Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Tilførselsprogrammet 2010 Overvåking av forsuring av norske farvann med spesiell fokus på Nordsjøen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2809 | Utgiver: NIVA

03.10.11 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av NIVA, IMR og BCCR i oppdra...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010–mars 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2838 | Utgiver: NILU

03.10.11 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 713 | Utgiver:

30.09.11

Forslag til overvåkingssystem for sjøørret

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 689 | Utgiver:

30.09.11 Prosjektets formål har vært å undersøke muligheten for, og foreslå et nasjonalt overvåkings- og...

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 10-2011 | Utgiver:

15.09.11 Denne kunnskapsoversikten med forslag til handlingsplan presenterer mål og tiltak for forvaltning...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2837 | Utgiver: NILU

14.09.11 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2725 | Utgiver: NILU

13.09.11 Rapporten presenterer måledata for 2009 for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2824 | Utgiver: Klif

08.09.11 Resultatene av overvåkingen i 2010 kan oppsummeres som følger: Til tross for en økning i utslipp...

Hule eiker – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 710 | Utgiver:

31.08.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II

Sandområder- et hotspot-habitat Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 712 | Utgiver:

31.08.11

CEPA-handlingsplan for våtmark 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

31.08.11 CEPA-handlingsplanen for våtmark skal bidra til en styrking av kommunikasjon, utdanning, deltagel...

Organophosphorous flame retardants in Arctic biota

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2791 | Utgiver: Norsk Polarinstitutt

01.07.11 Organophoshorous flame retardants (PFR) are currently used for various industrial purposes. The...

Endringer i norsk marin bunnfauna 1997-2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2011 | Utgiver:

30.06.11 I denne utredningen viser Torleiv Brattegard at av de vel 1600 bunnlevende marine artene som...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Oslo og Akershus

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2010 | Utgiver:

30.06.11 Supplerende kartlegging av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap i Oslo og Akershus er...

Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2777 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.06.11 Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på...

Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010. Årsrapport for 2009 og 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2776 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.06.11 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2009 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2741 | Utgiver: NIVA

20.06.11 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2009 er utført av...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2726 | Utgiver: NIVA

20.06.11 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian seas in 2009 have been estimated in accordance...

RiverPOP 2010. Measurement of trace contaminants in the Glomma River and some recommendations from RiverPOP projects (2008-2011)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2760 | Utgiver: NIVA

20.06.11 An evaluation of the performance of a range of techniques for the measurement of the concentratio...

Screening of organophosphorousous flame retardants 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2786 | Utgiver: IVM VU University Amsterdam

16.06.11 På oppdrag av KLIF har IVM, NVH og NINA gjennomført en kartlegging av 14 fosfororganiske...

Occurrence of selected organic micropollutants and silver at wastewater treatment plants in Norway

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2784 | Utgiver: Klif / Niva

16.06.11 På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har Norsk institutt for vannforskning...

Terrestrisk naturovervåking i 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. NINA rapport 702

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-RAPPORT 702 | Utgiver:

01.06.11

Lavkart Setesdal/Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2011 | Utgiver:

31.05.11 Dette prosjektet er en oppfølging av  kartleggingsprosjektet som foregikk i Setesdalsheiene under...

Invasive American Mink (Neovison vison): Status, ecology and control strategies

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6- 2011 | Utgiver:

31.05.11 This study is the scientific basis for an action plan against American mink, from now on just...

Environmental risks associated to plasticizers and sweeteners in the Nordic countries

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2801 | Utgiver: Begfald miljørådgivere

03.05.11 Rapporten presenterer resultater fra en studie av miljørisikoen ved bruk av mykgjørere og søtstof...