Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Screening of selected alkylphenolic compounds, biocides, rodenticides and current use pesticides

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2899 | Utgiver: Klif

25.05.12 This screening survey investigated the occurrence of nonylphenol and nonylphenol monoethoxylate,...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: | Utgiver:

30.04.12 Norsk institutt for naturforskning fikk i 2009 i oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning å...

Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartleggingen av vel 400 nord-norske vassdrag viser at det er ca. 100 sjørøyevassdrag i landsdele...

Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 3-2012 | Utgiver:

30.03.12 Kartlegging av fremmede arter i småbåthavner i Rogaland ble utført i løpet av fem dager i august...

Kartlegging av fremmede marine arter i Hordaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 2-2012 | Utgiver:

30.03.12 Metoden ”Rapid Coastal Survey” ble prøvd ut som et pilotprosjekt i Hordaland høsten 2010. Det ble...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2860 | Utgiver: Klif

28.03.12 Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge - Landsomfattende undersøkelse i 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2859 | Utgiver: Klif

28.03.12 Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved...

Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Tilstand og tidstrender. NINA Rapport 834

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: RAPPORT 834 | Utgiver:

01.03.12

Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2862 | Utgiver: Klif

23.01.12 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) in 20...

Kystovervåkingsprogrammet - Datarapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2815 | Utgiver:

06.01.12 Rapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra desember 2009 til desember i...

Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2814 | Utgiver: Niva

06.01.12 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 2009 -2010 fra stasjoner ...

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2836 | Utgiver: Klif

06.12.11 Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har ikke vist systematisk endring etter 2002. Det var en...

Kunnskapsoppsummering av ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 661 | Utgiver:

30.11.11 Ålen gyter i Sargassohavet og har vandringer til oppvekstområder i ferskvann, brakkvann og saltva...

Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 11-2011 | Utgiver:

30.11.11 Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2730 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

23.11.11 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Kalklindeskog – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 711 | Utgiver:

31.10.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II

Naturbeitemark – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 714 | Utgiver:

31.10.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets perio-de II.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2812 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

19.10.11 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010: Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2792 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert luft og nedbør: Årsrapport - effekter 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2793 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2805 | Utgiver: NILU

19.10.11 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Tilførselsprogrammet 2010 - Atmosfærisk tilførsel – Overvåking på Andøya

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2811 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har etablert et langsiktig program for overvåking av...

Tilførselsprogrammet 2010 - Passive air and water sampling at Andøya, Bjørnøya and Jan Mayen, 2009-2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2808 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har etablert et langsiktig program for overvåking av...

Tilførselsprogrammet 2010 : Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2810 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Det er gjort nye beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer til den...