Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Nye faremerker

Type: Annet | Nummer: M-232 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.09.14 Plakat til nedlasting. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol...

Mal for forvaltningsplaner for Ramsarområder og små verneområder

Type: Annet | Nummer: M-178 | Utgiver:

07.05.14

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 - tabeller og figurer

Type: Annet | Nummer: M-83 | Utgiver: NIVA

26.02.14 Teoretiske tilførselsberegninger av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2012 er utført av...

Biosafety Report 2013/01

Type: Annet | Nummer: Biosafety Report 2013/01 | Utgiver:

28.06.13 Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans. -Selecting Testing Species...

Environmental risks related to the release of genetically modified plants with the focus on oilseed rape (Brassica napus)

Type: Annet | Nummer: NINA Project Report 15 | Utgiver: NINA-NIKU

28.06.13 Against a background of a global increase in production and release of genetically modified plant...

Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av...

Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Type: Annet | Nummer: Oppdragsmelding 072 | Utgiver:

28.06.13 Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1...

Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 I rapporten presenteres det ressursgruppa som har arbeidet med prosjektet, mener er de viktigste...

Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (Miljøverndepartementet)

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Denne veilederen er ment å være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette u...

Statusrapport for Tanavassdraget 2012

Type: Annet | Nummer: Report 1-2012 | Utgiver:

Den norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget ble formelt oppnevnt i 2010...

Sammendrag - Verdiskaping og samfunnsmessige forhold

Type: Annet | Nummer: TA-2925 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Verdiskaping og samfunnsmessige forhold ( TA-2910 )

Sammendrag - Prioriterte kunnskapsbehov

Type: Annet | Nummer: TA-2924 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

11.05.12 Sammendrag av rapporten Prioriterte kunnskapsbehov ( TA-2909 )

Sammendrag - Interessekonflikter og samordningsbehov

Type: Annet | Nummer: TA-2923 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Interessekonflikter og samordningsbehov ( TA-2908 )

Sammendrag - Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser

Type: Annet | Nummer: TA-2922 | Utgiver: Klif

11.05.12 Sammendrag av rapporten Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser ( TA-2907 )

Sammendrag - Sårbarhet for særlig verdifulle områder

Type: Annet | Nummer: TA-2921 | Utgiver: Havforskningsinstituttet og Direktoratet for naturforvaltning

11.05.12 Sammendrag av rapporten Sårbarhet for særlig verdifulle områder ( TA-2858 )

Sammendrag - Indikatorer for overvåking

Type: Annet | Nummer: TA-2920 | Utgiver: Klif/Havforskningsinstituttet

11.05.12 Sammendrag av rapporten Indikatorer for overvåking ( TA-2906 )

Økosystemtjenester i Nordsjøen – regulerende og støttende økosystemtjenester diskutert gjennom tre naturtyper

Type: Annet | Nummer: TA-2917 | Utgiver: NIVA

11.04.12 Tareskog og ålegrasenger produserer viktige økosystemtjenester, som f.eks. fotosyntese og binding...

Veileder for naturmangfoldloven kap II

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Miljøverndepartementet har laget en veileder til naturmangfoldloven kapittel II. Veilederen gir...

Forvaltningsplan Nordsjøen Fellesmal for utredning av miljømessige konsekvenser

Type: Annet | Nummer: TA-2800 | Utgiver: Klif

16.12.11 Foreliggende dokument utgjør del I og skal bidra til å klargjøre formålet med utredningsprogramme...

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Vedlegg til rapport fra arbeidsutvalget   Rammeavtale mellom Miljøverndepartementet og Sametinget...

Perfluoroalkyl compounds (PFCs) in cod blood and liver from the Inner Oslofjord (2009)

Type: Annet | Nummer: TA-2841 | Utgiver: NIVA

03.10.11 Perfluoroalkyl compounds (PFCs) have been analysed in whole blood from 25 Atlantic cod (Gadus...

Overvåking av miljøtilstand i vann

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Denne rapporten gir veiledning til hvordan kravene til overvåking av vann i ”Forskrift om rammer...

Nordisk naturforvaltning i et ændret klima (Nordisk ministerråd) - dansk

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Så længe Jorden har eksisteret har klimaet varieret af naturlige årsager. Siden midten af det 19....

Klimaendringer i norsk Arktis – konsekvenser for livet i nord

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Klimaendringene kommer til å påvirke både økosystemene og samfunnene i nord. Her presenteres et...