Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Sandområder- et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 712 | Utgiver:

31.08.11

CEPA-handlingsplan for våtmark 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

31.08.11 CEPA-handlingsplanen for våtmark skal bidra til en styrking av kommunikasjon, utdanning, deltagel...

Organophosphorous flame retardants in Arctic biota

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2791 | Utgiver: Norsk Polarinstitutt

01.07.11 Organophoshorous flame retardants (PFR) are currently used for various industrial purposes. The...

Endringer i norsk marin bunnfauna 1997-2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2011 | Utgiver:

30.06.11 I denne utredningen viser Torleiv Brattegard at av de vel 1600 bunnlevende marine artene som...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Oslo og Akershus

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2010 | Utgiver:

30.06.11 Supplerende kartlegging av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap i Oslo og Akershus er...

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2777 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.06.11 Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på...

Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010. Årsrapport for 2009 og 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2776 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.06.11 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2009 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2741 | Utgiver: NIVA

20.06.11 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2009 er utført av...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2726 | Utgiver: NIVA

20.06.11 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian seas in 2009 have been estimated in accordance...

RiverPOP 2010. Measurement of trace contaminants in the Glomma River and some recommendations from RiverPOP projects (2008-2011)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2760 | Utgiver: NIVA

20.06.11 An evaluation of the performance of a range of techniques for the measurement of the concentratio...

Screening of organophosphorousous flame retardants 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2786 | Utgiver: IVM VU University Amsterdam

16.06.11 På oppdrag av KLIF har IVM, NVH og NINA gjennomført en kartlegging av 14 fosfororganiske...

Occurrence of selected organic micropollutants and silver at wastewater treatment plants in Norway

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2784 | Utgiver: Klif / Niva

16.06.11 På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har Norsk institutt for vannforskning...

Terrestrisk naturovervåking i 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. NINA rapport 702

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-RAPPORT 702 | Utgiver:

01.06.11

Lavkart Setesdal/Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2011 | Utgiver:

31.05.11 Dette prosjektet er en oppfølging av  kartleggingsprosjektet som foregikk i Setesdalsheiene under...

Invasive American Mink (Neovison vison): Status, ecology and control strategies

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6- 2011 | Utgiver:

31.05.11 This study is the scientific basis for an action plan against American mink, from now on just...

Environmental risks associated to plasticizers and sweeteners in the Nordic countries

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2801 | Utgiver: Begfald miljørådgivere

03.05.11 Rapporten presenterer resultater fra en studie av miljørisikoen ved bruk av mykgjørere og søtstof...

Environmental screening of veterinary medicines used in aquaculture – diflubenzuron and teflubenzuron

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2773 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

24.03.11 This screening survey investigated the occurrence of two benzoylurea chitin synthesis inhibiting...

Monitoring of hazardous substances in the White Sea and Pechora Sea: harmonisation with OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2757 | Utgiver: Akvaplan-niva

23.03.11 The report presents data on environmental contaminant concentrations in biota from the White Sea,...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

16.03.11 I denne rapporten presenteres resultater fra første årssyklus med basisovervåking i innsjøer.

Videreutvikling av metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler - Naturindeks for Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 663 | Utgiver:

28.02.11 Norsk institutt for naturforskning fikk i juni 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltnin...

Utbredelsesmodellering av fremmede invaderende karplanter langs veg

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2011 | Utgiver:

28.02.11 Fremmede, invaderende arter representerer stor risiko for naturverdier. For å begrense uheldige...

Decommissioning of offshore installations

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2761 | Utgiver: Klif

09.02.11 Environmental impacts associated with the decommissioning of offshore installations

The Norwegian Nature Index 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-report 1-2011 | Utgiver:

31.01.11 The Nature Index (NI) was established to provide an overview of the state and development of...

Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2009. Levels, trends and effects. Long-term monitoring of environmental quality in Norwegian coastal waters.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2716 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

11.01.11 This report is part of the Norwegian contribution to OSPAR¿s Coordinated Environmental Monitoring...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Vestfold

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-Utredning 5-2010 | Utgiver:

30.12.10 Som en del av prosjektet "Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets...