Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Vannovervåking: Identifisering av nærstasjoner

Type: Faktaark | Nummer: M-1288 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.19 Miljødirektoratet har utarbeidet en metode for identifisering av nærstasjoner ved overvåking i...

Finansiell sikkerhet for anlegg som mottar, mellomlagrer og behandler farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-1265 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.01.19 Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet t...

Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

Type: Faktaark | Nummer: M-1243 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.18 I dette faktaarket redegjør vi for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og...

Havforsuring i norske farvann

Type: Faktaark | Nummer: M-1130 | Utgiver: Miljødirektoratet, NORCE, NIVA, Havforskningsinstituttet , Universitetet i Bergen

09.11.18 Norske kystområder, fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord blir gradvis surere, men de...

Miljøkrav for slakterier og kjøttbearbeidende industri

Type: Faktaark | Nummer: M-1113 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til utslipp av organisk materiale, næringssalter ...

Miljøkrav for fiskeforedlingsindustri

Type: Faktaark | Nummer: M-1112 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.10.18 Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til avløpsvann, lukt, avfall, energi og kjemikali...

Tre forskjellige historier om en varmere verden mot 2100

Type: Faktaark | Nummer: M-1118 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Hvordan vil global oppvarmingen utvikle seg? Og hva vil det bety for livet på jorda? Hvilke...

Virkninger av 1,5 °C global oppvarming

Type: Faktaark | Nummer: M-1117 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Ekstremhendelser vil øke betydelig i en verden som er 1,5°C varmere enn førindustriell tid, og de...

Hovedbudskap fra rapporten om 1,5°C

Type: Faktaark | Nummer: M-1116 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.10.18 Menneskelig aktivitet siden før-industriell tid og frem til 2017 har ført til en global oppvarmin...

Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø

Type: Faktaark | Nummer: M-1085 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.18 Faktaark om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø, viser hvilke krav fylkesmanne...

Lær mer om FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 °C

Type: Faktaark | Nummer: M-1108 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.18 I dette heftet for beslutningstakere, medier og andre presenterer vi bakgrunnsinformasjon og...

Hva kan min virksomhet gjøre for å begren-se marin forsøpling og mikroplast?

Type: Faktaark | Nummer: M-992 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.04.18 Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. 70 til 90 prosent av forsøpling...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-297 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.01.18 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Forurensing fra land til kyst i 2016

Type: Faktaark | Nummer: M-878 | Utgiver: NIVA, NIBIO, NVE

13.12.17 Siden 1990 har både vannføring og tilførsler av næringsstoff økt i flere store vassdrag som...

Улучшение состояния окружающей среды в экологических «горячих точках» Баренцева региона

Type: Faktaark | Nummer: M-860 | Utgiver: Miljødirektoratet, Barents Secretariat, m.fl.

Перечень экологических «горячих точек» Баренцева региона, опубликованный в 2003 году, включает в...

Environmental Improvements at Barents Hot Spots

Type: Faktaark | Nummer: M-859 | Utgiver: Miljødirektoratet, Barents Secretariat, m. fl.

The Barents Environmental Hot Spot List from 2003 consisted of 42 major polluters and severely...

Informasjon om fallvilt og skrantesjuke

Type: Faktaark | Nummer: M-835 | Utgiver: Mattilsynet, NINA, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet

15.11.17 Fallvilt av elg, hjort og rådyr i Norge skal testes for skrantesjuke.

Мониторинг атмосферного воздуха в приграничных районах Норвегии и России в 2010-2015 гг

Type: Faktaark | Nummer: M-756 | Utgiver: NILU, Murmansk Regional Administration for hydrometeorology and environmental monitoring (Murmansk UGMS)

10.10.17 С 1970-х гг. Россией и Норвегией проводится мониторинг атмосферного воздуха в приграничных района...

Overvåkning av luftkvalitet i grenseområdene Norge-Russland 2010-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-755 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU, Murmansk Regional Administration for hydrometeorology and environmental monitoring (Murmansk UGMS)

10.10.17 Både Russland og Norge har hatt overvåkning av luftkvalitet i grenseområdene siden 1970-tallet.

Luftforurensning: Svevestøv

Type: Faktaark | Nummer: M-829 | Utgiver: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

15.09.17 Eksponering for svevestøv i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og...

Luftforurensning: Svoveldioksid (SO2)

Type: Faktaark | Nummer: M-828 | Utgiver: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

15.09.17 Eksponering for SO2 i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektorate...

Luftforurensning: Bakkenært ozon

Type: Faktaark | Nummer: M-827 | Utgiver: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

15.09.17 Eksponering for bakkenært ozon kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektorat...

Luftforurensning: Nitrogendioksid (NO2)

Type: Faktaark | Nummer: M-826 | Utgiver: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

15.09.17 Eksponering for NO2 i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektorate...

Luftforurensning: Karbonmonoksid (CO)

Type: Faktaark | Nummer: M-825 | Utgiver: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

15.09.17 Eksponering for CO i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet...