Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2935 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-2012 | Utgiver:

29.06.12 Rapporten oppsummerer Terrengkalkingsprosjektets resultater.

Kriterier og metoder for kartlegging og overvåkning av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2012 | Utgiver:

29.06.12 Behovet for målretta kartlegging og overvåkning av fremmede arter i Norge er stort og blir i lite...

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten. Datarapport for 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2904 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Datarapporten inneholder: - Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 1.12.2010 – 30.11.2011...

Miljøovervåking av sukkertare langs norskekysten 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2903 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2933 | Utgiver: NIVA

22.06.12 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2940 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

06.06.12 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av klimagasser og partikler på Svalbard og Birkenes: Årsrapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2902 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

04.06.12 Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelin...

Screening of selected alkylphenolic compounds, biocides, rodenticides and current use pesticides

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2899 | Utgiver: Klif

25.05.12 This screening survey investigated the occurrence of nonylphenol and nonylphenol monoethoxylate,...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

30.04.12 Norsk institutt for naturforskning fikk i 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning å...

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartleggingen av vel 400 nord-norske vassdrag viser at det er ca. 100 sjørøyevassdrag i landsdele...

Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartlegging av fremmede arter i småbåthavner i Rogaland ble utført i løpet av fem dager i august...

Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2012 | Utgiver:

30.03.12 Metoden ”Rapid Coastal Survey” ble prøvd ut som et pilotprosjekt i Hordaland høsten 2010. Det ble...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2860 | Utgiver: Klif

28.03.12 Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge - Landsomfattende undersøkelse i 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2859 | Utgiver: Klif

28.03.12 Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved...

Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender. NINA Rapport 834

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: RAPPORT 834 | Utgiver:

01.03.12

Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2862 | Utgiver: Klif

23.01.12 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) in 20...

Kystovervåkingsprogrammet - Datarapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2815 | Utgiver:

06.01.12 Rapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra desember 2009 til desember i...

Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2814 | Utgiver: Niva

06.01.12 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 2009 -2010 fra stasjoner ...

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2836 | Utgiver: Klif

06.12.11 Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har ikke vist systematisk endring etter 2002. Det var en...

Kunnskapsoppsummering av ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 661 | Utgiver:

30.11.11 Ålen gyter i Sargassohavet og har vandringer til oppvekstområder i ferskvann, brakkvann og saltva...

Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 11-2011 | Utgiver:

30.11.11 Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2730 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

23.11.11 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Kalklindeskog – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 711 | Utgiver:

31.10.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II