Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Nye faremerker

Type: Annet | Nummer: M-232 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.09.14 Plakat til nedlasting. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol...

Mal for forvaltningsplaner for Ramsarområder og små verneområder

Type: Annet | Nummer: M-178 | Utgiver:

07.05.14

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 - tabeller og figurer

Type: Annet | Nummer: M-83 | Utgiver: NIVA

26.02.14 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 er utført av...

Biosafety Report 2013/01

Type: Annet | Nummer: Biosafety Report 2013/01 | Utgiver:

28.06.13 Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans. -Selecting Testing Species...

Environmental risks related to the release of genetically modified plants with the focus on oilseed rape (Brassica napus)

Type: Annet | Nummer: NINA Project Report 15 | Utgiver: NINA-NIKU

28.06.13 Against a background of a global increase in production and release of genetically modified plant...

Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av...

Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Type: Annet | Nummer: Oppdragsmelding 072 | Utgiver:

28.06.13 Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1...

Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 I rapporten presenteres det ressursgruppa som har arbeidet med prosjektet, mener er de viktigste...

Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (Miljøverndepartementet)

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Denne veilederen er ment å være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette u...

Statusrapport for Tanavassdraget 2012

Type: Annet | Nummer: Report 1-2012 | Utgiver:

Den norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget ble formelt oppnevnt i 2010...

Sammendrag - Verdiskaping og samfunnsmessige forhold

Type: Annet | Nummer: TA-2925 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Verdiskaping og samfunnsmessige forhold ( TA-2910 )

Sammendrag - Prioriterte kunnskapsbehov

Type: Annet | Nummer: TA-2924 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

11.05.12 Sammendrag av rapporten Prioriterte kunnskapsbehov ( TA-2909 )

Sammendrag - Interessekonflikter og samordningsbehov

Type: Annet | Nummer: TA-2923 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Interessekonflikter og samordningsbehov ( TA-2908 )

Sammendrag - Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser

Type: Annet | Nummer: TA-2922 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser ( TA-2907 )

Sammendrag - Sårbarhet for særlig verdifulle områder

Type: Annet | Nummer: TA-2921 | Utgiver: Havforskningsinstituttet og Direktoratet for naturforvaltning

11.05.12 Sammendrag av rapporten Sårbarhet for særlig verdifulle områder ( TA-2858 )

Sammendrag - Indikatorer for overvåking

Type: Annet | Nummer: TA-2920 | Utgiver: Klif/Havforskningsinstituttet

11.05.12 Sammendrag av rapporten Indikatorer for overvåking ( TA-2906 )

Økosystemtjenester i Nordsjøen – regulerende og støttende økosystemtjenester diskutert gjennom tre naturtyper

Type: Annet | Nummer: TA-2917 | Utgiver: NIVA

11.04.12 Tareskog og ålegrasenger produserer viktige økosystemtjenester, som f.eks. fotosyntese og binding...

Veileder for naturmangfoldloven kap II

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Miljøverndepartementet har laget en veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Veilederen gir...

Forvaltningsplan Nordsjøen Fellesmal for utredning av miljømessige konsekvenser

Type: Annet | Nummer: TA-2800 | Utgiver: Klif

16.12.11 Foreliggende dokument utgjør del I og skal bidra til å klargjøre formålet med utredningsprogramme...