Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Reetableringsprosjektet. Årsrapport 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-1999 | Utgiver:

23.12.99 Opprinnelig var det sju større lakseførende vassdrag i agderfylkene. I løpet av de første 60 åren...

Miljøgifter og radioaktivitet i norsk fauna - inkludert Arktis og Antarktis

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-1999 | Utgiver:

23.12.99 Det er sammenfattet registreringer av effekter og forekomster av miljøgifter og radioaktivitet i...

Forslag til Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2000 | Utgiver:

31.08.99 I denne rapporten presenteres forslag til metoder for overvåking av bjørn, jerv, ulv og gaupe.

Populasjonsdynamikken til fossekall-bestanden i Lygnavassdraget

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1999 | Utgiver:

26.02.99 Utredningen inneholder en nyutviklet populasjonsdynamikkmodell for fossekallbestanden i...

Too early may be too late

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1999 | Utgiver:

29.01.99 Utredningen omhandler nakent DNA, og beskriver bl.a. naturlige prosesser for genoverføring.

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. April 1997 -mars 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-1599 | Utgiver: NILU

08.11.98

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anadrome laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1998 | Utgiver:

22.10.98 En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og den offentlige...

National Comments to the Norwegian Data for 1995:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: 0014402 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

12.08.98 Rapporten er en del av Norges bidrag til SIME 1997-møtet arrangert av OSPARCOM. JAMP 1995...

Evaluering av program for terrestrisk overvåking (TOV)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-1998 | Utgiver:

30.06.98 Program for terrestrisk naturovervåking rettes mot effekter av langtransportere forurensninger og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver: NILU

15.06.98

Forslag til forvaltningsplan for kreps

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1998 | Utgiver:

30.04.98 Forvaltningsplanen legger fram et forslag til målsetting for forvaltning av krepsebestandene, sam...

Sopp i naturbeitemarker i Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1997 | Utgiver:

31.12.97 Utredningen gir en oversikt over de soppgruppene (beitemarkssopp) som er sterkest knyttet til...

Uptake of elements from industrial air pollution in South Varanger reindeer - a follow-up study

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelser av konsentrasjonen av nikkel, arsen,...

Forekomst av tungmetaller i jordprofiler fra overvåkingsflater i ulike deler av Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultater fra bestemmelser av HNO 3 - løselige konsentrasjoner av...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver: NILU

16.06.97

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland april - september 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1457 | Utgiver: NILU

02.06.97

Atmospheric corrosion tests along the Norwegian-Russian border. Part II

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NILU

02.06.97

Videreutvikling av fangststatistikken for anadrome laksefisk. Del 2. Fangstrapport og fangststatistikk i vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1996 | Utgiver:

29.11.96 En fullgod fangststatistikk fra elvefisket etter anadrome laksefisk er avhengig av en best mulig...

Bruk av kanamycinresistensgener som markørgener i genmodifiserte planter - sikkerhet for miljø og helse

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1996 | Utgiver:

31.07.96 Utredningen omhandler relevante sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til bruk av...

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland april - september 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1351 | Utgiver: NILU

02.07.96

Forvaltningsplan for sjøørret på Skagerrakkysten og Oslofjorden

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1996 | Utgiver:

13.03.96 Utredningen gir oversikt over dagens kunnskap om sjøørret i vassdrag og sjø, biologi, lovgrunnlag...