Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Klimaendringer i Norge frem til idag

Type: Faktaark | Nummer: M37 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Polarområdene - jokeren i klimasystemet?

Type: Faktaark | Nummer: M35 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13

Om begrepene faglig sikkerhet og sannsynlighet

Type: Faktaark | Nummer: M45 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 For arbeidet med FNs klimapanels rapporter er det laget felles retningslinjer for forfatternes...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Første delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-44 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget.

Hva er de nye utviklingsbanene?

Type: Faktaark | Nummer: M-32 | Utgiver: Cicero

27.09.13 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen a...

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Type: Faktaark | Nummer: M-29 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.09.13 Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av...

Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.13 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

29 nye skogreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

12.02.13 Faktaark om nye verneområder opprettet 25. januar 2013.

REACH registrering 2013

Type: Faktaark | Nummer: TA-3008 | Utgiver: Klif

02.01.13 REACH registrering 2013 – påminnelse til norske virksomheter. Virksomheter som fremstiller eller...

Norsk Rødliste 2010 - marine arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2012 | Utgiver:

21.12.12 Faktaark om norsk rødliste 2010 - marine arter.

Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Bygdøy i Oslo

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Dronningberget og Hengsåsen naturreservater er de siste to gjenværende områdene i Verne-plan for...

Faktaark for Ilene og Presterødkilen naturreservater

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

14.12.12 Regjeringen har i Statsråd 14. desember 2012 vedtatt utvidelse av Ilene og Presterødkilen...

Sjekkliste

Type: Faktaark | Nummer: TA-2979 | Utgiver: Klif

29.10.12 Sjekkliste for kvotepliktige virksomheter.

Farlig avfall fra virksomheter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2945 | Utgiver: Klif

18.10.12 Håndtering av farlig avfall. Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår e...

Vanlige typer farlig avfall fra verksteder

Type: Faktaark | Nummer: TA-2948 | Utgiver:

18.10.12 Informasjonsark om vanlige typer avfall fra verksteder - med avfallsstoffnummer og EAL-koder.

Tiltakshavaren sitt ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2973 | Utgiver: Klif

02.10.12 Tiltakshavaren pliktar å vurdere og eventuelt undersøkje om det er forureina grunn i området....

Kommunens rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2972 | Utgiver: Klif

02.10.12 Kommunen er forureiningsstyresmakt etter forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i...

Forboden bromert flammehemmar i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2971 | Utgiver: Klif

02.10.12 Den forbodne bromerte flammehemmaren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i refleksar i...

Tryggleiksdatablad på www.pib.no

Type: Faktaark | Nummer: TA-2970 | Utgiver: Klif

02.10.12 Produktinformasjonsbanken ( www.pib.no ) er ein offentleg nettstad for utveksling av kjemikaliein...

Miljøvennlig virksomhet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2962 | Utgiver: Klif

21.09.12

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: TA-2949 | Utgiver: Klif

30.08.12 Hvordan drifte oljeutskiller i din virksomhet? Råd og krav til oljeutskillere.

Kystovervåkingsprogrammet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2905 | Utgiver: Klif

28.06.12 Faktaark om overvåkingen av Skagerrak gjennom en tjue-års periode.

Forbudt bromert flammehemmer i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2941 | Utgiver: Klif

25.05.12 Den forbudte bromerte flammehemmeren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i reflekser i...