Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Hazardous substances in fjords and coastal waters - 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2862 | Utgiver: Klif

23.01.12 The Norwegian contribution to OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) in 20...

Kystovervåkingsprogrammet - Datarapport 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2815 | Utgiver:

06.01.12 Rapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra desember 2009 til desember i...

Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2814 | Utgiver: Niva

06.01.12 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 2009 -2010 fra stasjoner ...

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2836 | Utgiver: Klif

06.12.11 Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har ikke vist systematisk endring etter 2002. Det var en...

Kunnskapsoppsummering av ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 661 | Utgiver:

30.11.11 Ålen gyter i Sargassohavet og har vandringer til oppvekstområder i ferskvann, brakkvann og saltva...

Innstilling fra utvalg om kultivering av anadrom laksefisk

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 11-2011 | Utgiver:

30.11.11 Et utvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning har utredet den anadrome kultiveringen i...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2730 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

23.11.11 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Kalklindeskog – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 711 | Utgiver:

31.10.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II

Naturbeitemark – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 714 | Utgiver:

31.10.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets perio-de II.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2812 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

19.10.11 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010: Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2792 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert luft og nedbør: Årsrapport - effekter 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2793 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2805 | Utgiver: NILU

19.10.11 The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Tilførselsprogrammet 2010 - Atmosfærisk tilførsel – Overvåking på Andøya

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2811 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har etablert et langsiktig program for overvåking av...

Tilførselsprogrammet 2010 - Passive air and water sampling at Andøya, Bjørnøya and Jan Mayen, 2009-2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2808 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har etablert et langsiktig program for overvåking av...

Tilførselsprogrammet 2010 : Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Nordsjøen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2810 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.10.11 Det er gjort nye beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer til den...

Tilførselsprogrammet 2010 Overvåking av forsuring av norske farvann med spesiell fokus på Nordsjøen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2809 | Utgiver: NIVA

03.10.11 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av NIVA, IMR og BCCR i oppdra...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010–mars 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2838 | Utgiver: NILU

03.10.11 Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid...

Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 713 | Utgiver:

30.09.11

Forslag til overvåkingssystem for sjøørret

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 689 | Utgiver:

30.09.11 Prosjektets formål har vært å undersøke muligheten for, og foreslå et nasjonalt overvåkings- og...

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 10-2011 | Utgiver:

15.09.11 Denne kunnskapsoversikten med forslag til handlingsplan presenterer mål og tiltak for forvaltning...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2837 | Utgiver: NILU

14.09.11 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2725 | Utgiver: NILU

13.09.11 Rapporten presenterer måledata for 2009 for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling...

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2824 | Utgiver: Klif

08.09.11 Resultatene av overvåkingen i 2010 kan oppsummeres som følger: Til tross for en økning i utslipp...

Hule eiker – et hotspot-habitat

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: NINA-rapport 710 | Utgiver:

31.08.11 Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II