Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Forurensninger fra skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-242 | Utgiver:

08.10.14 Den som driver skipsverft eller mekanisk verksted med slipp skal sørge for at aktiviteten ikke...

Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-248 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.09.14 Ftalater er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjørin...

Marine arter på Norsk Rødliste 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-95 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Norsk rødliste 2006, utgitt av Artsdatabanken var den første norske Rødlista utarbei-det etter IU...

Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-247 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Produsenter og importører har plikt til å klassifisere kjemiske stoffer og blandinger. En...

Forbrenningsanlegg for rene brensler

Type: Faktaark | Nummer: M-168 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.08.14 Utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler inneholder nitrogenoksider og støv som kan føre...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: M-96 | Utgiver:

13.08.14 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger...

Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregisteret i kraft. Enkeltvedtak på utvalgte...

Farlige stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: M-146 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Importører og forhandlere har ansvar for at produktene de omsetter ikke inneholder forbudte...

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: M-30 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.06.14 Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at...

Vaske- og rengjøringsmidler –krav til merking og datablad

Type: Faktaark | Nummer: M-71 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.14 Mange vaske- og rengjøringsmidler inneholder stoffer som er helseskadelige og tungt nedbrytbare i...

Biocidforordningen: Behandlede produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-172 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Den nye biocidforordningen (EU 528/2012) stiller krav til behandlede produkter (treated articles)...

Farlige metaller i smykker

Type: Faktaark | Nummer: M-170 | Utgiver:

23.04.14 Smykker og bijouteri kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, for eksempel tungmetaller. D...

Tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader

Type: Faktaark | Nummer: M-169 | Utgiver:

13.04.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport....

Fakta om Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Da vil enkeltvedtak på utvalgte...

Gode eksempler på tilpasningstiltak

Type: Faktaark | Nummer: M-149 | Utgiver:

31.03.14 Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg et klima i endring. Flere steder gjennomføres de...

Virkninger for Nord-Europa i 2050

Type: Faktaark | Nummer: M-150 | Utgiver:

31.03.14 Hoveddelen av den andre delrapporten fra FNs klimapanel omhandler konsekvenser av klimaendringene...

Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Type: Faktaark | Nummer: M-148 | Utgiver:

31.03.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels...

Friluftslivets år 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-156 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Informasjonsblad om Friluftslivets år 2015.

FNs klimapanels femte hovedrapport: Tredje delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-131 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.03.14

FNs klimapanels femte hovedrapport: Andre delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-130 | Utgiver: Miljødirektoratet / Cicero

07.03.14

Import av forbrukerprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-124 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at...

Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...

Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

Type: Faktaark | Nummer: M-122 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-121 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.02.14 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Har du kontroll på dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: M-60 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.02.14 I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av...