Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Fylkesmannens behandling av oppdrettssaker

Type: Veileder | Nummer: TA-1653 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

11.11.02  

Juss i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 20-2002 | Utgiver:

30.04.02 Formålet med håndboka er å hjelpe kommunene med riktig håndtering av juridiske problemstillinger ...

Slipp fisken fram!

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 22-2002 | Utgiver:

28.02.02 Denne håndboka gir tiltakshavere råd om planlegging og utforming av kulverter og stikkrenner, sli...

Bedriftenes egenrapportering til forurensningsmyndighetene

Type: Veileder | Nummer: TA-1929 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

01.02.02 Denne veilederen er erstattet av Veiledning til egenkontrollrapportering (M-112). Du blir...

Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land)

Type: Veileder | Nummer: TA-1835 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

14.11.01 Sammendrag: Veiledningen identifiserer og prioriterer befolkningskonsentrasjoner og miljøressurse...

Miljømål for vannforekomstene - hovedveiledning

Type: Veileder | Nummer: TA-1142 | Utgiver:

11.09.01 Gjennom fire faser beskriver denne veiledningen hvordan kommunen bør gå fram i arbeidet med å...

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 18-2001 | Utgiver:

27.04.01 Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredni...

Viltkartlegging

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 11-2000 | Utgiver:

31.01.01 Håndboka er en veileder for viltkartlegging i kommunene.

Sanering av akutt forurensning på strand : Del 2: Innsamling av data, prioritering av områder og valg av tiltak

Type: Veileder | Nummer: TA-1734 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

02.01.01 Felthåndboken er laget for å sikre at feltdata samles inn på en systematisk måte. Publikasjonen...

Økotoksikologisk risikovurdering

Type: Veileder | Nummer: TA-1750 | Utgiver: SFT

15.12.00 Denne veiledningen er ment å være en orientering for saksbehandlere i SFT for å øke forståelsen f...

Kartlegging av ferskvannslokaliteter

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 15-2001 | Utgiver:

28.07.00 DN-håndbok nr 15, "Kartlegging av ferskvannslokaliteter", er en av tre håndbøker utarbeidet av...

Beregningsmodell for utslipp av metangass fra norske deponier : historiske og framtidige utslippsmengder

Type: Veileder | Nummer: TA-1673 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.07.00 Beregningsmodell for utslipp av metangass fra norske deponier : historiske og framtidige...

Fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen

Type: Veileder | Nummer: DN-håndbok 14-2000 | Utgiver:

30.06.00 Registrering og fjerning av ulovlige stengsler som hindrer allmennhetens ferdsels- og oppholdsret...

Guidelines for the risk assessment of contaminated sites

Type: Veileder | Nummer: TA-1691 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

12.04.00 A system has been developed for risk assessment of contaminated sites in relation to use of land...

Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall : veileder til kommunene

Type: Veileder | Nummer: TA-1665 | Utgiver: Hjellnes COWI A/S

12.01.00 Veilederen gir råd til kommunene om hvordan de kan bygge opp et mottakssystem for spesialavfall....

Sanering av akutt forurensning på strand : del 1:teoretiske grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Type: Veileder | Nummer: TA-1658 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

12.01.00 Veiledning for sanering av akutt forurensning på strand gir teknisk bakgrunnsinformasjon,...

Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse : krav til dokumentasjon og testing

Type: Veileder | Nummer: TA-1644 | Utgiver: SINTEF

11.01.00 Hensikten med veiledningen er å sikre at miljøvernmyndighetene i størst mulig grad har enhetlige...

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn : Eksempelsamling

Type: Veileder | Nummer: TA-1648 | Utgiver: Norges geotekniske institutt

27.12.99 Det er utviklet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold ti...

Miljømål for vannforekomstene - Retningslinje og anbefalte miljøkvalitetsnormer

Type: Veileder | Nummer: TA-1500 | Utgiver:

29.04.99 DN og SFT har utarbeidet veiledende retningslinjer med tilhørende kvalitetsnormer. Retningslinjen...