Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Effekter av kalking på biologisk mangfold

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2000 | Utgiver:

05.05.00 Undersøkelser i Tovdalsvassdraget 1997-98, de to første årene etter kalkingsstart

National comments regarding the Norwegian data for 1998 and supplementary investigations on cod (1996) and sediment (1996-1997):Joint assessment and monitoring programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1702 | Utgiver:

12.04.00 This report is part of the Norwegian contribution to the SIME 2000 meeting administrated by OSPAR...

Nytte-kostnadsanalyse av prosjektet rotenonbehandling av Steinkjervassdragene

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2000 | Utgiver:

19.01.00 Generelt er det beskjedne og lite oppdaterte kunnskaper om den økonomiske verdien av villaksen. D...

Rotenonbehandling som tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2000 | Utgiver:

18.01.00 En gjennomgang av metodikk, utstyr og rutiner med forslag til forbedringer.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1654 | Utgiver:

11.01.00 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 1998.

Reetableringsprosjektet. Årsrapport 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-1999 | Utgiver:

23.12.99 Opprinnelig var det sju større lakseførende vassdrag i agderfylkene. I løpet av de første 60 åren...

Miljøgifter og radioaktivitet i norsk fauna - inkludert Arktis og Antarktis

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-1999 | Utgiver:

23.12.99 Det er sammenfattet registreringer av effekter og forekomster av miljøgifter og radioaktivitet i...

Forslag til Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2000 | Utgiver:

31.08.99 I denne rapporten presenteres forslag til metoder for overvåking av bjørn, jerv, ulv og gaupe.

Populasjonsdynamikken til fossekall-bestanden i Lygnavassdraget

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1999 | Utgiver:

26.02.99 Utredningen inneholder en nyutviklet populasjonsdynamikkmodell for fossekallbestanden i...

Too early may be too late

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1999 | Utgiver:

29.01.99 Utredningen omhandler nakent DNA, og beskriver bl.a. naturlige prosesser for genoverføring.

Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. April 1997 -mars 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-1599 | Utgiver: NILU

08.11.98

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anadrome laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1998 | Utgiver:

22.10.98 En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og den offentlige...

National Comments to the Norwegian Data for 1995:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: 0014402 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

12.08.98 Rapporten er en del av Norges bidrag til SIME 1997-møtet arrangert av OSPARCOM. JAMP 1995...

Evaluering av program for terrestrisk overvåking (TOV)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-1998 | Utgiver:

30.06.98 Program for terrestrisk naturovervåking rettes mot effekter av langtransportere forurensninger og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver: NILU

15.06.98

Forslag til forvaltningsplan for kreps

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-1998 | Utgiver:

30.04.98 Forvaltningsplanen legger fram et forslag til målsetting for forvaltning av krepsebestandene, sam...

Sopp i naturbeitemarker i Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-1997 | Utgiver:

31.12.97 Utredningen gir en oversikt over de soppgruppene (beitemarkssopp) som er sterkest knyttet til...

Uptake of elements from industrial air pollution in South Varanger reindeer - a follow-up study

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelser av konsentrasjonen av nikkel, arsen,...

Forekomst av tungmetaller i jordprofiler fra overvåkingsflater i ulike deler av Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-1997 | Utgiver:

29.08.97 Denne rapporten presenterer resultater fra bestemmelser av HNO 3 - løselige konsentrasjoner av...