Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA 3035 | Utgiver: NILU

30.06.13 Monitoring of greenhouse gasses and aerosols at Svalbard and Birkenes. Annual report 2011

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3042 | Utgiver: Klif

30.06.13 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – vannkjemiske effekter 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3033 | Utgiver: NIVA

27.06.13 Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2012 og trender over tid under...

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av havforsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3043 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

25.06.13 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR på oppdr...

Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3028 | Utgiver:

19.06.13 Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter,...

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten – Sukkertareovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2012.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3029 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

13.05.13 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

План действий по информированию, образованию, просвещению и партнерству (CEPA-план действий) в отношении водно-болотных угодий 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) – международное соглашение по сох ранен...

Sukkertareovervåking – Datarapport 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3032 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

15.04.13 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra januar til november 2012...

Redningsaksjonen for Vossolaksen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2013 | Utgiver:

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er...

Compilation of Norwegian Screening Data for Selected Contaminants (2002 – 2012)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2982 | Utgiver: Klif

06.03.13 This report presents a summary of 10 year of screening studies of emerging or newly prioritized...

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2992 | Utgiver: NILU

07.02.13 Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av...

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge –

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2991 | Utgiver: Klif

05.02.13 NIVA har på oppdrag fra Klif beregnet overskridelser a tålegrensene for forsuring i ferskvann og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2934 | Utgiver: NIVA

30.01.13 Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2974 | Utgiver: NIVA

16.01.13 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP)...

TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2011 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2998 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2011 er utført ...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2986 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2011 have been estimated in...

Effects of changes in monitoring design on precision of time trend assessments for contaminants in biota

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2939 | Utgiver: NIVA

28.12.12 Data from the CEMP program has been used to analyse how the precision of trend assessments will b...

Kartlegging av kadmium i sediment Saltenområdet i Nordland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2995 | Utgiver: Akvaplan NIVA

06.12.12 Akvaplan-niva har tatt prøver av sediment fra utvalgte lokaliteter i Saltenområdet i Nordland....

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011–mars 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2951 | Utgiver: NILU

20.11.12 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Tilførselsprogrammet 2011: Passive air and water sampling at Andøya, Bjørnøya and Jan Mayen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2937 | Utgiver: NIVA

31.10.12 As part of the monitoring programme established by the Norwegian Climate and Pollution Directorat...

Moseundersøkelse i Norge 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2914 | Utgiver: NILU

25.10.12 På oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er prøver av etasjemose innsamlet i 2010...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften 3:2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA

19.10.12 Denne rapporten presenterer resultater fra tredje årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA

19.10.12 Denne rapporten presenterer resultater fra andre årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2011. Metaller i vannmassene, Miljøgifter i organismer.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2947 | Utgiver: NIVA

16.10.12 Resultatene av overvåkingen i 2011 kan oppsummeres som følger: Det var noe økning av metaller i...

Testing og modifisering av modeller for å estimere spredning og etablering av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2012 | Utgiver:

02.10.12 Utredninga dannet grunnlaget for videreutviklingen av det opprinnelige kriteriesettet for...