Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Tekstiler - ikke bare rene fiber

Type: Faktaark | Nummer: M-352 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.05.15 Virksomheter som produserer og importerer tekstiler er ansvarlige for at produktene er trygge og...

Krav om godkjenning i REACH

Type: Faktaark | Nummer: M-329 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at bruken av dem må reguleres....

Substitusjonsplikten

Type: Faktaark | Nummer: M-104 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.03.15 Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over...

Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy

Type: Faktaark | Nummer: M-327 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge for at virksomheten ikke forurenser. Sanering,...

Eksport av brukte produkter?

Type: Faktaark | Nummer: M-326 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Eller ulovlig eksport av farlig avfall? Det er ikke lov å sende avfall fra Norge til utviklingsla...

Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: M-325 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.03.15 Hensikten med faktaarket og den vedlagte sjekklisten er å veilede konsulenter, prosjektledere og...

CLP—hvordan melde til ECHA

Type: Faktaark | Nummer: M-311 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.15 Framstillere og importører er pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til...

Tilførsler til havområdene 2013

Type: Faktaark | Nummer: M-277 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.15 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-285 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.12.14 Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatab...

Håndtering av farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-284 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.14 Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig...

Krav til enda lavere innhold av løsemidler i maling og lakk

Type: Faktaark | Nummer: M-262 | Utgiver:

Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Eksempler på klimatilpasning og utslippskutt

Type: Faktaark | Nummer: M-256 | Utgiver:

02.11.14 FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har påvirket natur og mennesker på alle kontinenter o...

FNs klimapanels femte hovedrapport, synteserapporten, hovedfunn

Type: Faktaark | Nummer: M-254 | Utgiver:

02.11.14 Synteserapporten ble lansert 2. november 2014, og med det er hele femte hovedrapport fra FNs...

Tungmetaller i emballasje

Type: Faktaark | Nummer: M-257 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.14 Regelverket setter grenser for maksimalt innhold av tungmetaller i emballasje. (Faktaarket er...

Forurensninger fra skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-242 | Utgiver:

08.10.14 Den som driver skipsverft eller mekanisk verksted med slipp skal sørge for at aktiviteten ikke...

Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-248 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.09.14 Ftalater er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjørin...

Marine arter på Norsk Rødliste 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-95 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Norsk rødliste 2006, utgitt av Artsdatabanken var den første norske Rødlista utarbei-det etter IU...

Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-247 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Produsenter og importører har plikt til å klassifisere kjemiske stoffer og blandinger. En...

Forbrenningsanlegg for rene brensler

Type: Faktaark | Nummer: M-168 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.08.14 Utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler inneholder nitrogenoksider og støv som kan føre...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: M-96 | Utgiver:

13.08.14 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger...

Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregisteret i kraft. Enkeltvedtak på utvalgte...

Farlige stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: M-146 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Importører og forhandlere har ansvar for at produktene de omsetter ikke inneholder forbudte...

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: M-30 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.06.14 Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at...

Vaske- og rengjøringsmidler –krav til merking og datablad

Type: Faktaark | Nummer: M-71 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.14 Mange vaske- og rengjøringsmidler inneholder stoffer som er helseskadelige og tungt nedbrytbare i...

Biocidforordningen: Behandlede produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-172 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Den nye biocidforordningen (EU 528/2012) stiller krav til behandlede produkter (treated articles)...