Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2974 | Utgiver: NIVA

16.01.13 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP)...

TEOTIL: Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2011 - tabeller og figurer

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2998 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder for 2011 er utført ...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2986 | Utgiver: NIVA

09.01.13 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2011 have been estimated in...

Effects of changes in monitoring design on precision of time trend assessments for contaminants in biota

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2939 | Utgiver: NIVA

28.12.12 Data from the CEMP program has been used to analyse how the precision of trend assessments will b...

Kartlegging av kadmium i sediment Saltenområdet i Nordland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2995 | Utgiver: Akvaplan NIVA

06.12.12 Akvaplan-niva har tatt prøver av sediment fra utvalgte lokaliteter i Saltenområdet i Nordland....

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011–mars 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2951 | Utgiver: NILU

20.11.12 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Tilførselsprogrammet 2011: Passive air and water sampling at Andøya, Bjørnøya and Jan Mayen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2937 | Utgiver: NIVA

31.10.12 As part of the monitoring programme established by the Norwegian Climate and Pollution Directorat...

Moseundersøkelse i Norge 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2914 | Utgiver: NILU

25.10.12 På oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er prøver av etasjemose innsamlet i 2010...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften 3:2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA

19.10.12 Denne rapporten presenterer resultater fra tredje årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og...

Utprøving av system for basisovervåking i henhold til vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA

19.10.12 Denne rapporten presenterer resultater fra andre årssyklus med basisovervåking i innsjøer, og...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2011. Metaller i vannmassene, Miljøgifter i organismer.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2947 | Utgiver: NIVA

16.10.12 Resultatene av overvåkingen i 2011 kan oppsummeres som følger: Det var noe økning av metaller i...

Testing og modifisering av modeller for å estimere spredning og etablering av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2012 | Utgiver:

02.10.12 Utredninga dannet grunnlaget for videreutviklingen av det opprinnelige kriteriesettet for...

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2953 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning, NIVA

27.09.12 I 2011 ble det observert uvanlig lavt fettinnhold i torskelever. Dette reflekteres i innholdet av...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2011.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2952 | Utgiver: NILU

14.09.12 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2012 | Utgiver:

03.09.12 Fremmede bartrær har lenge vært en integrert del av det norske skogbruket. Siden fremmede arter k...

Videreføring av prediksjonsmodellering av invaderende fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2012 | Utgiver:

03.09.12 Invaderende fremmede arter (invasive alien species – IAS) er regnet som en av de viktigste trusle...

PPCP monitoring in the Nordic Countries – Status Report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2954 | Utgiver: Norden.org

29.08.12 The Nordic Screening group is pleased to present a compilation of pharmaceuticals and personal ca...

Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009). Datarapport 2 – Tilførsler til havområdene

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2869 | Utgiver: Klima og forurensningsdirektoratet (Klif)

17.08.12 Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det...

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2856 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2010 have been estimated in...

Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2559 | Utgiver: Bioforsk, Klima- og forurensningsdirektoratet

13.07.12 Data from the Norwegian RID program is reported to OSPAR annually. The goal of this project was t...

Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2857 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet, Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Hensikten med denne rapporten er å gi en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvå...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2936 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdra...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2935 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-2012 | Utgiver:

29.06.12 Rapporten oppsummerer Terrengkalkingsprosjektets resultater.

Kriterier og metoder for kartlegging og overvåkning av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2012 | Utgiver:

29.06.12 Behovet for målretta kartlegging og overvåkning av fremmede arter i Norge er stort og blir i lite...