Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2856 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2010 have been estimated in...

Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2559 | Utgiver: Bioforsk, Klima- og forurensningsdirektoratet

13.07.12 Data from the Norwegian RID program is reported to OSPAR annually. The goal of this project was t...

Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009)

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2857 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet, Norsk institutt for vannforskning

13.07.12 Hensikten med denne rapporten er å gi en oppdatert oversikt over resultatene fra 20 år med overvå...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2936 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdra...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2935 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 5-2012 | Utgiver:

29.06.12 Rapporten oppsummerer Terrengkalkingsprosjektets resultater.

Kriterier og metoder for kartlegging og overvåkning av fremmede arter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 4-2012 | Utgiver:

29.06.12 Behovet for målretta kartlegging og overvåkning av fremmede arter i Norge er stort og blir i lite...

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten. Datarapport for 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2904 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Datarapporten inneholder: - Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 1.12.2010 – 30.11.2011...

Miljøovervåking av sukkertare langs norskekysten 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2903 | Utgiver: NIVA

28.06.12 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2933 | Utgiver: NIVA

22.06.12 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2940 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

06.06.12 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av klimagasser og partikler på Svalbard og Birkenes: Årsrapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2902 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

04.06.12 Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelin...

Screening of selected alkylphenolic compounds, biocides, rodenticides and current use pesticides

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2899 | Utgiver: Klif

25.05.12 This screening survey investigated the occurrence of nonylphenol and nonylphenol monoethoxylate,...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

30.04.12 Norsk institutt for naturforskning fikk i 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning å...

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartleggingen av vel 400 nord-norske vassdrag viser at det er ca. 100 sjørøyevassdrag i landsdele...

Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartlegging av fremmede arter i småbåthavner i Rogaland ble utført i løpet av fem dager i august...

Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2012 | Utgiver:

30.03.12 Metoden ”Rapid Coastal Survey” ble prøvd ut som et pilotprosjekt i Hordaland høsten 2010. Det ble...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2860 | Utgiver: Klif

28.03.12 Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge - Landsomfattende undersøkelse i 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2859 | Utgiver: Klif

28.03.12 Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved...