kjøretøy : Retningslinjer for tillatelse

Type: Veileder | Nummer: TA-1923 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

10.01.03 Kasserte kjøretøy inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer og komponenter. SFT gir ny...

Utslipp fra industrivirksomhet : veiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1744 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

08.01.03 Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha...

Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann : EUs avløpsdirektiv

Type: Veileder | Nummer: TA-1890 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.12.02 Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av fem typer resipientundersøkelser knyttet til...

Straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven: Veileder - miljøkriminalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1893 | Utgiver: Økokrim

15.11.02 SFT har i samarbeid med Økokrim laget en ny veileder i miljøkriminalitet. Veilederen skal være et...

Fylkesmannens behandling av oppdrettssaker

Type: Veileder | Nummer: TA-1653 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

11.11.02  

Juss i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 20-2002 | Utgiver:

30.04.02 Formålet med håndboka er å hjelpe kommunene med riktig håndtering av juridiske problemstillinger ...

Slipp fisken fram!

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 22-2002 | Utgiver:

28.02.02 Denne håndboka gir tiltakshavere råd om planlegging og utforming av kulverter og stikkrenner, sli...

Bedriftenes egenrapportering til forurensningsmyndighetene

Type: Veileder | Nummer: TA-1929 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

01.02.02 Denne veilederen er erstattet av Veiledning til egenkontrollrapportering (M-112). Du blir...

Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land)

Type: Veileder | Nummer: TA-1835 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.01 Sammendrag: Veiledningen identifiserer og prioriterer befolkningskonsentrasjoner og miljøressurse...

Miljømål for vannforekomstene - hovedveiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1142 | Utgiver:

11.09.01 Gjennom fire faser beskriver denne veiledningen hvordan kommunen bør gå fram i arbeidet med å...

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 18-2001 | Utgiver:

27.04.01 Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredni...

Viltkartlegging

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 11-2000 | Utgiver:

31.01.01 Håndboka er en veileder for viltkartlegging i kommunene.

Sanering av akutt forurensning på strand : Del 2: Innsamling av data, prioritering av områder og valg av tiltak

Type: Veileder | Nummer: TA-1734 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

02.01.01 Felthåndboken er laget for å sikre at feltdata samles inn på en systematisk måte. Publikasjonen...

Økotoksikologisk risikovurdering

Type: Veileder | Nummer: TA-1750 | Utgiver: SFT

15.12.00 Denne veiledningen er ment å være en orientering for saksbehandlere i SFT for å øke forståelsen f...