Marka - Planlegging av by- og tettstedsnære naturområder

Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene.

Den retter seg mot kommunenes og sektorenes arealplanlegging, forvaltning av naturen generelt og kommuners og andre instansers arbeid med tilrettelegging for friluftsliv og uteaktiviteter. Både fagpersoner og politikere i kommunene bør ha glede av håndboka som grunnlag for planlegging, avveininger og prioriteringer. Og andre instanser bør ha det overfor sitt arbeid med eller engasjement overfor naturen i og ved byer og tettsteder.

"Marka" brukes som fellesbenevnelse på de by- og tettstedsnære friluftslivsområdene. De fleste byer og tettsteder har nære naturområder av noe størrelse. Tilgang på nære naturområder er viktig for de som bor i byer og tettsteder. Marka er viktig for alle aldersgruppers muligheter til å drive fysisk aktivitet gjennom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter. Marka er en av hovedarenaene for det tradisjonelle turfriluftslivet. De er områder for barns lek og opplevelser, læring og fysiske utvikling.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 24-2003

Publisert:
30.09.2003 00:00:00
Omfang:
112 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-554-4
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema