Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1468 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder mer utførlige retningslinjer for bruk, dessuten kriterier for miljøgifter...

Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Type: Veileder | Nummer: TA-1467 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.02.04 Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for hvordanklassifiseringssystemet skal benyttes...

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: TA-2001 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.01.04 Veilederen er utgått og erstattet av ny veileder: M-258 | 2014.

Veileder om miljørisikovurdering av bunntetting og oppsamling av sigevann ved deponier

Type: Veileder | Nummer: TA-1995 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.12.03 Veilederen er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan...

Veileder til deponiforskriften

Type: Veileder | Nummer: TA-1951 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.10.03 Denne veilederen omhandler deponiforskriftens krav til søknad om tillatelse til deponering, og...

Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 24-2003 | Utgiver:

30.09.03 Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene.

Kommunal beredskap mot akutt forurensning: En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Type: Veileder | Nummer: TA-1565 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

06.08.03 Målgruppen for SFTs veileder om kommunal beredskap mot akutt forurensning er kommunenes...

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1940 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

27.02.03 Forskrift om lokal luftforurensning skal fremme menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjo...

Kasserte kjøretøy : Retningslinjer for tillatelse

Type: Veileder | Nummer: TA-1923 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

10.01.03 Kasserte kjøretøy inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer og komponenter. SFT gir ny...

Utslipp fra industrivirksomhet : veiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1744 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

08.01.03 Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha...

Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann : EUs avløpsdirektiv

Type: Veileder | Nummer: TA-1890 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.12.02 Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av fem typer resipientundersøkelser knyttet til...

Straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven: Veileder - miljøkriminalitet

Type: Veileder | Nummer: TA-1893 | Utgiver: Økokrim

15.11.02 SFT har i samarbeid med Økokrim laget en ny veileder i miljøkriminalitet. Veilederen skal være et...

Fylkesmannens behandling av oppdrettssaker

Type: Veileder | Nummer: TA-1653 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

11.11.02  

Juss i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 20-2002 | Utgiver:

30.04.02 Formålet med håndboka er å hjelpe kommunene med riktig håndtering av juridiske problemstillinger ...

Slipp fisken fram!

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 22-2002 | Utgiver:

28.02.02 Denne håndboka gir tiltakshavere råd om planlegging og utforming av kulverter og stikkrenner, sli...

Bedriftenes egenrapportering til forurensningsmyndighetene

Type: Veileder | Nummer: TA-1929 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

01.02.02 Denne veilederen er erstattet av Veiledning til egenkontrollrapportering (M-112). Du blir...

Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land)

Type: Veileder | Nummer: TA-1835 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.01 Sammendrag: Veiledningen identifiserer og prioriterer befolkningskonsentrasjoner og miljøressurse...

Miljømål for vannforekomstene - hovedveiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1142 | Utgiver:

11.09.01 Gjennom fire faser beskriver denne veiledningen hvordan kommunen bør gå fram i arbeidet med å...