Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2953 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning, NIVA

27.09.12 I 2011 ble det observert uvanlig lavt fettinnhold i torskelever. Dette reflekteres i innholdet av...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2011.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2952 | Utgiver: NILU

14.09.12 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2012 | Utgiver:

03.09.12 Fremmede bartrær har lenge vært en integrert del av det norske skogbruket. Siden fremmede arter k...

Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2012 | Utgiver:

03.09.12 Invaderende fremmede arter (invasive alien species – IAS) er regnet som en av de viktigste trusle...

PPCP monitoring in the Nordic Countries – Status Report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2954 | Utgiver: Norden.org

29.08.12 The Nordic Screening group is pleased to present a compilation of pharmaceuticals and personal ca...

Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009). Datarapport 2 – Tilførsler til havområdene

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2869 | Utgiver: Klima og forurensningsdirektoratet (Klif)

17.08.12 Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2856 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2010 have been estimated in...

Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2559 | Utgiver: Bioforsk, Klima- og forurensningsdirektoratet

13.07.12 Data from the Norwegian RID program is reported to OSPAR annually. The goal of this project was t...

Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2857 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet, Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Hensikten med denne rapporten er å gi en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvå...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2936 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdra...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2935 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-2012 | Utgiver:

29.06.12 Rapporten oppsummerer Terrengkalkingsprosjektets resultater.

Kriterier og metoder for kartlegging og overvåkning av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2012 | Utgiver:

29.06.12 Behovet for målretta kartlegging og overvåkning av fremmede arter i Norge er stort og blir i lite...

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten. Datarapport for 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2904 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Datarapporten inneholder: - Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 1.12.2010 – 30.11.2011...

Miljøovervåking av sukkertare langs norskekysten 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2903 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2933 | Utgiver: NIVA

22.06.12 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2940 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

06.06.12 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av klimagasser og partikler på Svalbard og Birkenes: Årsrapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2902 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

04.06.12 Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelin...

Screening of selected alkylphenolic compounds, biocides, rodenticides and current use pesticides

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2899 | Utgiver: Klif

25.05.12 This screening survey investigated the occurrence of nonylphenol and nonylphenol monoethoxylate,...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

30.04.12 Norsk institutt for naturforskning fikk i 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning å...

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartleggingen av vel 400 nord-norske vassdrag viser at det er ca. 100 sjørøyevassdrag i landsdele...

Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartlegging av fremmede arter i småbåthavner i Rogaland ble utført i løpet av fem dager i august...

Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2012 | Utgiver:

30.03.12 Metoden ”Rapid Coastal Survey” ble prøvd ut som et pilotprosjekt i Hordaland høsten 2010. Det ble...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2860 | Utgiver: Klif

28.03.12 Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av...