Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 27-2006 | Utgiver: DN

13.03.06 Håndboka gir eksempler på naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd ...

Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 26-2005 | Utgiver:

31.01.05 Håndboken gir en fremstilling av metoder for registrering av ferdselshindre i felt, veiledning i...

Refusjonsordningen for HFK og PFK: Veileder

Type: Veileder | Nummer: TA-2064 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.12.04 Hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er grupper av syntetiske kjemiske forbindelser...

Veiledning til forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Type: Veileder | Nummer: TA-2030 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift av om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - vedtatt av Miljøverndepa...

Substitution of hazardous chemicals

Type: Veileder | Nummer: TA-2007 | Utgiver: SFT

28.02.04

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1468 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder mer utførlige retningslinjer for bruk, dessuten kriterier for miljøgifter...

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1467 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for hvordanklassifiseringssystemet skal benyttes...

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: TA-2001 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.01.04 Veilederen er utgått og erstattet av ny veileder: M-258 | 2014.

Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier

Type: Veileder | Nummer: TA-1995 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.12.03 Veilederen er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan...

Veileder til deponiforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-1951 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.10.03 Denne veilederen omhandler deponiforskriftens krav til søknad om tillatelse til deponering, og...

Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 24-2003 | Utgiver:

30.09.03 Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene.

Kommunal beredskap mot akutt forurensning: En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Type: Veileder | Nummer: TA-1565 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

06.08.03 Målgruppen for SFTs veileder om kommunal beredskap mot akutt forurensning er kommunenes...

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1940 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.02.03 Forskrift om lokal luftforurensning skal fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjo...

Kasserte kjøretøy : Retningslinjer for tillatelse

Type: Veileder | Nummer: TA-1923 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

10.01.03 Kasserte kjøretøy inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer og komponenter. SFT gir ny...

Utslipp fra industrivirksomhet : veiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1744 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

08.01.03 Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha...

Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann : EUs avløpsdirektiv

Type: Veileder | Nummer: TA-1890 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.12.02 Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av fem typer resipientundersøkelser knyttet til...

Straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven: Veileder - miljøkriminalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1893 | Utgiver: Økokrim

15.11.02 SFT har i samarbeid med Økokrim laget en ny veileder i miljøkriminalitet. Veilederen skal være et...